دوره و شماره: دوره 2، شماره 7، اسفند 1399، صفحه 5-154 
دزدی و تروریسم دریایی، تهدیدهای نوین در عرصه بین‌المللی

صفحه 39-67

عرفان آهنگری؛ علی سلیمان‌آبادی؛ محمدرضا مهدوی حاجی؛ آرمین حسن زاده