چگونگی کاربرد توپخانه صحرایی در پشتیبانی از تیپهای مستقل زرهی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران در مقابله با گروههای مسلح غیردولتی تارشگری-تکفیری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دافوس آجا

2 عضو هیئت علمی و مدرس دافوس آجا

3 دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا

چکیده

آتش پشتیبانی تیپهای مستقل زرهی نزاجا، یک گردان توپخانه است که مأموریت محوله را انجام میدهد. هدف اصلی پژوهش چگونگی کاربرد توپخانه در پشتیبانی از تیپهای مستقل زرهی نزاجا در مقابله با گروههای مسلح غیردولتی تارشگری-تکفیری است. محقق درصدد پاسخگویی به این سؤال هست که کاربرد آتش توپخانه تیپهای مستقل زرهی نزاجا در مقابله با گروههای مسلح غیردولتی تارشگری-تکفیری چگونه باید باشد؟ با توجه به ماهیت موضوع، این پژوهش از نوع کاربردی وروش اجرای آن توصیفی با رویکرد (آمیخته) میباشد. جمع آوری اطلاعات این تحقیق به دو روش میدانی و کتابخانه ای و با استفاده از اسناد و مدارک، مصاحبه، سایتهای اینترنتی و پرسشنامه خود ساخته محقق صورت گرفته است. جامعه آماری پژوهش برابر با 86 نفر که با استفاده از فرمول کوکران حجم جامعه نمونه تعداد 70 نفر محاسبه شده است. یافتههای تحقیق در سطح خطای پنج درصد نشان میدهد که هماهنگی پشتیبانی آتش، طرح‌ریزی آتش و انتخاب و اشغال موضع در گردان توپخانه قبل از درگیری و مقابله با گروه‌های مسلح غیردولتی تارشگری-تکفیری باعث چگونگی کاربرد توپخانه در پشتیبانی از تیپهای مستقل زرهی نزاجا در مقابله با گروههای مسلح غیردولتی تارشگری-تکفیری خواهد شد. نتایج پژوهش نشان داد که مرکز هماهنگی پشتیبانی آتش تیپ ،مسئولیت ذاتی، اصول هماهنگی پشتیبانی آتش و آتش طرحریزی شده قبل از اشغال موضع و انتخاب موضع و مواضع تعویضی در گردان توپخانه باعث چگونگی کاربرد آتش توپخانه تیپهای مستقل زرهی نزاجا در مقابله با گروههای مسلح غیردولتی تارشگری-تکفیری خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

How to use field artillery to support independent armored brigades of the Republican Army Islamic Republic of Iran against Tarshgari-Takfiri non-governmental armed groups

نویسندگان [English]

 • Seyed hashem hamoongard 1
 • Abbas Rezaee 2
 • Shahab Rostami 3
1 Dafoos aga
2 Faculty member and lecturer Dafos Aja
3 Aja Command & Staff University
چکیده [English]

Nezaja Independent Armored Brigade Fire Support is an artillery battalion that carries out its assigned mission. The main purpose of this study is how to use artillery to support the independent armored brigades of Nezaja against non-governmental armed groups Tarshgari-Takfiri. The researcher seeks to answer the question of how the artillery fire of the independent armored brigades of Nezaja should be used against the Tarshgari-Takfiri non-governmental armed groups. Due to the nature of the subject, this research is of an applied type and the method of its implementation is descriptive with a (mixed) approach. The data collection of this research was done in two methods: field and library and using documents, interviews, websites and a researcher-made questionnaire. The statistical population of the study is equal to 86 people, using the Cochran's formula, the volume of the sample population is 70 people. Findings of research at the level of 5% error show that the coordination of fire support, fire planning and selection and occupation of positions in the artillery battalion before the conflict and confrontation with non-governmental armed groups Tarshgari-Takfiri causes how the artillery is used to support independent armored brigades of Nazaja against Non-governmental armed groups will become Takfiri-Takfiri. The results showed that the Brigade Support Coordination Center, Intrinsic Responsibility, Principles of Fire and Fire Support Coordination Planned Before Occupying Position and Selecting Position and Replacement Positions in the Artillery Battalion How to Use Artillery Fire of Independent Armored Brigades of Nezaja Tarshgari-Takfiri will be.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Application
 • Independent Brigade
 • Takfir
 • Tarshgari
 • Non-Governmental Armed Groups

فصلنامه مطالعات جنگ

سال چهارم، شماره دوازدهم، بهار 1401

مقالة هشتم از صفحه 187 تا 209

 

 

 

چگونگی کاربرد توپخانه صحرایی در پشتیبانی از تیپ­های مستقل زرهی نیروی زمینی ارتش جمهوری

اسلامی ایران در مقابله با گروه­های مسلح غیردولتی تارشگری-تکفیری

 سید هاشم هامونگرد[1]

دریافت مقاله: 14/01/1401                                                                                                      پذیرش مقاله:20/03/1401

چکیده

آتش­ پشتیبانی تیپ­های مستقل زرهی نزاجا، یک گردان توپخانه­صحرایی است که مأموریت­­ محوله را انجام می­دهند. هدف اصلی پژوهش چگونگی کاربرد توپخانه صحرایی در پشتیبانی از تیپ­های مستقل زرهی نزاجا در مقابله با گروه­های مسلح غیردولتی تارشگری-تکفیری می­باشد. یافته­های تحقیق در سطح خطای پنج درصد نشان می­دهد که هماهنگی پشتیبانی آتش، طرح‌ریزی­آتش و شناسایی، انتخاب و اشغال موضع در گردان توپخانه صحرایی قبل از درگیری و مقابله با گروه‌های مسلح غیردولتی تارشگری-تکفیری باعث چگونگی کاربرد توپخانه صحرایی در پشتیبانی از تیپ‏های مستقل زرهی نزاجا در مقابله با گروه­های مسلح غیردولتی تارشگری-تکفیری خواهد شد. نتایج پژوهش نشان داد که مرکز هماهنگی پشتیبانی آتش تیپ(مهپا)، مسئولیت ذاتی، اصول هماهنگی پشتیبانی آتش، انواع آماج­ها و آتش طرح­ریزی شده قبل از شناسایی و اشغال موضع و انتخاب موضع و مواضع تعویضی در گردان توپخانه صحرایی باعث چگونگی کاربرد آتش توپخانه صحرایی تیپ­های مستقل زرهی نزاجا در مقابله با گروه­های مسلح غیردولتی تارشگری-تکفیری خواهد شد.

