فرایند پذیرش مقالات

1. ارائه مقاله به صورت ارسال از طریق آدرس الکترونیکی نشریه به آدرس www.qjws.ir

2. ارزیابی اولیه دبیر علمی و سردبیر نشریه؛

3. ارزیابی داوران تخصصی؛

4. اعلام نتیجه داوران و اصلاح و رفع ایرادهای داوران توسط نویسنده مسئول؛

5. تأیید مدیر مسئول نشریه و صدور گواهی پذیرش نویسندگان؛

6. چاپ و انتشار نشریه و صدور گواهی چاپ؛

فلودیاگرام مراحل داوری و پذیرش مقاله در فصلنامه مطالعات جنگ