بررسی تأثیر آمادگی بدنی ادراک شده و نشاط اجتماعی بر انگیزه شغلی کارکنان آجا (یگان های قرارگاه شمال شرق نزاجا)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه تربیت بدنی، واحد بیرجند، دانشگاه آزاد اسلامی، بیرجند، ایران

چکیده

کارکنان باانگیزه یکی از سرمایه‌های ارزشمند سازمان‌ها به‌حساب می‌آیند. ازاین‌رو سازمان‌ها باید به دنبال شناسایی و توجه به عوامل مؤثر بر انگیزه شغلی کارکنان خود باشند. هدف از این پژوهش بررسی تأثیر آمادگی بدنی ادراک شده و نشاط اجتماعی بر انگیزه شغلی کارکنان نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران (مطالعه موردی: قرارگاه شمال شرق) است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از بعد روش، توصیفی ـ همبستگی است که به‌صورت میدانی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش کلیه کارکنان نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران در قرار گاه شمال در سال 1400 است که تعداد آن‌ها 10000 نفر می‌باشد. نمونه پژوهش با استفاده از فرمول کرجسی ـ مورگان 373 نفر برآورد گردید که با روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای انتخاب شده‌اند. ابزار مورداستفاده برای جمع آوری متغیرها در این پژوهش پرسش‌نامه استاندارد مقیاس آمادگی بدنی ادراک شده (PPFS) رابرتز و ترشر (1998)، پرسش‌نامه استاندارد انگیزه شغلی هاکمن و اولدهام (2002) و پرسش‌نامه استاندارد شادی و نشاط زارع و امین پور (1390) است. نتایج نشان داد که میزان آمادگی بدنی ادراک شده، نشاط اجتماعی و انگیزه شغلی کارکنان قرارگاه شمال شرق نزاجا مطلوب است و آمادگی بدنی ادراک شده و نشاط اجتماعی تأثیر معناداری بر انگیزه شغلی ایشان دارند. بنابراین سطح مطلوبی از آمادگی بدنی ادراک شده و نیز برخورداری از سطح بالایی از نشاط اجتماعی تأثیر مثبتی بر ارتقا انگیزه شغلی کارکنان دارد و لذا در افزایش رضایت شغلی و نیز جذب و بقا کارکنان مؤثر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of perceived physical fitness and social vitality on job motivation of AJA employees (Northeast Camp Units of Nezaja)

نویسندگان [English]

 • Kazem Cheragh birjandi
 • Ghasem Ghonche Moghadam
 • Mohammad Daliri
Department Of Physical Education, Birjand Branch, Islamic Azad University, Birjand, Iran
چکیده [English]

Motivated employees are one of the valuable assets of organizations. Therefore, the organizations should seek to identify and pay attention to the factors affecting the job motivation of their employees. The purpose of this study is to investigate the effect of perceived physical fitness and social vitality on job motivation Ground Force employees of the Islamic Republic of Iran Army (Case study: North East camp).This is a field study which is applied in terms of purpose and descriptive-correlational in terms of method. The statistical population of this study is all the AJA employees in Northeast Camp Units of Nezaja in 1400 that Their number is 10,000 people. The research sample was estimated 373 people using Krejcie-Morgan formula Which have been selected by random cluster sampling. The tool used to collect variables in this study are Roberts and Trescher (1998) Standard Perceived Physical Fitness Scale (PPFS) questionnaire, Hackman and Oldham (2002) standard job motivation questionnaire and Zare (2011) standard social vitality questionnaire. The results showed that the level of perceived physical fitness, social vitality and job motivation of Employees of the North East camp is favorable and Perceived physical fitness and social vitality have a significant effect on the job motivation of them. Therefore, a favorable level of perceived physical fitness and also having a high level of social vitality has a positive effect on promoting job motivation of employees and Therefore, it is effective in increasing job satisfaction as well as employee recruitment and survival

کلیدواژه‌ها [English]