واژگان کلیدی: کاربرد، تیپ مستقل،  تکفیر، تارشگری، گروه­های مسلح غیردولتی
مقدمه

آن دشمنی که آمریکا او را تجهیز کرده است، نه برای عراق و سوریه، بلکه در نهایت برای ایران، ایران عزیز، داعش را درست کردند، نه برای اینکه فقط در عراق مسلط بشود، هدف اصلی و نهایی ایران بود.(مقام معظم رهبری،1398)

در­ دنیای­ حاضر گاهی تهدیدات کوچک ­می­تواند به تهدیدات بسیار بزرگ تبدیل شود­. امروز تعارض در زمینه­های نظامی، تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار­ دارد که راه­کارهای سنتی دیگر قادر به هدایت و اداره آن نیست و لذا باید همه عوامل و مفروضات اساسی را در طرح­ریزی­های جنگ مورد­ توجه قرار­داد­. 

باید قبول داشت که روش جنگ­های اخیر منطقه­، به سمت و سویی جدید در­کلیه ابعاد مختلف به ویژه در زمینه آتش­های پشتیبانی تمایل پیدا­کرده است به همین جهت نیاز است در چگونگی کاربرد توپخانه صحرایی از تیپ‌های مستقل زرهی مطالعه عمیق داشته باشیم­. همانطور­ که می­دانیم در عملیات، آتش­ پشتوانه مانور است. مانور یعنی جابجایی عده و تجهیزات در صحنه نبرد و تضمین کننده مانور­­، ­آتش است­.(آقامحمدی، 22:1388)

برای پیروزی در­ رزم و اجرای هر­گونه عملیات نظامی قبل از هر­چیز، وجود یک سیستم آتش پشتیبانی مؤثر وکارا، امری ضروری و اجتناب ناپذیر­است­. با توجه به لزوم بکارگیری تکنیک­های جدید، نیروهای مانوری از­جمله تیپ­های مستقل زرهی در مناطق بسیار­ وسیع و در جبهه­ای که دارای عرض و عمق قابل ملاحظه­ای است گسترش پیدا می‌کنند. از سوی دیگر یک یگان مانوری بدون آتش پشتیبانی کارایی لازم را ندارد. تیپ­های مستقل زرهی نیاز به آتش سریع، به موقع، نزدیک و با حجم بالا دارند­.

جریان­های تروریسم تکفیری در سوریه و عراق را اگرچه باید مستقل از جریان سلفی جهان اسلام به معنی عام کلمه موردبررسی قرارداد، اما با بررسی افکار آراء تئوری پردازان به این نتیجه می­رسیم که روحانیون افراطی سلفی مسلک  فعلی، بر پایه همان تفکرات بنیان­گذاران، اقدام به دادن فتواها و انجام اقداماتی کرده­اند که درنهایت منجر به شکل‌گیری تروریسم تکفیری شده است.(فوزی، 1389:61)

ﮔﺮوه ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوزه در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ گسترش‌یافته و قسمت‌های ﻋﻤﺪه ﻋﺮاق و ﺳﻮرﯾﻪ را در اﺧﺘﯿﺎر دارد زمینه‌های ﺗﺤﻮﻻت ﺟﺪﯾﺪ و نگرانی‌های زﯾﺎدی در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. به‌گونه‌ای ﮐﻪ بی‌ثباتی در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﺎاﻣﻨﯽ در ﺳﻄﺢ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﻇﺮﻓﯿﺖ و اﻫﻤﯿﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ در اﺑﻌﺎد ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺷﺪه اﺳﺖ. ازاین‌جهت ﻫﻢ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ و ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﻧﮕﺮاﻧﯽ زﯾﺎدی از ﮔﺴﺘﺮش ﺳﻄﺢ داﻣﻨﻪ اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽداﻋﺶ در ﻣﻨﻄﻘﻪ دارﻧﺪ. ازاین‌جهت ﺑﺮرﺳﯽ شکل‌گیری داﻋﺶ در ﻣﻨﻄﻘﻪ و ریشه‌ها و ﺳﺎﺧﺘﺎر آن در ﺗﺤﻮﻻت ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ بسزایی است.(حاتمی، 1394)

به رغم شکست گروه­های تکفیری و در رأس آنان گروه تروریستی داعش، در عراق و سوریه و پیروزی جبهه مقاومت، این احتمال وجود دارد که گروه­های مذکور به عنوان ایادی استکبار جهانی با تشکیلاتی جدید در نقاطی دیگر از منطقه سربردرآورند. بنابراین، نباید از تهدید بالقوه آنان غافل شد و از آنجا که دامنه جنگ با این گروه­ها، به مرزهای کشور ما هم کشیده شده و به طور مکرر اشغال سرزمین جمهوری اسلامی را در زمره اهداف خود اعلام کرده بودند، بر ما است که با شناخت دقیق این جنگ­ها یعنی گروه­های تروریستی-تکفیری و آشنایی با شیوه­ها و راهکنش‌های آن­ها راه هر گونه نفوذ را بر دشمنان بسته و آمادگی لازم را برای مقابله کسب نماییم.(جلالوند، 1:1396)

