بهینه‌سازی فرایند نگهداری سطح آمادگاهی مهمات در نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت دفاعی، دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا، تهران، ایران.

2 دکترای عالی جنگ، دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا، تهران، ایران.

3 کارشناس ارشد مدیریت دفاعی، دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا. تهران، ایران.

10.22034/qjws.2023.1995860.1126

چکیده

همواره توجه به سیستم لجستیک و نگهداری مهمات امری بسیار ضروری است چرا که حاضر به‌کاری مهمات و مواد منفجره در مواقع کاربری امری ضروری و از الزامات انکارناپذیر است؛ و از آنجایی که یکی از معضلات موجود در پیش‌روی سازمان‌های نظامی،کاهش طول عمر یا عدم کارایی مطلوب مهمات به هنگام مصرف می‌باشد لذا، هدف اصلی این تحقیق بررسی و تبیین چگونگی بهینه‌سازی فرآیند نگهداری سطح آمادگاهی مهمات در نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران بوده است که در سه بعد نیروی انسانی (جسمانی،روانی و مدیریتی)، آموزش (دانشی، مهارتی، تخصصی) و تجهیزات و تأسیسات (ایمنی، نگهداری و تعمیرات، حمل و نقل) مورد بررسی قرار گرفته است. بر همین اساس نوع پژوهش کاربردی و روش انجام آن توصیفی و با رویکردی آمیخته است. جامعه آماری پژوهش حاضر نیز شامل کلیه صاحب‌نظران، فرماندهان، مسئولان و انبارداران مهماتی مستقر در آمادگاه‌های مهماتی نزاجا بوده که با احتساب فرمول کوکران برابر 106 نفر می‌باشند. جمع‌آوری داده‌ها نیز از طریق پرسشنامه محقق ساخته و تحت عناوین مؤلفه‌های پژوهش یعنی نیروی و منابع انسانی،آموزش و تأسیسات و تجهیزات صورت گرفته است. همچنین جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات به‌دست آمده از پرسشنامه‌ها نیز از تحلیل توصیفی فراوانی و درصد فراوانی استفاده شده و جهت بررسی معناداری روابط موجود میان متغیر مستقل و متغیرهای تابع نیز ازمون ضریب همبستگی خی-دو مورد استفاده قرار گرفته است و نهایتاً در سطح معناداری 0.05 فرضیه‌های پژوهش مبنی بر تأثیر سه مؤلفه منابع انسانی، آموزش و تأسیسات و تجهیزات بر فرایند بهینه‌سازی نگهداری سطح آمادگاهی مهمات در نزاجا مورد تأیید قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Optimizing the process of maintaining the Ammunition depot level in the ground forces of the Islamic Republic of Iran Army

نویسندگان [English]

 • Reza Golmohammadi 1
 • Parviz Zeiqami Nezhad, 2
 • Ahmad Khadem Hosseinieh, 3
1 Humanities and Education Specialized Training Group, Support and Staff College, I.R.I Armay Command and Staff University
2 PhD in War, Command & Staff University, Tehran, Iran.
3 Senior expert in defense management, Command & Staff University. Tehran Iran.
چکیده [English]

Always very important to pay attention to the logistics system and storage of ammunition and being prepared to use explosives and ammunition is an essential and unavoidable requirement.The main objective of this research was Optimizing the process of maintaining the Ammunition depot level in the ground forces of the I.R.I Army(NEZAJA)because one of the issues that military organizations face is the reduction of the life span or lack of optimal efficiency of ammunition the three components of Human resources, education, and facilities and equipment have all been studied from three different perspectives.Accordingly, the current research is categorized based on the purpose of the applied research type, based on the descriptive research type, based on the method, and based on the research type of the mixed research type.Also, the statistical population of the present study included all the experts, commanders, officials and ammunition storekeepers located in the ammunition depots of NEZAJA that calculated equal to106 persons according to Cochran formula.For analyze of the Data obtained from the researcher-made questionnaire the descriptive analysis of frequency and percentage of frequency was used, and in order to check the significance of the existing relationships between the independent variable and the function variables, the chi-square correlation coefficient test was also used and finally at the significance level of 0.05.The hypotheses of the research based on the effect of three components of human resources, training and facilities and equipment on the process of optimizing the maintenance of the level of ammunition preparation in NEZAJA were confirmed.

کلیدواژه‌ها [English]

 • "Optimization"
 • "Human resources"
 • "Education"
 • "Equipment"
 • "Supplies"
 •  

  • آخوندی، محسن، (1379)، الگوی نگهداری و تعمیر، بازرسی نزاجا (مد طب).
  • آزاده، همایون، (1390)، آشنایی با ماموریت و سازمان یگان‌های مهماتی، تهران، مرکز آموزش پشتیبانی نزاجا.
  • آزاده، همایون، (1392)، اصول و روش‌های انبارداری مهمات، تهران، مرکز آموزش و پشتیبانی نزاجا.
  • دلاور، علی، (1396)، روش تحقیق در روان‌شناسی و علوم تربیتی، تهران، مؤسسه نشر ویرایش.
  • شاهنگیان، امیرحسین، (1394)، آشنایی مقدماتی با مهمات، تهران، وزارت دفاع صنایع، مهام پارچین.
  • شاهنگیان، سیدامیرحسین، (1394)، آشنایی مقدماتی با مهمات، سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، تهران.
  • کاظمی، مصطفی، هوشیار، وجیهه، (1390)، کتاب جامع بهره‌وری نیروی انسانی، تهران، مرندیز.
  • گل‌محمدی، رضا، (1400)، بهینه‌سازی فرآیند نگهداری سطح آمادگاهی مهمات در نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران، تهران، دافوس.
  • محقق، نادر، (1385)، مدیریت منابع انسانی، تهران، آبگین رایان.
  • میری، رضا، (1390)، بررسی پارامترهای مهم اثرگذار بر عمر و مصرف مهمات، فصلنامه علمی تخصصی مهمات و مواد منفجره، صنایع دفاع، معاونت توسعه و تضمین کیفیت.
  • همتی، خیرالله، (1385)، مجموعه مدیریت و فرماندهی در لشگر، تهران، انتشارات معاونت آموزشی.