شناسایی تعیین‌کنندگان قوی ریسک وقوع جنگ داخلی به کمک رویکرد بیزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش آموخته دکترای اقتصاد بخش عمومی، گروه اقتصاد دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران.

10.22034/qjws.2023.1987526.1108

چکیده

جنگ داخلی پیامدهای منفی اقتصادی و غیراقتصادی متعددی به‌دنبال خواهد داشت؛ بر این اساس شناسایی عوامل مؤثر بر وقوع جنگ داخلی در جهت به حداقل رساندن احتمال وقوع آن، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در این راستا، هدف اصلی پژوهش حاضر شناسایی تعیین‌کنندگان قوی ریسک وقوع جنگ داخلی در 127 کشور جهان (شامل ایران) طی سال‌های 2020-2001 و با استفاده از رویکرد میانگین‌گیری مدل بیزی (BMA) می‌باشد. به این منظور از 21 متغیر، در 5 گروه: 1. متغیرهای اقتصادی 2. فراوانی منابع طبیعی 3. متغیرهای جمعیتی 4. متغیرهای اجتماعی و 5. متغیرهای سیاسی، استفاده شده است. با برآورد 100000 رگرسیون و میانگین‌گیری بیزی از ضرایب، تعیین‌کنندگان قوی ریسک وقوع جنگ داخلی مشخص شده‌اند. بر اساس نتایج به‌دست‌آمده، متغیرهای شاخص حکمرانی خوب با احتمال 99 درصد و اثرگذاری منفی، تنش‌های مذهبی و نژادی با احتمال 97 درصد و اثرگذاری مثبت و شاخص توسعه انسانی با احتمال 96 درصد و اثرگذاری منفی، اثر حتمی و قوی بر ریسک وقوع جنگ داخلی داشته‌اند. شاخص شرایط اقتصادی و جمعیت کل نیز با اثرگذاری مثبت به‎‌ترتیب با احتمال 91 و 76 درصد، چهارمین و پنجمین متغیر با اهمیت در توضیح ریسک وقوع جنگ داخلی بوده‌اند. سایر متغیرها نیز اثر ضعیف و یا بی‌اهمیت بر ریسک وقوع جنگ داخلی داشته‌اند. بر این اساس می‌توان گفت که کشورهای برخوردار از نهادهای باکیفیت‌تر، شاخص‌های توسعه انسانی بالاتر، تنش‌های مذهبی و نژادی کمتر، وضعیت اقتصادی مطلوب‌تر و جمعیت کوچک‌تر احتمال وقوع جنگ داخلی پائین‌تری خواهند داشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identifying Robust Determinants of the Civil War Risk Using Bayesian Approach

نویسنده [English]

 • abolghasem golkhandan
Ph.D. of Public Sector Economics, School of Economics and Administrative Sciences, Lorestan University, Khoram Abad, Iran.
چکیده [English]

The civil war will have many negative economic and non-economic consequences. In this regard, the main purpose of the current research is to identify the robust determinants of the civil war risk in 127 countries of the world (including Iran) during the years 2001-2020 and using the Bayesian Model Averaging (BMA) approach. For this purpose, 21 variables have been used in 5 groups: 1. Economic variables, 2. The abundance of natural resources, 3. Demographic variables, 4. Social variables, and 5. Political variables. By estimating 100,000 regressions and Bayesian averaging of coefficients, robust determinants of the civil war risk have been identified. Based on the results, the variables the good govrnance index with a 99% probability and negative effect, religious and racial tensions with a 97% probability and positive effect, and human development index with a 96% probability and negative effect have a definite and robust effect on the civil war risk. The index of economic conditions and the total population with a 91% and 76% probability, respectively, have been the fourth and fifth important variables in explaining the civil war risk with a positive effect. Other variables have a weak or insignificant effect on the risk of civil war. Based on this, it can be said that countries with higher quality institutions, higher human development indicators, less religious and racial tensions, a more favourable economic situation and a smaller population will have a lower probability of civil war.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Civil War
 • Risk
 • Bayesian Model Averaging (BMA) Approach
 • Robust Determinants
 •  

  • گل‌خندان ابوالقاسم. (1397). عوامل مؤثر بر هزینه‌های نظامی در کشورهای منطقه MENA با تأکید بر منابع طبیعی: رویکرد میانگین‌گیری مدل بیزی (BMA). فصلنامه اقتصاد محیط زیست و منابع طبیعی، 2(3): 71-98.