مأموریت یک یگان پشتیبانی آتش توپخانه صحرایی عبارت است از فرآهم نمودن پشتیبانی آتش به موقع، نزدیک و مداوم برای فرمانده یگان پشتیبانی شونده از­طریق انهدام یا خنثی­کردن آماج­هایی­که­ به­ترتیب تقدم انجام مأموریت نیرو را به خطر می اندازد.(آقامحمدی، 31:1388)

گردان­ توپخانه صحرایی با مسئولیت کمک مستقیم در تیپ­های مستقل زرهی نزاجا سازماندهی و مأموریت­های محوله را انجام می­دهند، در وضعیت فعلی این گردان­ بدون حضور در سازمان تیپ­ها مبادرت به آتش­ پشتیبانی برای تیپ­های مستقل زرهی می­کنند و در گردان توپخانه( هماهنگی پشتیبانی آتش، طرح­ریزی آتش و شناسایی، انتخاب و اشغال موضع) عملاً بکارگیری لازم را نداشته و به نظر می­رسد در یک عملیات واقعی با مشکل مواجه شود. بنابراین به منظور رعایت واقع­گرایی در بکارگیری آتش­ پشتیبانی و کسب تجربه، انجام این تحقیق به منظور کسب اطمینان از آمادگی رزمی گردان توپخانه صحرایی برای ورود به صحنه نبرد با گروه­های مسلح غیردولتی تارشگری-تکفیری با چگونگی کاربرد آتش­ توپخانه صحرایی تیپ­های مستقل زرهی نزاجا در مقابله با گروه­های مسلح غیردولتی تارشگری-تکفیری(آتش پشتیبانی گردان توپخانه صحرایی کمک مستقیم) اهمیت دارد.

ضرورت وجود آتش­ پشتیبانی در هر نبردی با توجه به تهدیدات کنونی و خصوصاً در شرایطی که دشمن از توانایی بسیار بالایی برخوردار است بر کسی پوشیده نیست. با توجه به اینکه کشور ما به شدت در معرض تهدیدات قرار دارد، ضرورت دارد یگان­ توپخانه صحرایی که از عناصر قدرت آتش در میدان رزم هستند طوری طرح­ریزی شود که با کمترین تلفات در جنگ حداکثر کارایی را داشته باشند.

لذا ضرورت دارد به منظور تقویت توان رزمی یگان­ توپخانه صحرایی و کسب اطمینان ازآمادگی رزمی آن برای ورود به صحنه نبرد بایستی در شرایط مشابه، رزم را عملاً تجربه کند. در صورتی که این تحقیق انجام نشود کماکان چگونگی کاربرد توپخانه صحرایی تیپ­های مستقل زرهی به علت نقص در(­آتش پشتیبانی توپخانه کمک مستقیم) از کارایی چندانی برخوردار نیست.

در جنگ­های اخیر بنا بر الزامات تاکتیکی و توانایی­های دشمن، اصول حاکم بر عملیات پشتیبانی آتش از یگان­های مانوری در مقابله با گروه­های مسلح غیر دولتی تارشگری - تکفیری تحت تاثیر قرار گرفته و دستخوش تغییراتی گردیده­اند در حالیکه قسمت اعظم نبرد بستگی به طرح­ریزی دقیق و اجرای سریع و به موقع­، انواع آتش­های پشتیبانی از این عملیات­ها دارد­ و اهمیت موضوع را کاملا روشن می­نماید، بدین جهت باید با استفاده از امکانات موجود و کاملا همپا­، یگان‌ آتش پشتیبانی را در یک موضع مناسب و وسیع، پراکنده نموده و با استفاده از سرعت و دقت، تیراندازی را افزایش و در نهایت برتری قدرت آتش را به گروه­های مسلح غیر­دولتی تارشگری-تکفیری تحمیل نمود­. مأموریت کمک مستقیم، با قرار دادن یک گردان توپخانه در پشتیبانی کمک مستقیم از یک تیپ مستقل زرهی انجام می‌گیرد.(رضوی،1388:­11)

به منظور رعایت واقع­گرایی در بکارگیری آتش­ پشتیبانی و کسب اطمینان از آمادگی رزمی آن برای ورود به صحنه نبرد، باید در شرایط مشابه رزم عملاً کسب تجربه کنند اما در وضعیت فعلی این گردان­ بدون حضور در سازمان تیپ­ها مبادرت به آتش­ پشتیبانی برای تیپ­های مستقل زرهی می­کنند که عملاً بکارگیری لازم را نداشته و به نظر می­رسد در یک عملیات واقعی با مشکل روبرو شود. پژوهشگر با مد نظر قرار دادن مساله فوق، در نظر دارد با انجام پژوهشی علمی و با بررسی چگونگی کاربرد توپخانه صحرایی تیپ­های مستقل زرهی نزاجا در مقابله با گروه­های مسلح غیردولتی تارشگری-تکفیری­(­آتش­پشتیبانی­گردان توپخانه صحرایی­کمک مستقیم­) مورد کنکاش قرار دهد. هدف اصلی پژوهش کاربرد توپخانه صحرایی تیپ­های مستقل زرهی نزاجا در مقابله با گروه­های مسلح غیردولتی تارشگری-تکفیری­ می­باشد. بر همین اساس سؤال اصلی تحقیق عبارت است از، کاربرد توپخانه صحرایی تیپ­های مستقل زرهی نزاجا در مقابله با گروه­های مسلح غیردولتی تارشگری-تکفیری­ چگونه باید باشد؟ و سوال فرعی پژوهش نیز عبارت است از: کاربرد آتش پشتیبانی­گردان توپخانه صحرایی تیپ­­های مستقل زرهی نزاجا در مقابله با گروه­های مسلح غیردولتی تارشگری-تکفیری چگونه باید باشد؟

