دوره و شماره: دوره 3، شماره 9، شهریور 1400، صفحه 5-134