 • perceived physical fitness
 • social vitality
 • job motivation
 •  

  • اسدزاده، علی؛ اقدسی، محمدتقی و یزدانی، شیرین. (1398). رابطه بین هوش هیجانی و آمادگی بدنی ادراک‌شده با عملکرد کارکنان سازمان آتش­نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تبریز. پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تبریز، تبریز.
  • باقری جعفر آبادی، فرشته و ندایی، طاهره. (1399). نقش سرمایۀ اجتماعی و نشاط اجتماعی در ایجاد انگیزۀ شغلی کارمندان ادارۀ ورزش و جوانان استان قم. پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه قم، قم.
  • بخارایی، احمد. شربتیان، محمدحسن و طوافی، پویا. (1394). مطالعۀ جامعه­شناختی رابطۀ نشاط با سلامت اجتماعی (جوانان 18 تا 30 سال شهرستان ملایر). فصلنامه برنامه­ریزی رفاه و توسعه اجتماعی، 7(25): 39-1.
  • شهزاد طهماسبی بروجنی; محمدرضا کردی; فرشاد امامی; مهدی بیاتی; مصطفی زارعی. "هنجاریابی مقیاس آمادگی بدنی ادراک‌شده (PPFS) در دانشجویان ایرانی. مطالعات روانشناسی ورزشی, 11, 39, 1401, 173-194. doi: 10.22089/spsyj.2021.9878.2086
  • بهادری، محمدکریم؛ بابایی، منصور و مهرابیان، فردین. (1391). اولویت­بندی مؤلفه‌های مؤثر بر انگیزش شغلی در کارکنان یک مرکز نظامی به روش تحلیل سلسله‌مراتبی (AHP). مجله طب نظامی، 14(4): 243-236.
  • پیری، حلیمه؛ قربانی قهفرخی، لیلا و جلالی فراهانی، ابوالفضل. (1397). رابطه بین آمادگی بدنی ادراک‌شده و نحوه گذراندن اوقات فراغت در کارکنان شهرداری شهر زاهدان. پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام‌نور، مرکز تهران‌جنوب.
  • حنفی، مجید و میر­کاظمی، سیده عذرا. (1396). نقش سرمایه اجتماعی و نشاط اجتماعی بر انگیزۀ شغلی دبیران تربیت‌بدنی استان خراسان جنوبی. پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه بیرجند، بیرجند.
  • حیدری ­ذوله، مهرداد و موسوی، فرانک. (1394). نقش ضمن خدمت آمادگی جسمانی بر انگیزش شغلی و شادابی معلمان دینور. کنفرانس ملی سیمای مدیریت آموزشی در عصر تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات. دانشگاه آزاد اسلامی. واحد کرمانشاه.
  • خوروش، مجید؛ احسانی، محمد و تندنویس، فریدون. (1388). ارتباط بین فعالیت بدنی با تحلیل رفتگی شغلی و انگیزۀ پیشرفت در کارشناسان ورزشی سازمان تربیت‌بدنی جمهوری اسلامی ایران. نشریه علوم حرکتی و ورزش، 7(14): 143-133.
  • سهیلی یکتا، بیژن. قاسمی، حمید و پورسلطانی زرندی، حسین. (1396). نقش آمادگی بدنی ادراک‌شده بر مهارت­های ارتباطی و مصرف رسان‌های کارکنان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام‌نور، کرج.
  • شفابخش، سید رفیع؛ شفیع­زاده، محسن و دهخدا، محمدرضا. (1391). تمرین و تعلیم مفاهیم آمادگی بر عوامل آمادگی جسمانی در دانش­آموزان نوجوان: نقش واسطه­ای دانش و انگیزش درونی. دو­فصلنامه پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، 2(3): 14-1.
  • طالب زاده شوشتری، ل.، و مزگی نژاد، س. (1400). بررسی نشاط اجتماعی و عوامل موثر برآن (مورد مطالعه: شهر بیرجند). مطالعات فرهنگی-اجتماعی خراسان, 16(1 ): 33-60.
  • غفاری، مجید. (1396). ارزیابی پایوران ستاد فرماندهی دریابانی استان مازندران از لحاظ سازگاری شغلی، فرسودگی شغلی، انگیزش شغلی و تعهد سازمانی. طرح پژوهشی خاتمه‌یافته.
  • فرجی، طوبی و خادمیان، طلیعه. (1392) بررسی نقش رضایت از زنـدگی بـر میـزان نشاط اجتماعی. مطالعات جامعه­شناختی جوانان، 4(10):102-87.
  • کاکه ­جانی، حسین. واعظ موسوی، محمدکاظم و ناج