تبیین ابعاد تهدیدات داخلی و خارجی با تأکید بر اهمیت تهدیدات نظامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

قابلیت­ها، نیّات و اقدامات دشمنان برای ممانعت از دستیابی موفّقیت­آمیز خودی به علائق و مقاصد امنیت ملی را تهدید می­گویند. تهدید را می­توان از منظرهای متفاوتی مورد بررسی قرار داد که رایج­ترین آن تقسیم­بندی ابعاد تهدید است که چهار بعد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و بعد تهدید نظامی می­باشد. تقسیم­بندی­های دیگری نیز از انواع تهدیدات توسط صاحب‌نظران بیان گردیده است که از جمله به تقسیم­بندی جوزف نای که تهدیدات را به دو گروه  تهدیدات سخت و نرم تقسیم­بندی نموده است. تهدید نظامی، مرکز سنتی نگرانی­های مربوط به امنیت ملی است. تهدیدات نظامی از آن جهت مهم هستند که تهدیدات دیگر نیز در شرایط حاد به این نوع تهدید منتهی می­شوند. در این مقاله که از نوع کاربردی با روش توصیفی- تحلیلی است سؤال تحقیق "ابعاد تهدیدات داخلی و خارجی چیست و جایگاه تهدیدات نظامی در میان تهدیدات چگونه می­باشد؟" بوده و سعی شده است به تبیین کلی ابعاد مختلف تهدیدات داخلی و خارجی و ویژگی‌های تهدیدات نظامی پرداخته شود. در بررسی تهدیدات نظامی بایستی توان نظامی دشمن را هم از لحاظ کمی و هم از لحاظ کیفی مورد بررسی و تحلیل قرار داد، قدرت نظامی مدرن، نه به شجاعت فردی وابسته است و نه به ذخایر قابل توجه آمادی بلکه عمدتاً به کار گروهی  و دیگر عوامل دخیل در توان رزمی بستگی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explain the dimensions of internal and external threats by emphasizing the importance of military threats

نویسنده [English]

 • Behzad Ghaffari
چکیده [English]

Enemies' capabilities, intentions, and actions to prevent their own successful achievement of national security interests and goals are threatened. Threats can be examined from different perspectives, the most common of which is the division of the dimensions of the threat, which are four dimensions: political, economic, social and military threat. Other divisions of the types of threats have been expressed by experts, including the division of Joseph Nye, who has divided the threats into two groups of hard and soft threats. The military threat is a traditional focus of national security concerns. Military threats are important because other threats also lead to this type of threat in acute situations. In this descriptive-analytical applied article, the research question is "What are the dimensions of internal and external threats and what is the position of military threats among the threats?" An attempt has been made to give a general explanation of the various dimensions of internal and external threats and the characteristics of military threats. In examining military threats, the military capability of the enemy must be examined both quantitatively and qualitatively. Modern military power does not depend on individual courage or significant reserves of readiness, but mainly on teamwork and other factors. Involved in combat power depends.

کلیدواژه‌ها [English]

 • National security
 • national interests
 • military threats
 • internal threats
 • external threats
 • مرادیان، محسن (1389)، مبانی نظری امنیت، انتشارات دانشکده علوم و فنون فارابی، تهران.
 • جان.ام، کالینز (1370)، استراتژی بزرگ، دفتر مطالعات سیاسی و بین­المللی، تهران.
 • افتخاری، اصغر (1385)، کالبد شکافی تهدید، انتشارات دانشگاه امام حسین (ع)، تهران.
 • نوروزی، محمدتقی (1385)، فرهنگ دفاعی - امنیتی، انتشارات سنا، تهران.
 • عبدا... خانی، علی (1384)، امنیت بین‌الملل 3، انتشارات ابرار معاصر تهران، تهران.
 • اردبیلی، محمد علی (1380)، انتشارات میزان. چاپ سوم، تهران.