دوره و شماره: دوره 5، شماره 17، شهریور 1402، صفحه 7-155