دوره و شماره: دوره 5، شماره 18، بهمن 1402 

مقاله پژوهشی

ارائه الگو نظام جانشین‌پروری در آجا با رویکرد داده بنیاد

10.22034/qjws.2024.2008655.1165

محسن نجفی؛ اصغر اصغرزاده؛ محمدامین آئینی؛ کیومرث مولادوست؛ ابوالفضل خدابنده