دوره و شماره: دوره 2، شماره 4، بهار 1399، صفحه 5-151 
1. نانو تکنولوژی نظامی

صفحه 5-38

روح اله عبداللهی؛ مهدی ابراهیمیان؛ نیما رستمی


4. سناریوهای پیش رو بحران سوریه

صفحه 72-104

حسین عباسی؛ محمد شعبانی فرد؛ عباسعلی سلمانی