بهبود فرآیند تخریب مهمات فاسد در بعد روش های انهدام در نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت دفاعی دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا، تهران، ایران

2 عضو هیئت علمی دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا، تهران ایران

3 دکترای علوم راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی، تهران، ایران

چکیده

ازآنجاکه فرایند تخریب مهمات فاسد همواره به‌عنوان مأموریتی خطرناک و پرمخاطره محسوب می‌گردد، پیش‌بینی سازوکارهای لازم برای حفظ سلامت و ایمنی کارکنان و همچنین صیانت از سرمایه و تجهیزات سازمان از اهمیتی دوچندان برخوردار می‌باشد.
هدف اصلی این تحقیق بهبود فرایند انهدام مهمات فاسد در نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران در بُعد‌ روش‌های انهدام می‌باشد. نوع تحقیق کاربردی و روش اجرای آن توصیفی و رویکرد تحقیق آمیخته می‌باشد. جامعه آماری تحقیق، افسران ارشد معاونت آماد و فرماندهی مهمات، کارکنان تخریب‌‌چی آمادگاه‌های مهمات بوده که حداقل10سال سابقه خدمت داشته، دارای مدرک دیپلم و بالاتر بوده و در حوزه تخریب مهمات فاسد، فعالیت داشته‌اند. این نفرات 30 نفر برآورد می‌شود. روش‌های جمع آوری داده‌ها به صورت میدانی، کتابخانه‌ای، فیش‌برداری، مصاحبه و پرسش‌نامه بوده و در نهایت داده‌های بدست آمده بصورت آمیخته (کمی و کیفی) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج بدست‌آمده از تجزیه و تحلیل کیفی و کمی پژوهش اسناد و مدارک بیانگر آن است که از طریق شاخص‌های تعریف شده بهترین شیوه انفجار در بهبود فرایند تخریب مهمات فاسد، استفاده از روش نانل می‌باشد. از دیدگاه جامعه‌ی نمونه مهم‌ترین شیوه سوزاندن در بهبود فرایند تخریب مهمات فاسد، استفاده از روش سوزاندن خرج‌های پرتاب به روش L شکل و در پایان نیز مهم‌ترین شیوه بازیافت در بهبود فرایند تخریب مهمات فاسد، استفاده از روش بازیافت با استفاده از ذوب نمودن مواد منفجره مهمات در دستگاه بازیافت می‌باشد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Improving the process of destruction of rotten ammunition through destruction methods in the ground forces of the Army of the Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

  • Hamid Khodaei 1
  • parvizizz Zighaminejad 2
  • Ahmad khadem hosseiniyah 3
1 Senior Expert in Defense Management, Command University and Aja Headquarters, Tehran, Iran
2 Member of the Faculty of Command University and Aja Headquarters, Tehran, Iran
3 PhD in Strategic Sciences, Higher National Defense University, Tehran, Iran
چکیده [English]

From there that The process of destroying rotten ammunition is considered as a dangerous and risky mission. Predicting the necessary mechaisms to maintain the health and safety of employees as well as maintenance of the organizations capital and equipment is the very important.
The main purpose of the research is Improving the process of destroying rotten ammunition through destruction methods in the ground forces of the Army of the Islamic Republic of Iran. The type of applied research and implementation method is descriptive and mixed approach. The statistical population of the research was the senior officers of the Deputy of Ammunition and Ammunition Command, the saboteurs of ammunition depots who have at least 10 years of service, have a diploma and higher and have experience in the field of destruction.These people are estimated at 30 people. Data collection methods were fieid, library, interview and questionnaire. Finally, the obtained data were analyzed in a mixed manner. the results obtained through the defined indicators indicate that the best method to improve the degradation process is to use the Nanel method. From the point of view of the sample community, the most important The method of incineration in improving the process is the use of the method of incineration of the L-shaped method. And in the end, the most important method of recycling in improving the process is the use of recycling method by melting ammunition explosives in the recycling machine.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nonel"
  • "detonator"
  • "Explosive"
  • "destruction"
  • "process