شناسایی و ارزیابی اهداف تهدیدکننده و اولویت‏بندی آن‏ها در حملات منطقه‌ای، فرا منطقه‌ای و ائتلافی در سامانه‏های پدافند هوایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مهندسی صنایع

2 دکترای عالی دفاع

3 کارشناس عالی دفاع

چکیده

از بدو تشکیل نیروهای نظامی در دنیا موضوع ارزیابی تهدید و شناسایی آن مورد توجه بوده است و اساس مدیریت جنگ بر اساس آن برنامه‏ریزی شده است. در پژوهش حاضر با ارائه مدلی از شناسایی و ارزیابی معیارها و زیر معیارها و همچنین گزینه‌های تهدیدکننده موردنظر اقدام به اولویت‌بندی آن‏ها نموده و بدین منظور در گام نخست به شناسایی و ارزیابی معیارها از دیدگاه خبرگان حوزه پدافند هوایی پرداخته شده است، در مرحله بعدی زیر معیارها را شناسایی کرده و با استفاده از تکنیک AHP (فرایند تحلیل سلسله مراتبی) و نرم‌افزار مربوطه اقدام به اولویت‏بندی گزینه‏های موردنظر شده است. برای روایی از طرح پرسشنامه‏ها که توسط نخبگان این حوزه طراحی و تأیید گردیده و برای پایایی از نرخ ناسازگاری (IR) که در نرم‌افزار مربوطه در نظر گرفته، استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش 80 نفر از کارکنان عملیاتی در حوزه‌ی پدافند هوایی می‌باشد، که در این پژوهش پس از مصاحبه با ۲۰ نفر از خبرگان و فرماندهان به داده‌های کامل دست یافته، و نمونه‌ی آماری این پژوهش ۲۰ نفر از خبرگان این حوزه است. نتیجه انجام این پژوهش کاربردی کمک به بهبود تصمیم‏گیری، کاهش بار مسئولیت اپراتورهای زمینی، سرعت عمل، اولویت‌بندی هدف‏های تهدیدکننده جهت درگیری بوده است. 

کلیدواژه‌ها