خودپایی امنیتی کارکنان اعزامی ارتش جمهوری اسلامی ایران به دوره‌های آموزشی خارج از کشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت دفاعی، دانشکده فرماندهی و ستاد، دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا، تهران، ایران.

2 کارشناس ارشد مدیریت دفاعی، دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا، تهران، ایران.

10.22034/qjws.2024.2007512.1161

چکیده

مدیران برای اعمال مدیریت صحیح و اثربخش در سازمان‌ها، نظام‌های کنترلی بیرونی و درونی را براساس تجربه‎ها و ارزیابی‌‎‎های خود طراحی و به مرحله اجرا درمی‌آورند. خودپایی امنیتی و حفاظتی در‌‌زمره کنترل‌های درونی است. خودپایی امنیتی عاملی مؤثر و مطمئن در پیشگیری از جرائم و تخلف‌ها محسوب می‌‌‌‌‌‌‌‌گردد و کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران که به دوره‌های آموزشی خارج از کشور اعزامی می‌گردند با خودپایی امنیتی به مدیریت و کنترل رفتار، گفتار و نحوه برخورد خود می‎پردازند.
هدف کلی این پژوهش " تبیین‏ خودپایی امنیتی کارکنان اعزامی ارتش جمهوری اسلامی ایران به دوره‌های آموزشی خارج از کشور" و سئوال اصلی تحقیق "خودپایی امنیتی کارکنان اعزامی ارتش جمهوری اسلامی ایران به دوره‎های آموزشی خارج از کشور چگونه محقق می‌گردد؟" است.
نوع تحقیق کاربردی، روش تحقیق توصیفی و رویکرد تحقیق آمیخته است.
نتایج تحقیق بیانگر آن است که کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران که به ماموریت‌های آموزشی خارج از کشور اعزام می‌گردند از طریق تفکر، پند و موعظه، خودکاوی و کرامت به خودشناسی رسیده و با خودادراکی نظامی و خودادراکی حفاظتی و با شناخت و تحلیل مناسب از شرایط و آسیب‌پذی‌ها و تهدیدات امنیتی محیط و افزایش سطح هوشیاری و اشراف اطلاعاتی باید بر نگرش، رفتار و کردار خود کنترل داشته تا از وقوع هرگونه تخلف و شکست حفاظتی جلوگیری نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

security self-monitoring of the staffs of the Islamic Republic of Iran Army sent to training courses abroad

نویسندگان [English]

  • Seyyed Roohollah Hosseini 1
  • Ali Rostami 2
1 Senior expert in defense management, Command & Staff College. I.R.I Armay Command and Staff University. Tehran. Iran.
2 Senior expert in defense management, Command & Staff University. Tehran. Iran.
چکیده [English]

Managers to apply correct and effective management in organizations, design and implement external and internal control systems based on their experiences and evaluations. Security self-monitoring is considered an effective and reliable factor in the prevention of crimes and violations. The staff of the Islamic Republic of Iran Army who are sent to long-term training courses abroad, manage and control their "behavior"," speech" and "attitude" by self- monitoring.
The main aim of the research is " explanation of security self-monitoring of the staff of the Islamic Republic of Iran Army sent to training courses abroad".
the main question of the research is "How is the security self-monitoring of the staff of the Islamic Republic of Iran Army sent to training courses abroad?"
The type of research is applied, The method of research is descriptive and The approach is mixed.
results of the research expresse that security self-monitoring of the staff of the Islamic Republic of Iran Army sent to training courses abroad is realized through self-knowledge, self-determination, self-management and self-control. The results of the research show that the staffs of the Islamic Republic of Iran Army who are sent to training courses abroad have reached self-knowledge through thinking, advice and preaching, self-exploration and dignity and by military self-awareness and protective self-awareness and proper recognition by analysis of the conditions and security threats of the environment and increasing the level of vigilance and intelligence elites should have control over their attitude, behavior and actions to avoid any violation and failure of protection.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Security self-monitoring"
  • "self-knowledge"
  • "self-determination"
  • "self-management"
  • "self-control"