   

   

  • Acemoglu D. & Robinson J. A. (2001). A Theory of Political Transitions. American Economic Review, 91(4): 938-963.
  • Ajide K. B. & Alimi O. Y. (2021). Natural Resource Rents, Inequality, and Terrorism in Africa. Defence and Peace Economics.
  • Arezki R. & Brueckner M. (2021). Natural Resources and Civil Conflict: The Role of Military Expenditures. J. Risk Financial Manag, 14(12): 1-26.
  • Arif U. Usman M. & Khan F. N. (2021). Natural Resources Rents and Internal Conflict: The Role of Institutional Quality. The Singapore Economic Review.
  • Auty R. (2004). Natural Resources and Civil Strife: A Two-stage Process. Geopolitics, 9: 29-49.
  • Becker G. S. & Mulligan C. B. (1997). The Endogenous Determination of Time Preference. The Quarterly Journal of Economics, 112(3): 729-758.
  • Boyden J. & Ryder P. (1996). Implementing the Right to Education in Areas of Armed Conflict. Department of International Development. Oxford, UK: University of Oxford.
  • Collier P. & Hoeffler A. (2004). Greed and Grievance in Civil War. Oxford Economic Papers, 56(4): 563-595.
  • Collier P. & Hoeffler A. (2012). High-Value Natural Resources, Development and Conflict: Channels of Causation. Strengthening Post-Conflict Peacebuilding through Natural Resource Management, vol. 1.
  • Collier P. (2000). Economic Causes of Civil Conflict and Their Implications for Policy. Working Paper. World Bank: Washington, DC.
  • Collier P. (2007). The Bottom Billion: Why the Poorest Countries Are Failing and What Can Be Done About It, Oxford, Oxford University Press.
  • Couttenier M. & Soubeyran R. (2013). An Overview of the Roots of Civil Wars: Natural Factors and Economic Conditions. G-MonD Policy Papers.
  • Couttenier M. Preotu V. , Rohner D. & Thoenig M. (2016). The Violent Legacy of Victimization: Post-Conflict Evidence on Asylum Seekers, Crimes and Public Policy in Switzerland. CEPR Discussion Paper 11079.
  • Dao M. Q (2012). Determinants of Civil War Risk: An Empirical Assessment. International Journal of Academic Research in Economics and Management Sciences, 1(2): 112-135.
  • Davis A. (2004). The Credentials of Brain-Based Learning. Journal of Philosophy of Education, 38(1): 21-36.
  • Deutsc, K. W. (1957). Political Community and the North Atlantic Area: International Organization in the Light of Historical Experience. Princeton, NJ: Princeton University Press.
  • Diamond L. (1999). Developing Democracy: Toward Consolidation. Baltimore, MD: John Hopkins University Press.
  • Draper D. (1995). Assessment and Propagation of Model Uncertainty, Journal of the Royal Statistical Society, Series B 57: 45-70.
  • Elbadawi I. A, & Soto R. (2015). Resource Rents, Institutions, and Violent Civil Conflicts. Defence and Peace Economics, 26(1): 89-113.
  • Ezcurra R. (2018). Interregional Inequality and Civil Conflict: Are Spatial Disparities a Threat to Stability and Peace? Defence and Peace Economics.
  • Farzanegan M. R. Lessmann C. & Markwardt G. (2018). Natural Resource Rents and Internal Conflicts: Can Decentralization Lift the Curse? Economic Systems, 42: 186-205.
  • Fearon J. (2011). Governance and Civil War Onset. World Development Report Background Papers.
  • Fearon J. D. & Laitin D. D. (2003). Ethnicity, Insurgency, and Civil War. American Political Science Review, 97(1): 75-90.
  • Feaver P. D. & Gelpi C. (2004). Choosing Your Battles: American Civil–Military Relations and the Use of Force. Princeton, NJ: Princeton University Press.
  • Freytag A. Krüger J. J. , Meierrieks D. & Schneider F. (2011). The Origins of Terrorism: Cross Country Estimates of Socio‐Economic Determinants of Terrorism. European Journal of Political Economy, 27: 5-16.
