" چگونگی به‌کارگیری علوم شناختی در فرایند آموزش و یادگیری ارتش جمهوری اسلامی ایران"

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مدرس و عضو هیئت علمی دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا. تهران. ایران

چکیده

چکیده:
در دنیای امروز، نیروهای مسلح کشورهای پیشرفته در کنار توجه به قدرت سخت در میدان نبرد به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های رزم، از کاربرد قدرت نرم غافل نشده و با استفاده از یافته‌ها در زمینه علوم شناختی در جستجوی راه‌کارهای عملی برای تأثیرگذاری بر افزایش میزان یادگیری و آموزش کارکنان در ارتش هستند. در این پژوهش، در پی یافتن پاسخ برای دو پرسش هستیم؛ اینکه تا چه اندازه می‌توانیم علوم اعصاب شناختی را در آموزش و یادگیری در ارتش به کار بریم و رویکرد یاددهی-یادگیری سازگار با مغز چه کاربردی در آموزش و یادگیری دارد؟ بر اساس این پژوهش، علوم اعصاب شناختی که عملکردهای شناختی را با توجه به عملکرد و ساختار مغز مطالعه می‌کنند، مبنای نظری مناسبی برای آموزش و یادگیری با رویکرد شناختی به شمار می‌روند و رویکردهای آن‌ها در آموزش و یادگیری بسیار کاربرد خواهد داشت؛ مانند اصول یاددهی-یادگیری سازگار با مغز که دانستن و کاربرد آن‌ها در فرآیند یاددهی و یادگیری زبان کارکنان ارتش بسیار مفید و راهگشا است. این پژوهش به روش توصیفی، ازنظر نوع پژوهش کاربردی و ازنظر رویکرد به‌صورت آمیخته تهیه گردیده است. به‌منظور بررسی نقش علوم شناختی در مؤلفه‌های آموزش و یادگیری در آجا، جهت گردآوری داده‌ها از روش میدانی و کتابخانه‌ای استفاده‌شده است. ابزارهای گردآوری داده‌ها پرسش‌نامه، مصاحبه صاحب‌نظران، بررسی و مطالعه اسناد و مدارک و کتب و مقالات سایت‌های علمی و دانشگاهی است.
واژگان کلیدی: علوم شناختی، یادگیری شناختی، جنگ شناختی و علوم اعصاب

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

" How to use cognitive science in learning and teaching process. Army of the Islamic Republic of Iran

نویسنده [English]

  • Farzad Kazemi
Lecturer and member of the faculty of Aja Command and Headquarters University. Tehran. Iran
چکیده [English]

The armed forces in addition to paying attention to hard power in the battlefield as one of the components of combat, have not neglected the use of soft power and by using the findings in the field of cognitive science in search of practical solutions to increase the amount of learning and training the staff are in the army. In this research, we seek to find answers to two questions; to what extent can we use cognitive neuroscience in teaching and learning in the army and what is the use of the brain-compatible teaching-learning approach in teaching and learning? Based on this research, cognitive neurosciences, which study cognitive functions according to the function and structure of the brain, are considered a suitable theoretical basis for teaching and learning with a cognitive approach, and their approaches will be very useful in teaching and learning; Such as the principles of teaching-learning compatible with the brain, knowing and applying them in the process of teaching and learning the language of army personnel is very useful and enlightening. This research has been prepared in a descriptive way, in terms of the type is applied research and in terms of the approach, it is mixed. In order to investigate the role of cognitive science in the components of teaching and learning in Aja, field and library methods have been used to collect data. The tools of data collection are questionnaires, interviews of experts, review and study of documents and books and articles.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cognitive science
  • learning
  • and neuroscience