آسیب‌شناسی اجرای آیین‌نامه‌های رزمی در نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه فرماندهی و ستاد، تهران، ایران.

2 گروه زمینی، دانشکده فرماندهی و ستاد، دانشگاه فرماندهی و ستاد، تهران، ایران.

10.22034/qjws.2023.1989811.1115

چکیده

هدف: هدف از انجام این تحقیق شناسایی آسیب‌هایی است که یگان‌های نزاجا در اجرای آیین‌نامه‌های رزمی با آن‌ها مواجه هستند.
روش شناسی: نوع تحقیق کاربردی و روش اجرای تحقیق توصیفی (موردی- زمینه‌ای) است. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها، ابتدا داده‌های کیفی طبقه‌بندی و تلخیص و سپس مورد پردازش و درنهایت مورد قضاوت محقق قرارگرفته است. در این پژوهش با تعداد 25 نفر از صاحب‌نظران مصاحبه و جامعه آماری تحقیق را کلیه اسناد و مدارک مرتبط با آیین‌نامه‌های رزمی و همچنین 135 نفر از یگان‌های رزمی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران تشکیل می‌دهند.
یافته‌ها: نتایج به‌دست‌آمده نشان می‌دهد که یگان‌های نزاجا در اجرای آیین‌نامه‌های رزمی با آسیب‌هایی در 3 بعد ساختار، رفتاری و  زمینه‌ای مواجه هستند.
نتیجه‌گیری: آسیب‌های شناسایی‌شده در مسیر اجرای آیین‌نامه‌ها در یگان‌های رزمی نقش مهم و تعیین‌کننده‌ای دارد. بنابراین باید در کنار تدوین صحیح آیین‌نامه‌ها به موانع موجود در مسیر اجرایی آیین‌نامه‌ها نیز توجه شود تا مسیر حرکت سازمان در جهت رسیدن به اهداف از پیش تعیین‌شده، هموارتر شده و نتیجه مطلوب‌تری از اجرای آیین‌نامه‌ها در یگان‌های رزمی حاصل شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Pathology of the implementation of combat regulations in the ground forces of the army of the Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

  • Mohammad Mohammadi 1
  • Ahmadmehdi Jamali 2
1 Department of Management, Faculty of Social Sciences, Command and Staff University, Tehran, Iran.
2 Department of Ground, Faculty of Command and Staff, Command and Staff University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Purpose: The purpose of this research is to identify the harms that the Nazaja units face in the implementation of combat regulations.
Methodology: the type of applied research and the method of conducting descriptive research (case-based). In order to analyze the data, first the qualitative data has been classified and summarized, then processed and finally judged by the researcher. In this research, 25 experts were interviewed and the statistical population of the research consists of all the documents and documents related to combat regulations, as well as 135 people from the combat units of the Army of the Islamic Republic of Iran.
Findings: The obtained results show that Nezaja units are faced with damages in 3 dimensions of structure, behavior and context in the implementation of martial regulations.
Conclusion: The identified injuries play an important and decisive role in the implementation of regulations in combat units. Therefore, in addition to the correct formulation of regulations, attention should also be paid to the obstacles in the way of implementing the regulations so that the path of the organization towards reaching the predetermined goals becomes smoother and a more favorable result is obtained from the implementation of the regulations in the combat units.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pathology
  • regulation
  • Combat units
  • Ground force