مبانی نظری و پیشینه­های پژوهش

مبانی نظری

آتش گردان توپخانه صحرایی ایجاب می­کند که حداکثر تلاش به­عمل آید، فرمانده تیپ مستقل زرهی برای استعمال مؤثر کلیه قدرت آتش موجود و عناصر مانوری که در تحت کنترل مستقیم و یا در پشتیبانی یگان او هستند و نیز برای هماهنگ کردن آتش پشتیبانی با طرح مانور مسئولیت داشته و طرح پشتیبانی آتش را با طرح مانور ترکیب می­کند تا اطمینان حاصل شود که هر یک از این دو طرح، دیگری را تکمیل و از آن پشتیبانی نمایند.(دستور رزمی 30-17/ ز، 1353­: 51)

طرح­ریزی آتش توپخانه صحرایی تیپ مستقل زرهی به­وسیله گردان کمک مستقیم تیپ تهیه می­شود و بر مبنای نیازمندی­های آتش­های طرح­ریزی شده انجام می­شود.( دستور رزمی 30-17/ ز، 1353­: 5)

مدل مفهومی پژوهش

پس از مطالعه پیشینه تحقیق و مشاهده عوامل موجود در مسیر چگونگی کاربرد توپخانه صحرایی، متغیرهای آتش گردان توپخانه صحرایی( هماهنگی پشتیبانی آتش، طرح­ریزی آتش و شناسایی، انتخاب و اشغال موضع) است، مورد شناسایی قرار گرفته و مدل مفهومی شکل 1 پیشنهاد می­گردد.

    

 

 هماهنگی پشتیبانی آتش

 
   

 

 

         

      طرح­ریزی آتش

  

شناسایی،انتخاب و اشغال موضع

 

 

شکل (1) مدل مفهومی پژوهش

 

پیشینه­های پژوهش

کاوش و جست­وجو در اسناد، مدارک و تحقیقات انجام شده پیرامون موضوع پژوهش، ما را به تحقیقات و آثار علمی داخلی متعددی درباره متغیرهای پژوهش رهنمون می­سازد. این تحقیقات هر کدام، از دیدگاه خاص به شناخت و بررسی مفاهیم مورد نظر در این تحقیق پرداخته­اند.

جدول(1) پیشینه تحقیقات انجام شده

محقق

موضوع

نتایج

محمد رضا پور بصیرت

فارغ­التحصیل

دافوس آجا

(1396)

پشتیبانی آتش گردان توپخانه صحرایی تیپ­های مستقل نزاجا در نبرد با گروه­های تکفیری –‌‌ تارشگری

نتایج به‌دست‌آمده از مصاحبه، پرسشنامه، راهنمایی صاحبنظران به شرح زیر است:هدف این تحقیق براین بوده تا پشتیبانی آتش (طرحریزی آتش، هماهنگی پشتیبانی آتش و قوانین تیر) گردان­های توپخانه صحرایی تیپ­های مستقل نزاجا در نبرد با گروه­های تکفیری­– تارشگری را تعیین نماید­. در عملیات­های نیروهای تکفیری-تارشگری مانند داعش اعم از انتحاری و نظامی همراه با غافلگیری و بسیار سریع صورت میگیرد به طوری که در زمان بسیار اندک با تمرکز نیرو، حمله­ای سریع و برق­آسا انجام می دهند و همزمان با دو روش منظم و نامنظم وارد نبرد می­شوند. در نبرد با نیروه­های تکفیری-تارشگری با توجه به خصوصیات بیان شده این گروه­ها­، آتش­های پشتیبانی ابتدا به صورت مشروح و کامل و آتشباری توسط گردان توپخانه صحرایی تیپ مستقل طرح­ریزی­ می­گردد و اجرا بر روی آماج­های تایید شده و مشکوک بسیار مشکل است ، بطوری که آماج تایید شده به اندازه کافی جهت طرح­ریزی آتش مشروح و کامل وجود ندارد.

 

 

ناصر میرزانژاد

فارغ­التحصیل

دافوس آجا

(1396)

 

 

 

به­کارگیری پهپاد در­­ارتقاء­ پشتیبانی آتش گردان­های توپخانه صحرایی در نبرد ناهمتراز

الف: در تبیین نحوه به کارگیری پهپاد در آتشبار تیر برای ارتقاء پشتیبانی آتش گردان­های توپخانه صحرایی در نبرد ناهمتراز مشخص شد، نحوه به کارگیری قابلیت­های پهپاد در­آتشبار تیر باید به این گونه­ باشد که در مرحله اول جنگ ناهمتراز هنوز تهاجم هوایی دشمن برای کسب برتری هوایی آغاز نشده است­. بعد از مشخص شدن منطقه مسئولیت گردان توپخانه صحرایی ابتدا با استفاده از نقشه­های هوایی و سامانه جی ای اس منطقه اولیه مواضع بر حسب راه­کنش مورد نظر طراحان عملیات پشتیبانی آتش مشخص شود، سپس از پهپاد برای شناسایی دقیق از مواضع اصلی، فرعی، یدکی تک تک قبضه­ها استفاده شود.

ب – در تبیین نحوه به کارگیری پهپاد در دیده­بانی برای ارتقاء پشتیبانی آتش گردان­های توپخانه صحرایی در نبرد ناهمتراز مشخص شد، نحوه بکارگیری قابلیت پهپاد در دیده­بانی باید به این­گونه باشد که پهپاد از محل مشخصی با تنظیمات ارتفاع، مسیر­حرکت و مختصات هدف خاصی اعزام گردد، سپس اطلاعات و داده های مورد نیاز از طریق دوربین و دستگاه موقعیت­یاب­(جی پی اس) نصب شده بر روی پهپاد، دریافت گردد و سپس این تصاویر به سرعت به مرکز هدایت آتش ارسال گردد.

