دوره و شماره: دوره 4، شماره 13، شهریور 1401، صفحه 5-175 
مطالعه تطبیقی عملیات‌های دریایی جنگ جهانی اول و دوم با تاکید بر اصول جنگ

صفحه 177-213

محمدرضا محمدی گودرزی؛ داوود آقامحمدی؛ اسماعیل قمریان معمره