راهبردهای دفاعی ارتش ج.ا.ا در جنگ ایران و عراق (مطالعه موردی طرح دفاعی ابوذر)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مدرس و عضو هیئت علمی دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا. تهران. ایران

چکیده

جنگ ایران و عراق در 31 شهریور 1359، پس از 641 بار نقض تمامیت ارضی ایران و با پیش دستی عراق آغاز شد. ارتش ج.ا.ا با مأموریت دفاع از حدود و ثغور کشور، اقدامات کشور عراق را رصد می کرد و قریب یکسال قبل از آغاز جنگ شرایط بحرانی در روابط دوکشور و احتمال آغاز جنگ از سوی عراق را هشدار داده بود. ولی باورمندی و اقدامات لازم در سطح مسؤلین عالی کشور در جهت مدیریت بحران‌ ایجاد شده در روابط دو کشور قابل ملاحظه نبود و تصمیمات مقتضی به جهت جلوگیری از بروز جنگ اتخاذ نشد. پس از آغاز جنگ، ارتش ج.ا.ا راهبردهای دفاعی از پیش تدوین شده خود را به اجرا گذاشت و مانع دستیابی دشمن به اهداف و راهبردهای از پیش تعیین شده‌اش گردید. این در حالی است که عملکرد ارتش در آغاز جنگ تاکنون مورد مناقشه بوده است. لذا محقق در این مقاله به روش توصیفی- تاریخی و گذشته نگر، اقدامات ارتش (قبل از آغاز جنگ ایران و عراق تا پایان سال دوم) را مورد مطالعه قرارداده و ضمن بررسی اسناد موجود، بصورت کتابخانه‌ای، میدانی و اینترنتی، راهبردهای دفاعی ارتش ج.ا.ا در سال اول جنگ را با مبانی علوم نظامی و راهبردی تطبیق نموده و به پاسخگویی برخی انتقادات از ارتش نیز پرداخته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Defense strategies of the J.A. Army in the Iran-Iraq war (Case study of Abudhar defense plan)

نویسنده [English]

  • seyed Naser Hosseini
Lecturer and member of the faculty of Aja Command and Headquarters University. Tehran. Iran
چکیده [English]

The Iran-Iraq war started on 31 Shahrivar 1359, after 641 violations of Iran's territorial integrity and with the help of Iraq. With the mission of defending the country's borders and gaps, the J.A. Army was monitoring the actions of Iraq and almost a year before the start of the war, it had warned of the critical situation in the relations between the two countries and the possibility of the start of the war from Iraq. But the belief and necessary measures at the level of the country's top officials in order to manage the crisis created in the relations between the two countries were not significant and the necessary decisions were not taken to prevent the outbreak of war.After the start of the war, the J.A. Army implemented its pre-prepared defense strategies and prevented the enemy from achieving its predetermined goals and strategies. This is despite the fact that the performance of the army at the beginning of the war has been disputed so far. Therefore, in this article, in a descriptive-historical and retrospective way, the researcher has studied the actions of the army (before the start of the Iran-Iraq war until the end of the second year) and while examining the available documents, in the form of library, field and internet, the defense strategies of the army. In the first year, A.A. adapted war with the basics of military and strategic sciences and answered some criticisms of the army.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The Iran-Iraq war
  • holy defense
  • the first year of the war
  • defense strategies