ت – نتایج کمی در رتبه­بندی از نتایج کیفی پشتیبانی می­نماید و ما حصل نتایج کیفی نشان می­دهد که به کارگیری قابلیت­های پهپاد، قابل اجرا می­باشد. در رتبه­بندی به روش فریدمن، اولویت اول برای به کارگیری پهپاد در هدایت آتش برای تعیین زمان اجرای تیراندازی، اولویت دوم به کارگیری پهپاد در دیده‌بانی برای تعیین موقعیت هدف، اولویت سوم به کارگیری پهپاد در آتشبار تیر برای برقراری ارتباط ، اولویت چهارم به کارگیری پهپاد در آتشبار تیر برای شناسایی، انتخاب و اشغال موضع آتشبار تیر توسط پهپاد و اولویت پنجم به­کارگیری پهپاد در هدایت آتش برای تعیین آماج و اولویت آخر به­کار­گیری پهپاد در دیده­بانی برای تعیین تنظیم تیر توپخانه است.

مسعود

سیف

فارغ­التحصیل

دافوس آجا

(1398)

به­کارگیری فناوری­های نوین در­گردان­های توپخانه صحرایی نیروی­ زمینی ­ارتش جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر تجارب جنگ سوریه

1 – نتایج تحقیق از هدف اول­: تبیین ابعاد کاربردی نرم افزارهای محاسبه­گر مبتنی بر تجارب جنگ سوریه­، به منظور بهبود هدایت آتش گردان­های توپخانه صحرایی نزاجا

2 - نتایج تحقیق از هدف دوم­: تبیین ابعاد کاربردی نرم افزارهای محاسبه­گر در آتشبار تیر مبتنی بر تجارب جنگ سوریه به منظور بهبود پشتیبانی آتش گردان­های توپخانه صحرایی نزاجا

3 - نتایج تحقیق از هدف سوم­: تبیین ابعاد کاربردی نرم افزارهای محاسبه گرمبتنی بر تجارب جنگ سوریه به منظور بهبود ضد آتش گردان­های توپخانه صحرایی نزاجا

4 - نتایج تحقیق از هدف چهارم­: تبیین کاربرد پهپاد مبتنی بر تجارب جنگ سوریه به منظور بهبود دیده­بانی گردان­های توپخانه صحرایی نزاجا

5 - نتایج تحقیق از هدف پنجم­: تبیین کاربرد پهپاد مبتنی بر تجارب جنگ سوریه به منظور بهبود ارتباط گردان­های توپخانه صحرایی نزاجا

6 - نتایج تحقیق از هدف ششم­: تبیین کاربرد پهپاد مبتنی بر تجارب جنگ سوریه به منظور بهبود فرماندهی و کنترل گردان­های توپخانه صحرایی نزاجا

روش شناسی پژوهش

با توجه به ماهیت موضوع پژوهش، این پژوهش از نوع کاربردی بوده و روش تحقیق از روش توصیفی با رویکرد تحلیل کیفی و کمی داده­ها (آمیخته) انطباق دارد. برای انجام این پژوهش، جمع­آوری اطلاعات به دو روش میدانی

 و کتابخانه­ای صورت گرفته است. برای این کار، جهت جمع­آوری ادبیات موضوع محقق اسناد و مدارک موجود مورد مطالعه قرار داده و سعی دارد با دلایل منطقی و انجام مصاحبه با صاحب­نظران و ارسال پرسشنامه، راه­کارهای مناسبی را ارائه نماید. همچنین در روش میدانی نیز عمده اطلاعات از طریق پرسشنامه جمع­آوری شده است.

ابزار گردآوری اطلاعات پیرامون چگونگی کاربرد توپخانه صحرایی تیپ­های مستقل زرهی نزاجا در مقابله با گروه­های مسلح غیردولتی تارشگری-تکفیری پرسشنامه­ای است که دارای 15 گویه، که به تعداد 3 سؤال مشخصات جامعه نمونه ودر رابطه با  آتش پشتیبانی توپخانه کمک مستقیم 5 سؤال در مورد مؤلفه هماهنگی پشتیبانی آتش، 2 سؤال در مورد مؤلفه طرح­ریزی آتش و 5 سؤال در مورد مؤلفه شناسایی، انتخاب و اشعال موضع در راستای چگونگی کاربرد توپخانه صحرایی تیپ­های مستقل زرهی نزاجا در مقابله با گروه­های مسلح غیردولتی تارشگری-تکفیری به منظور کسب اطلاعات لازم طراحی شد. ضریب پایانی این پرسشنامه برای آتش پشتیبانی توپخانه صحرایی(کمک مستقیم) برابر با 90% بدست آمده است.

متغیر این پژوهش عبارت است از « آتش پشتیبانی گردان توپخانه صحرایی(کمک مستقیم)» که آتش پشتیبانی گردان توپخانه صحرایی(کمک مستقیم) متغیر مستقل و چگونگی کاربرد توپخانه صحرایی تیپ­های مستقل زرهی نزاجا در مقابله با گروه­های مسلح غیردولتی تارشگری-تکفیری متغیر وابسته در نظر گرفته شده است.

