ارزیابی عملکرد گروه‌های مهندسی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران در عملیات مردم‌یاری در مقابله با سیل و زلزله

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه آینده‌پژوهی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش، تهران، ایران.

2 دانش‌آموخته کارشناس ارشد گروه مدیریت دفاعی، دانشکده فرماندهی و ستاد، دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا، تهران، ایران.

10.22034/qjws.2023.1989551.1113

چکیده

هدف: با توجه به گستردگی دامنه بحران در زمان وقوع زلزله، سیل، آتش سوزی جنگل ها و طوفان، سازمان های مرتبط با مدیریت بحران از ظرفیت و تاب آوری کافی برای مدیریت و کنترل امور و حضور نیروها و نیروها برخوردار نیستند. لذا هدف این مقاله ارزیابی عملکرد گروه های مهندسی نزاجا در عملیات امدادرسانی به مردم در مقابله با سیل و زلزله می باشد.
روش شناسی: نوع پژوهش کاربردی، روش اجرای تحقیق توصیفی و با رویکرد پژوهش آمیخته است. جامعه آماری در این تحقیق شامل فرماندهان، مدیران و کارکنان گروه های مهندسی بوده و تعداد آنها 150 نفر می باشد. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 78 نفر می باشد.
یافته‌ها: عملکرد گروه‌های مهندسی نزاجا در عملیات مردم یاری با توجه به حاضر به کاری وسایل سنگین مهندسی، میزان مکفی بودن ازنظر تعداد، به‌روز بودن، مهارت و تخصص کاربران، اعزام به‌موقع آنان در مناطق حادثه‌دیده، مدیریت صحیح بر وسایل سنگین مهندسی، تقسیم‌کار مناسب، چند شیفته کردن کارها و لایروبی رودخانه‌ها در شرایط نامساعد جوی و در شرایط ریسک طغیان رودخانه تحلیل گردید.
نتیجه‌گیری: عملکرد گروه‌های مهندسی نزاجا در استفاده از تجهیزات سنگین مهندسی و نصب و راه‌اندازی پل‌های تجهیزاتی در عملیات‌های بشردوستانه بسیار خوب و در استفاده از نیروی انسانی متخصص خوب ارزیابی شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The performance of engineering groups of the Army of the Islamic Republic of Iran in humanitarian operations in dealing with floods and earthquakes

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Ijabi 1
  • Abbas Pakniyat 2
1 Assistant Professor of Future Studies at the Command and Headquarters University of the Islamic Republic of Iran Army, Tehran, Iran.
2 Master's degree in defense management at the Command and Headquarters University of the Islamic Republic of Iran Army, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Objective: Considering the scope of the crisis during earthquakes, floods, forest fires and storms, organizations related to crisis management have sufficient capacity and resilience to manage and control affairs and the presence of forces and forces in the environment. The purpose of this evaluation is the performance of Nazaja engineering groups in relief operations to the people in dealing with floods and earthquakes.
Methodology: The type of applied research is descriptive and mixed with research. The statistical population in this research includes commanders, managers and employees of engineering groups and their number is 150 people. The sample size is 78 people based on Cochran's formula.
Findings: The performance of Nezaja engineering groups in the relief operations, considering the presence of heavy engineering machines, the sufficient amount in terms of number, up-to-dateness, skills and specialists, timely sending of people to the disaster areas, proper management of heavy vehicles, appropriate division of labor. Several dredging works and river dredging have been changed in adverse weather conditions and in river flood risk conditions.
Conclusion: The performance of Nezaja engineering groups in the use of heavy engineering equipment and the installation and operation of equipment bridges in humanitarian operations was evaluated as very good and in the use of expert manpower.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Evaluation performance
  • Engineering groups
  • Natural disasters
  • Humanitarian operations
  • Floods and earthquakes