دوره و شماره: دوره 3، شماره 8، خرداد 1400، صفحه 5-130