دست­یابی به مؤلفه­های این متغیر با رجوع به اسناد و مدارک موجود پیرامون آن­ میسر گردیده است. جامعه آماری معاونین عملیات و آموزش نزاجا، فرماندهان و هیئت رئیسه قرارگاه­های منطقه­ای­، فرمانده­هان و هیئت رئیسه قرارگاه­های عملیاتی لشکرها و فرمانده­هان و رکن سوم تیپ­های مستقل زرهی و همچنین کارکنان و کارشناسان مرتبط هستند که در مشاغل سرگردی و بالاتر که در یگان­های مذکور خدمت می­کنند. جامعه آماری ذکر شده جمعاً 86 نفر می­باشد. از آن­جا که داده­های این تحقیق دارای مقیاس فاصله­ای بوده و میانگین­پذیر می­باشند لذا برای تعیین اندازه نمونه از تخمین فاصله­ای میانگین استفاده می­شود

 با ضریب اطمینان 95% از طریق جدول مربوطه محاسبه‌شده است. واریانس جامعه آماری از روی تحقیق انجام‌گرفته شده تعیین‌شده است.

D ضریبی است که محقق می‌تواند بین 01/0 تا 05/0 جهت انتخاب جامعه نمونه آماری مناسب در نظر بگیرد.

 (در این تحقیق محقق ضریب 05/0 را در نظر گرفته است.)

جدول (2) پارامترهای استفاده شده در نمونه­گیری

R

پارامتر

توضیح

1

N

حجم جامعه مورد پژوهش که تعدادآن  86 نفر ارزیابی شده است.

2

n

حجم تقریبی نمونه            

3

 

ضریب اطمینان که( )و( )  و  ( ) میباشد                                                                                                                                                        

4

 

واریانس 25/. محاسبه شد.

5

 

دقت احتمالی مطلوب (اختلاف میزان انحراف جامعه و نمونه)که مقدار آن5/0% منظور گردیده است.

روش نمونه­گیری به علت اینکه جامعه آماری دارای طبقات(فرماندهان عمده،فرماندهان تیپ­ها و رؤسای ارکان سوم تیپ­ها می­باشد) روش تصادفی طبقاتی متناسب می­باشد. (جدول شماره 2)

جدول(3) مقایسه جامعه نمونه با جامعه آماری

طبقات جامعه آماری

تعداد جامعه آماری

نسبت سهم جامعه آماری

حجم نمونه آماری

قرارگاه منطقه­ای نزاجا

20

23%

16

قرارگاه عملیاتی لشکرهای زرهی نزاجا

16

19%

13

تیپ­های مستقل زرهی نزاجا

44

51%

36

ستاد نزاجا

6

7%

5

جمع کل

86

100%

70

 

 

تجزیه و تحلیل داده­ها و یافته­های تحقیق

الف) یافته­های حاصل از تجزیه و تحلیل کیفی هدف اجرایی تحقیق( مطالعه اسناد و مدارک و مصاحبه با صاحب­نظران)

هدف: چگونگی کاربرد توپخانه صحرایی (کمک مستقیم) در پشتیبانی از تیپ­های مستقل زرهی نزاجا در مقابله با گروه­های مسلح غیردولتی تارشگری-تکفیری

طرح­ریزی در هماهنگی پشتیبانی آتش گردان توپخانه صحرایی (کمک مستقیم) تیپ­های مستقل زرهی نزاجا در مقابله با گروه­های مسلح غیردولتی تارشگری-تکفیری باید با کنترل کامل منابع پشتیبانی آتش و تمرکز و اجرای سریع و به موقع آتش روی آماج­های ناگهانی و ایجاد تأمین برای نیروهای خودی و تطبیق آتش­های توپخانه با هوانیروز و نیروی هوایی بیان کرد، بعد از طرح­ریزی در هماهنگی پشتیبانی آتش، باید طرح­ریزی آتش­ها در مرکز هماهنگی پشتیبانی آتش(مهپا) تیپ هماهنگ شود و نظارت بر نحوه انجام وظیفه افسران رابط توپخانه در گردان‌های مانوری انجام گیرد و یک ربط بین تیپ و گردان توپخانه کمک مستقیم برقرار کرد، بعد از هماهنگی­ها در مرکز هماهنگی پشتیبانی آتش، باید مناسبترین اعمال پشتیبانی آتش که شامل مقرون به صرفه بودن، سرعت در اجرا، تسهیلات ارتباطی و مشکلات تجدید آماد را در نظر گرفت و در مسئولیت­های ذاتی توپخانه می­توان به کمک مستقیم، تقویت، عمل کلی تقویت و مسئولیت عمل کلی اشاره کرد. در طرح­ریزی آتش در گردان توپخانه کمک مستقیم باید به انواع آماج­ها که شامل ناگهانی و طرح­ریزی شده است اشاره کرد و آتش­های طرح­ریزی شده بر روی مواضع تأیید شده، مشکوک و احتمالی دشمن اجرا میگردد. در شناسایی، انتخاب و اشغال موضع در گردان توپخانه کمک مستقیم می­توان عواملی از قبیل اینکه شناسایی باید به موقع و مداوم باشد را اشاره کرد و بعد از شناسایی باید بهترین روش را برای شناسایی در نظر گرفت که شناسایی جاده­ای، زمینی، هوایی و ترکیبی ختم می­شود، در این مرحله باید به انواع مواضع توپخانه اشاره کرد که شامل موضع اصلی، تعویضی(فرعی) و تکمیلی است.

ب) یافته­های حاصل از تجزیه و تحلیل کمی هدف اجرایی تحقیق(پرسشنامه)

هدف: چگونگی کاربرد توپخانه صحرایی (کمک مستقیم) در پشتیبانی از تیپ­های مستقل زرهی نزاجا در مقابله با گروه­های مسلح غیردولتی تارشگری-تکفیری

با توجه به جدول زیر، نتایج حاصل مبین این مطلب است که از تعداد 70 نفر حجم نمونه به طور میانگین تعداد 53نفر(74%) گزینه خیلی زیاد و تعداد 11 نفر(16%) گزینه زیاد را انتخاب نموده­اند. بنابراین نتایج حاصل بیان­گر این واقعیت است که 90% افراد حجم نمونه ( با توجه به میانگین به دست آمده یعنی 6/4) در حد خیلی زیاد معتقدند که هرکدام از شاخص­های مطرح شده مربوط به مؤلفه­های هماهنگی پشتیبانی آتش، طرح­ریزی آتش و شناسایی، انتخاب و اشغال موضع، چگونگی کاربرد توپخانه صحرایی( کمک مستقیم) در پشتیبانی از تیپ‌های مستقل زرهی نزاجا در مقابله با گروه­های مسلح غیردولتی تارشگری-تکفیری را ارتقاء خواهد داد.