  • Ghazalian P. L & Hammoud M. (2020). The Peace Level of Nations: An Empirical Investigation into the Determining Factors. Defence and Peace Economics.
  • Goldstone R. L. & Styvers M. (2001). The Sensitization and Differentiation of Dimensions during Category Learning. Journal of Experimental Psychology, 130(1): 116-139.
  • Gurr T. R. (1970). Why Men Rebel. Princeton (NJ): Princeton University Press.
  • Heger H. & Raleigh C. (2005). Population Size, Concentration, and Civil War. A Geographically Disaggregated Analysis, Paper presented to the conference on Mapping the Complexity of Civil Wars, Zürich, 15-17.
  • Hirschman A. O. (1980). National Power and the Structure of Foreign Trade. Berkeley and Los Angeles, CA: The University of California Press.
  • Homer-Dixon T. F. (1999). Environment, Scarcity and Violence. Princeton: Princeton University Press.
  • https: //ucdp. uu. se
  • Humphreys M. (2005). Natural Resources, Conflict, and Conflict Resolution: Uncovering the Mechanisms. Journal of Conflict Resolution, 49, 508-37.
  • Huntington S. (1996). The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order. New York: Simon and Shuster.
  • Hwang I. (2012). The Impacts of Globalization on Internal Conflict. EPIK Journals, 3(3).
  • Janowitz M. (1981). Civil-Military Relations: Regional Perspectives. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
  • Kass R. & Raftery A. (1995). Bayes Factors. Journal of the American Statistical Association, 90(430): 773-795.
  • Koop, G. (2003). Bayesian Econometrics, John Wiley & Sons Ltd, England.
  • Koubi V. Spilker G. Böhmelt T. & Bernauer T. (2014). Do Natural Resources Matter for Interstate and Intrastate Armed Conflict? Journal of Peace Research, 51(2): 227-243.
  • Lahai J. I. & Ware H. (2013). Educating for Peace: The Sociocultural Dimensions of Grassroots Peace Education as a Tool for National Reconciliation and Social Forgetting in Sierra Leone. African Conflict and Peacebuilding Review, 3(2): 69-90.
  • McBride M. Milante G. & Skaperdas S. (2011). Peace and War with Endogenous State Capacity. Journal of Conflict Resolution, 55(3): 446-468.
  • Nochi Faha D. R. (2021). Revisiting Natural Resources-Conflict Nexus. Resources Policy, Elsevier, vol. 70(C).
  • Podder N. 1998. The Implications of Economic Inequality for Social Welfare and Social Conflict. International Journal of Social Economics, 25(6/7/8): 1244-1254.
  • Rohner D. (2017). Natural Resources and Conflict. https: //doi. org/10. 1057/978-1-349-95121-5_3061-2
  • Rohner D. Thoenig M. & Zilibotti F. (2013). War Signals: A Theory of Trade, Trust and Conflict. Review of Economic Studies, 80: 1114-1147.
  • Sala-i-Martin X. Gernot D. & Ronald I. M. (2004). Determinants of Long-Term Growth: A Bayesian Averaging of Classical Estimates (BACE) Approach. The American Economic Review, 94 (4): 813-835.
  • Sini S. Abdul-Rahim A. S. & Chindo S. (2021). Does Natural Resource Influence Conflict in Africa? Evidence from Panel Nonlinear Relationship. Resources Policy, Elsevier, vol. 74(C).
  • Sommers M. (2001). Peace Education and Refugee Youth. Working Paper. UNHCR-EPAU: Geneva, Switzerland.
  • Taydas Z. & Peksen D. (2012). Can States Buy Peace? Social Welfare Spending and Civil Conflicts. Journal of Peace Research, 49(2): 273-287.
  • Urdal H. (2006). A Clash of Generations? Youth Bulges and Political Violence. International Studies Quarterly, 50: 607-629.
  • Walter B. F. (2006). War as a Reputation Problem: Explaining Government Responses to Self-Determination Movements. American Journal of Political Science, 50(2): 313-330.