دوره و شماره: دوره 5، شماره 16، خرداد 1402، صفحه 5-219