جدول (4) جمع­بندی پاسخ­های هدف تحقیق

جمع­بندی پاسخ­های سؤال تحقیق

خیلی زیاد

 (5)

زیاد

(4)

متوسط

(3)

کم

(2)

خیلی کم

 (1)

میانگین

سؤال 1

50

15

5

-

-

7/4

سؤال 2

61

6

3

-

-

8/4

سؤال 3

55

10

4

1

-

7/4

سؤال 4

52

11

6

1

-

6/4

سؤال 5

44

8

10

8

-

2/4

سؤال 6

53

10

7

-

-

7/4

سؤال 7

54

14

2

-

-

7/4

سؤال 8

52

11

7

-

-

6/4

سؤال 9

57

10

3

-

-

8/4

سؤال 10

52

14

4

-

-

7/4

سؤال 11

62

7

1

-

-

9/4

سؤال 12

32

13

9

11

5

8/3

میانگین جمع

52

11

5

2

-

6/4

درصد فراوانی

74%

16%

7%

3%

-

-

پ تجزیه و تحلیل آمیخته:

تجزیه و تحلیل آمیخته داده­ها و اطلاعات مرتبط با هدف تحقیق

تجزیه و تحلیل آمیخته داده­ها و اطلاعات مؤلفه هماهنگی پشتیبانی آتش

در خصوص طرح­ریزی در هماهنگی پشتیبانی آتش، گردان توپخانه صحرایی کمک مستقیم در طرح­ریزی هماهنگی پشتیبانی آتش باید در رکن سوم گردان توپخانه طرح­ریزی گردد.

1 - مقام دستور دهنده طرح­ریزی در مرحله هماهنگی پشتیبانی آتش شامل مؤلفه­های کنترل منابع پشتیبانی  آتش، اجرای سریع آتش، تمرکز آتش همزمان روی یک یا چند آماج، ایجاد تغییرات لازم در پشتیبانی آتش، ایجاد تأمین مناسب برای نیروهای خودی، تطبیق آتش­های توپخانه با هوانیروز و نیروی هوایی، استفاده از حداقل مهمات جهت طرح­ریزی هماهنگی پشتیبانی آتش(با میانگین 7/4% و اعتقاد حجم نمونه به تأثیر خیلی زیاد در بکارگیری پشتیبانی آتش ) در نظر بگیرد.

2- در هنگام تشکیل مرکز هماهنگی پشتیبانی آتش( مهپا) در مرحله هماهنگی پشتیبانی آتش شامل مؤلفه­های برقراری یک چانل ربط بین تیپ و گردان توپخانه کمک مستقیم، هماهنگ کردن آتش­های توپخانه در تک به آماج‌های زمینی، شرکت در چانل طرح­ریزی آتش گردان کمک مستقیم تیپ، نظارت بر نحوه انجام وظیفه افسران رابط توپخانه در گردان­های مانوری، ارائه هر گونه پیشنهاد لازم در مورد منابع پشتیبانی آتش، فراهم نمودن سریع و به موقع آتش­های پشتیبانی روی آماج­های ناگهانی و طرح­ریزی شده و برطرف نمودن اختلافات موجود در مورد پشتیبانی آتش در زمان طرح­ریزی و هماهنگ نمودن آتش­ها در زمان اجرا جهت هماهنگی پشتیبانی آتش( با میانگین 8/4% و اعتقاد حجم نمونه به تأثیر خیلی زیاد در بکارگیری آتش­ پشتیبانی ) الزامی است.

3 – بعد از مرکز هماهنگی پشتیبانی آتش(مهپا)، مناسب­ترین اعمال پشتیبانی آتش در مرحله هماهنگی پشتیبانی آتش شامل مؤلفه­های مقرون به صرفه بودن، در دسترس بودن، سرعت در اجراء، تأمین نیروهای خودی، تسهیلات ارتباطی، مشکلات جو و زمین، اثر مورد نظر فرمانده روی آماج و مشکلات تجدید آماد ( با میانگین 7/4 %و اعتقاد حجم نمونه به تأثیر خیلی زیاد در بکارگیری آتش­پشتیبانی) الزامی است.

4 – در رابطه با اصول هماهنگی پشتیبانی آتش مؤلفه­هایی همچون استفاده از کلیه وسایل پشتیبانی آتش، فراهم کردن نوع پشتیبانی آتش، واگذاری مأموریت به یگانی که مؤثرترین آتش­ها، فراهم نمودن هماهنگی سریع، واگذاری مأموریت به پایین ترین رده، حذف آماج­های مضاعف، استفاده از سیستم شماره گذاری همگانی آماج، برقراری تأمین برای عده­ها، لزوم هماهنگی در تمام رده­ها و هماهنگی فضای هوایی در خصوص هماهنگی پشتیبانی آتش ( با میانگین6/4 % و اعتقاد حجم نمونه به تأثیر خیلی زیاد در بکارگیری آتش­ پشتیبانی) الزامی است.

