نیازسنجی آموزش سالیانه گردان‌های توپخانه نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر تهدیدهای نوپدید نظامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد مدیریت دفاعی، دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا، تهران، ایران.

10.22034/qjws.2023.2001619.1148

چکیده

اولین و اساسی‌ترین گام در تدوین و اجرای برنامه آموزش، اجرای صحیح و مبتنی بر واقعیت فرایند نیازسنجی است. نیازسنجی فرایند جمع‌آوری و تحلیل اطلاعات است که بر اساس آن نیازهای افراد، گروه‌ها و سازمان‌ها مورد شناسایی قرار می‌گیرند. با توجه به ظهور تهدیدهای نوپدید نظامی این سؤال مطرح گردیده که نیازهای آموزش سالیانه گردان‌های توپخانه نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر تهدیدهای نوپدید نظامی چه هستند؟ لذا تبیین نیازهای آموزش سالیانه گردان‌های توپخانه با تأکید بر تهدیدهای نوپدید نظامی هدف اصلی این مقاله است که برای دست‌یابی به آن سه هدف فرعی تعیین گردید. روش جمع‌آوری اطلاعات، میدانی و کتابخانه‌ای است و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران به تعداد 92 نفر انتخاب شدند. این تحقیق از نوع کاربردی و روش توصیفی با رویکرد تحلیل آمیخته است که برای تجزیه‌وتحلیل کمی از روش‌های آمار توصیفی و استنباطی استفاده گردید؛ نتایج تحقیق حکایت از آن دارد که از بین سه دسته آموزش‌های عمومی، ویژه و تخصصی، آموزش‌های تخصصی با میانگین 4/23 و ضریب تغییرات 0/230 در اولویت اول قرارگرفته است و آموزش‌های ویژه و عمومی به ترتیب رتبه‌های دوم و سوم را دارا هستند. هم‌چنین از تعداد 40 نیاز آموزشی احصا شده، تعداد 36 آموزش بیشترین امتیاز را کسب نموده‌اند که آموزش‌های سامانه حسیب، بازی جنگ و فضای مجازی بیشترین اهمیت را به خود اختصاص داده‌‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Assessing the needs of the annual training of artillery battalions of the Islamic Republic of Iran Army’s ground forces with an emphasis on newly emerging military threats

نویسنده [English]

 • Kamran Iranmehr
Senior Expert in Defense Management, Command & Staff University. Tehran, Iran.
چکیده [English]

The first and most basic step in formulating and implementing the training program is the correct and reality- based implementation of the needs assessment process. Needs assessment is the process of collecting and analyzing information based on which the needs of individuals, groups and organizations are identified. Considering the emergence of emerging military threats, the question was raised as to what are the annual training needs of the artillery battalions of the Islamic Republic of Iran Army, emphasizing on the disappearing military threats? Therefore, explaining the needs of the annual training of the artillery battalions with an emphasis on newly emerging military threats is the main goal of this article, which was determined to achieve those three sub-goals. The method of collecting information was field and library, and the sample size was selected using Cochran's formula to the number of 92 experts. This research is of applied type and descriptive method is mixed with analytical approach, descriptive and inferential statistical methods were used for quantitative analysis. The results of the research indicate that among the three categories of special and specialized general education, specialized education is the first priority with an average of 4/23 and a coefficient of variation of 0/230 and special and general trainings have the second and third ranks, respectively. Also, out of the 40 training needs, 36 trainings got the most points and the trainings of Hasib, war game and virtual space have been given the most important.

کلیدواژه‌ها [English]

 • need assessment
 • training
 • artillery
 • threat
 • آقا محمدی، داوود، مرادیان، محسن و بابایی، حامد، (۱۳۹۷)، سنجش تهدیدات نظامی ج. ا. ا. با استفاده از «مدل مرکز مطالعات راهبردی آجا برای ارزیابی تهدیدات» و مقایسه آن با نتایج حاصل از روش ترکیبی آنتروپی شانون و مدل مجموع ساده وزنی، فصلنامه مطالعات دفاعی استراتژیک، 16(71): 120-95
 • ابطحی، سید حسین، (1398)، آموزش و بهسازی سرمایه‌های انسانی، تهران: انتشارات پویند
 • باقری، خسرو، (1398)، درآمدی بر فلسفه تعلیم و تربیت جمهوری اسلامی ایران، انتشارات علمی و فرهنگی، جلد اول، چاپ چهارم.
 • تیموری، مهدی، (1399)، نیازسنجی آموزش جنگ الکترونیک و سایبر نیروی پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا.
 • ثاقبی، محیا، (1398)، نیازسنجی آموزش برای مدیران دانشگاهی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا (س).
 • جعفر زاده، رضا، (1399)، نیازسنجی آموزش فراگیران مرکز آموزش جوادالائمه (ع) جهت مقابله با گروه‌های تکفیری-تارشگری، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا.
 • دیکن، ریچارد، (1396)، فناوری فضای نبرد، ترجمه مجید سهیلیان، تهران: مؤسسه مطالعات و تحقیقات دفاعی آسمان.
 • رهبری، سید حبیب، (1400)، تهدیدات نوین نظامی در حوزه تاکتیک، «همایش تخصصی «تهدیدات نوپدید نظامی در گام دوم انقلاب اسلامی»، تهران، دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع).
 • سلطانی، محمدرضا، نیکوکار، غلام‌حسین، پاشایی هولاسو، امین، (1397)، آسیب‌شناسی آموزش‌های سازمانی در یکی از مراکز نظامی نیروهای مسلح با استفاده از الگوی «FPSS»، فصلنامه مدیریت فرهنگ‌سازمانی، 16(2): 438-411.
 • ضرابیان، فروزان، سعید، نسیم، گودرزی، ماندانا، (1396)، اصول برنامه‌ریزی آموزشی، تهران: انتشارات پیام نور.
 • عاشقی، حسن، عسگرانی، مرتضی، (1397)، نیازسنجی آموزش سازمانی (مدل‌ها، روش‌ها، تکنیک‌ها)، چاپ یکم، تهران: انتشارات رصد علم.
 • فتحی واجارگاه، کوروش، (1399)، نیازسنجی آموزشی (الگوها و فنون)، چاپ ششم، تهران: انتشارات آییژ.
 • ماه‌پیکر، یاور، (1395)، فرهنگ آموزش نظامی، چاپ اول، تهران: انتشارات روناس.
 • مرادیان، محسن، (1397)، درآمدی بر درک امنیت ملی و ماهیت تهدیدات، تهران: انتشارات دانشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی.
 • معین‌الدینی، محمود، (1398)، نیازسنجی آموزشی مسائل راهبردی اجتماعی، فصلنامه مطالعات دفاعی استراتژیک، 17(77): 224-203.
 • نوروزی، شیرزاد، (1401)، برنامه تفصیلی آموزش سالیانه گردان‌های توپخانه صحرایی، تهران: انتشارات معاونت تربیت و آمورش نزاجا.
 • نوری، کمیل، یزدانی، حمیدرضا و خنیفر، حسین، (1398)، به‌گزینی روش‌های نیازسنجی آموزشی با استفاده از تکنیک TOPSIS، دوفصلنامه مطالعات برنامه‌ریزی آموزشی، 7(15): 120-96.

 

 • Kim, J, W & Kim, J. Dacum Job Analysis of Management Teacher of industry-academy Cooperation of Specialized high School. Journal of Korean science, 43, 2018, 76-93.