پدافند غیرعامل در دریا (ایمن‌سازی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه فارابی

چکیده

مقاله حاضر با موضوع تدوین پدافند غیرعامل در دریا و در حوزه ایمن‌سازی صورت گرفته است. روش این تحقیق توصیفی بوده و نوع تحقیق نیز کاربردی است. جامعه آماری این تحقیق را افسران ارشد عملیات رسته عرشه ستاد نداجا، افسران ارشد عملیات رسته عرشه مناطق نداجا، فرماندهان یگان‌های سطحی نداجا، فرماندهان یگان‌های هوا دریای نداجا، مسئولین پست فرماندهی مناطق دریایی که مجموعاً 80 نفر هستند که نظر به اهمیت موضوع، محقق کلیه جامعه آماری را به‌صورت تمام شمار به‌عنوان جامعه نمونه آماری انتخاب کرده است. پرسشنامه این تحقیق مشتمل بر 117 سؤال بر اساس فرضیه‌ها و ادبیات تحقیق تهیه و پس از سیر مراحل روایی سنجی، نسبت به توزیع، جمع‌آوری، تبدیل اطلاعات به داده‌های عددی توسط نرم‌افزار اکسل، به دست آوردن فراوانی‌ها و رسم نمودارها اقدام و اعتبار پرسشنامه نیز از طریق آزمون آلفای کرونباخ توسط نرم‌افزار اس.پی.اس.اس محاسبه شده است. به این طریق ارتباط تنگاتنگ مابین متغیرهای تحقیق، ادبیات تحقیق و پرسشنامه ایجاد شده و ضمن تجزیه‌وتحلیل متغیرها با استفاده از آزمون آماره استنباطی نسبت به اثبات فرضیه‌ها اقدام شده است. متغیرهای اصلی تأثیرگذار از طریق آزمون فریدمن تحت نرم‌افزار اس.پی.اس.اس و الگوریتم الگوی مورد نظر استخراج شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Passive defense at sea (safety)

نویسنده [English]

  • Ahmad Safari Nejad
Farabi University faculty member
چکیده [English]

The present article has been done on the subject of developing passive defense at sea and in the field of safety. The method of this research is descriptive and the type of research is applied. The statistical population of this study is the senior deck operations officers of Nedaja headquarters, the senior deck operations officers of Nedaja regions, the commanders of Nedaja surface units, the commanders of Nedaja sea air units, the officials of the maritime area command post who are 80 people. The statistical population has been selected as a statistical sample population as a whole. The questionnaire of this research consists of 117 questions based on the hypotheses and literature of the research and after the validity stages, to distribute, collect, convert information into numerical data by Excel software, obtain frequencies and draw graphs, the action and validity of the questionnaire Calculated by Cronbach's alpha test by SPSS software. In this way, a close relationship has been established between the research variables, research literature and questionnaire, and while analyzing the variables using inferential statistics test, the hypotheses have been proved. The main influential variables were extracted through Friedman test under SPSS software and the desired pattern algorithm

کلیدواژه‌ها [English]

  • Passive defense
  • sea
  • making safety