بررسی تطور نیروی نظامی اروپای غربی در عهد نیزه و آتش از 1450 تا 1650م/ 850 تا 1060ق

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری باستان شناسی اسلامی دانشگاه هنر اصفهان

10.22034/qjws.2024.1998749.1130

چکیده

هدف-زمینه: عصر رنسانس دوره‌ای زمانی است که تحولات آن تمام جنبه های جامعه را دربر می‌گرفت از آن جمله امور نظامی بود که باعث شد عهد نیزه و آتش را بیافریند، عهدی که نتایج مستقیم آن بر ارتش های غربی و حتی دنیا تا به امروز ادامه داشته است. هدف تحقیق حاضر آن است که دکترین نیروی نظامی اروپای غربی در سه شاخه پیادگان، سوارگان و توپخانه طی دویست سال مورد نظر، را همراه با تطور آن بررسی کند.
روش‌شناسی: این تحقیق از نوع بنیادی بوده و روش تحقیق آن تحلیل محتوا و تبیین تاریخی است که داده‌های آن از طریق فعالیت کتابخانه‌ای بدست آمده اند بدین صورت که بخش‌های مختلف نظام با استفاده از منابع دسته اول و تحقیقات متنوع بررسی شده تا دکترین مورد استفاده و تطور دوره مورد نظر اروپای غربی بدست آید.
یافته‌ها-نتایج: الگوی مستقیم دکترین نظامی عصر رنسانس ساختار نظامی عهد باستان بود. تحولات از تمرکز بر سواره نظام آغاز گردید و با مهیا شدن امکان ایجاد خط آتش به پیادگان منتقل شد در نتیجه چریک جای خود را به مزدوران حرفه‌ای و سپس ارتش ملی داد که کمیت ایشان دائما رو افزایش بود. این تحولات با رشد فناوری که تولید تسلیحات آتشین را آسان و ارزان می‌کرد ممکن شد. در نتیجه مرکزیت ابداعات نظامی از غرب به مرکز اروپا منتقل گردید که اوج آن انقلاب نظامی گوستاوی بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A survey on evolution of western European military force in Pike and shot era from 1450-1650

نویسنده [English]

  • seyed benyamin Keshavarz
PHD student of Islamic archaeology of art university of Isfahan
چکیده [English]

Objective: The Renaissance era is a period when its developments encompassed all aspects of society, including military affairs, which led to the creation of the of pike and shot era, which it's direct results have continued on western armies and even the world to this day. The purpose of the present research is to examine the doctrine of the military force of Western Europe in three branches of infantry, cavalry and artillery during the two hundred years in question, along with its evolution.
Methodology: This research is of a fundamental type and its research method is content analysis and historical analysis, the data of which was obtained through library activity, in such a way that different parts of the system were examined using first-class sources and various researches To obtain knowledge of military doctrine & it's developments.
Findings/results: The direct model of the Renaissance military doctrine was the ancient Greco-Roman military structure. The developments started from focusing on the cavalry, and when creating a line of fire was possible, it was transferred to the infantry, as a result, the peasant millitia gave way to professional mercenaries and then the national army, whose number was constantly increasing. These developments were made possible by the growth of technology that made the production of firearms easy and cheap. As a result, the centrality of military innovations was transferred from the west to the center of Europe, the peak of which was Gustavian military revolution.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Military revolution
  • Tercio
  • Dutch battalion
  • Gustavian revolution