دوره و شماره: دوره 3، شماره 11، اسفند 1400، صفحه 5-147 

مقاله پژوهشی

جنگ نیابتی غیردولتی؛ عوامل کلیدی و پیشران‌ها

صفحه 5-26

علی فرهادی؛ عزیز نصیرزاده؛ امیر هوشنگ خادم دقیق