ارزیابی اثربخشی طرح‏های استتاری، ابزاری برای واکاوی تهدیدهای عملیات شناسایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده علوم و فنون فارابی

2 گروه مخابرات آجا، مرکز مطالعات راهبردی

چکیده

امروزه با پیشرفت فنّاوری‌های سنجش‌ازدور، امکان دستیابی به تصاویر با توان تفکیک طیفی و مکانی مختلف ایجاد شده است. تفسیر عکس و استخراج اطلاعات از تصویر، به ابزاری توانمند برای شناسایی هدف تبدیل شده است. آنچه تاکنون در زمینه تحقیقات ارزیابی اثربخشی استتار انجام شده است، در قالب ارائه الگوریتم بهینه برای آشکارسازی هدف با استفاده از دسته‏ای تصاویر با مشخصات یکسان بوده و در هیچ‌یک، استراتژی خاص موضوع ارزیابی استتار ارائه نشده است. در این تحقیق، ضمن بررسی روش‏های ارزیابی استتار، تصاویر مختلف و ویژگی‏های شناسایی قابل‌استخراج از آن‌ها، از منظر موضوع ارزیابی استتار دسته‏بندی شدند و با بررسی پارامترهای مؤثر در ارزیابی استتار، چارچوبی برای پرداختن به موضوع ارزیابی اثربخشی طرح‏های استتاری ارائه شد. تشریح مباحث این مقاله نشان داد که ارائه چارچوب پیشنهادی نه‌تنها می‏تواند ابعاد مختلف تحقیقات مرتبط با موضوع ارزیابی استتار را مشخص کند بلکه می‏تواند از اشتباهات احتمالی در تعریف موضوع تحقیقات آینده جلوگیری نماید.

کلیدواژه‌ها