دوره و شماره: دوره 4، شماره 14، آذر 1401، صفحه 5-235