نقش جنگ سایبری و شناسایی مؤلفه‌های تأثیرگذار آن در بازدارندگی سایبری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیر گروه مدیریت دولتی -دانشکده مدیریت دامشگاه هوایی

2 هیئت علمی دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری

چکیده

با تغییر ماهیت آسیب به تهدید محیط صبغه و رنگ امنیتی به خود می‌گیرد و بازیگران را وامی‌دارد تا کنش‌ها و واکنش‌هایی را از خود ظاهر ساخته و به‌تناسب ابزارهای سخت‌افزاری و نرم‌افزاری را بکار گیرند.امروزه کشورهای در حال تخاصم بیش از آن‌که به حمله نظامی علیه یکدیگر دست بزنند، تلاش می‌کنند تا در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و تروریسم به تهدید طرف مقابل بپردازند؛ چه آن‌که این حوزه‌ها دارای هزینه‌های مستقیم کمتری بوده و در بلندمدت تأثیر بیشتری می‌گذارد. بنابراین با عصری نوین مواجهیم که پررنگ شدن روزافزون تکنولوژی‌های سایبری در پارادایم برتری نظامی در آن مشهود است. نفوذ زیرساخت‌های سایبری در امور سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و نظامی به حدی است که امروزه جنگ سایبری به علت توان درگیر کردن زیرساخت‌های حیاتی کشور، اهمیت دوچندانی یافته است. با توجه به مسائلی از قبیل عدم قطعیت در شناسایی مهاجم سایبری، حساسیت‌های ویژه‌ی نمایش توانایی‌های سایبری کشور و ابهام در شناسایی زمان دقیق و گستره تهاجم سایبری و لزوم پاسخ‌دهی سریع و آنی به حملات سایبری؛ بازدارندگی سایبری به یک چالش مهم برای کشور تبدیل‌شده است. بر این اساس، هدف از این تحقیق بررسی نقش جنگ سایبری و شناسایی مؤلفه‌های تأثیرگذار آن در بازدارندگی سایبری است. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی- تحلیلی می‌باشد. مطالعه مبانی نظری تحقیق نشان داد مقابله‌به‌مثل، آسیب‌ناپذیری، انعطاف‌پذیری، نامریی شدن وابستگی متقابل راهبردهایی هستند که می‌توانند مولفه های تاثیر گذار جنگ سایبری باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of cyber warfare and identifying its effective components in cyber deterrence

نویسندگان [English]

  • Abdullah Vosoughi Nairi 1
  • Davood Ghafouri 2
  • Rasoul Karimi Taher 2
1 Director of Public Management Department - School of Management, University of Aviation
2 Faculty of Aeronautical Sciences and Technology, Shahid Sattari
چکیده [English]

By changing the nature of the damage to the threat to the environment, it takes on the color of security and forces the actors to express their actions and reactions and to use the appropriate hardware and software tools. To shake hands, to try to threaten each other economically, socially and in terms of terrorism; What is more, these areas have lower direct costs and have a greater impact in the long run. Thus, we are facing a new era in which the increasing emphasis of cyber technologies in the paradigm of military superiority is evident. The influence of cyber infrastructure in political, economic, social and military affairs is so great that today cyber warfare has become doubly important due to its ability to engage the country's vital infrastructure. Considering issues such as uncertainty in identifying a cyber attacker, special sensitivities in showing the country's cyber capabilities and ambiguity in identifying the exact time and extent of cyber attack and the need to respond quickly and immediately to cyber attacks; Cyber ​​deterrence has become a major challenge for the country. Accordingly, the purpose of this study is to investigate the role of cyber warfare and identify its effective components in cyber deterrence. The research method in this research is descriptive-analytical. The study of the theoretical foundations of the research showed that coping, invulnerability, flexibility, invisibility of interdependence are strategies that can be effective components of cyber warfare.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Threat
  • war
  • cyber war
  • deterrence