5 – در مورد مسئولیت­های ذاتی توپخانه در هماهنگی پشتیبانی آتش مؤلفه­هایی همچون کمک مستقیم ، تقویت، عمل کلی تقویت و عمل کلی در خصوص هماهنگی پشتیبانی آتش (با میانگین 2/4 % و اعتقاد به حجم نمونه به تأثیر خیلی زیاد در بکارگیری آتش­ پشتیبانی آتش) در نظر می­گیرند.

تجزیه و تحلیل آمیخته داده­ها و اطلاعات مؤلفه طرح­ریزی آتش

هنگام بکارگیری آتش پشتیبانی گردان توپخانه کمک مستقیم، طرح­ریزی آتش باید توسط رکن سوم گردان توپخانه کمک مستقیم تهیه گردد.

1 – در رابطه با انواع آماج­ها در طرح­ریزی آتش گردان توپخانه کمک مستقیم مؤلفه­هایی همچون آماج­های طرح‌ریزی شده و آماج­های ناگهانی در خصوص طرح­ریزی آتش ( با میانگین 7/4% و اعتقاد به حجم نمونه به تأثیر خیلی زیاد در بکارگیری آتش­ پشتیبانی) در نظر گرفته می­شود.

2 – در مورد آتش طرح­ریزی شده در طرح­ریزی آتش گردان توپخانه صحرایی کمک مستقیم مؤلفه­هایی همچون مواضع تأیید شده دشمن، مواضع مشکوک دشمن  و مواضع احتمالی دشمن در خصوص طرح­ریزی آتش( با میانگین 7/4 % و اعتقاد به حجم نمونه به تأثیر خیلی زیاد در بکارگیری آتش پشتیبانی ) در نظر گرفته می­شود.

تجزیه و تحلیل آمیخته داده­ها و اطلاعات مؤلفه شناسایی، انتخاب و اشغال موضع

در هنگام بکارگیری آتش پشتیبانی گردان توپخانه کمک مستقیم، شناسایی، انتخاب و اشغال موضع توسط رکن سوم گردان توپخانه جانمایی و تدوین و به رسدها ابلاغ می­گردد.

1 – در مورد شناسایی در شناسایی، انتخاب و اشغال موضع در گردان توپخانه کمک مستقیم مؤلفه­هایی همچون به موقع بودن اشغال موضع و مداوم بودن در خصوص شناسایی، انتخاب و اشغال موضع( با میانگین 6/4 % و اعتقاد به حجم نمونه به تأثیر خیلی زیاد در بکارگیری آتش پشتیبانی ) در نظر گرفته می­شود.

2 – در رابطه با بهترین روش اجرای شناسایی در شناسایی، انتخاب و اشغال موضع در گردان توپخانه کمک مستقیم مؤلفه­هایی همچون شناسایی جاده­ای، شناسایی زمینی، شناسایی هوایی و شناسایی ترکیبی در خصوص شناسایی، انتخاب و اشغال موضع( با میانگین 8/4 % و اعتقاد به حجم نمونه به تأثیر خیلی زیاد در بکارگیری آتش پشتیبانی) در نظر گرفته می­شود.

3- در رابطه با شناسایی، انتخاب و اشغال موضع در گردان توپخانه کمک مستقیم مؤلفه­هایی همچون تعیین مناسب­ترین جاده، پوشش و اختفاء، شرایط(جاده، شیب­ ها، گردنه­ها و گذار رودخانه)، میادین مین و کمین­گاه­ها و موانع جاده­ای، مناطق توقف و مواضع آتش آنی برای انتقال موضع( با میانگین 7/4 % و اعتقاد به حجم نمونه به تأثیر خیلی زیاد در بکارگیری آتش پشتیبانی) در نظر گرفته می­شود.

4- در خصوص انواع موضع توپخانه در شناسایی، انتخاب و اشغال موضع در گردان توپخانه کمک مستقیم مؤلفه­هایی همچون موضع اصلی، موضع تعویضی(فرعی) و موضع تکمیلی ( با میانگین 9/4 % و اعتقاد به حجم نمونه به تأثیر خیلی زیاد در بکارگیری آتش پشتیبانی) در نظر گرفته می­شود.

5- در رابطه با موضع تعویضی در شناسایی، انتخاب و اشغال موضع در گردان توپخانه کمک مستقیم مولفه­هایی همچون برای هر موضع اصلی حداقل یک موضع تعویضی، حداقل در موضع تعویضی و ممکن است موضع تعویضی در نظر گرفته نشود ( با میانگین 8/3 % و اعتقاد به حجم نمونه به تأثیر خیلی زیاد در بکارگیری آتش پشتیبانی) در نظر گرفته می­شود.

نتیجه­گیری 

با توجه به تحلیل انجام شده به منظور چگونگی کاربرد توپخانه صحرایی در پشتیبانی از تیپ­های مستقل زرهی نزاجا در مقابله با گروه­های مسلح غیردولتی تارشگری-تکفیری نتایج ذیل حاصل شده است:

هدف: چگونگی کاربرد توپخانه صحرایی(کمک مستقیم) در پشتیبانی از تیپ­های مستقل زرهی نزاجا در مقابله با گروه­های مسلح غیردولتی تارشگری-تکفیری در مرحله هماهنگی پشتیبانی آتش

نتایج حاصل از تحلیل داده­های کیفی سؤال یکم تحقیق که به تأیید 88 درصد افراد نمونه آماری( با میانگین 3/4 %) نیز رسیده حاکی از آن است که شاخص­های مطرح شده مربوط به مؤلفه­( طرح­ریزی در هماهنگی پشتیبانی آتش، مرکز هماهنگی پشتیبانی­آتش(مهپا)، مناسب­ترین­­اعمال­پشتیبانی­آتش، اصول هماهنگی پشتیبانی­آتش­ و مسئولیت‌های ذاتی توپخانه) چگونگی بکارگیری آتش پشتیبانی­گردان توپخانه صحرایی(کمک مستقیم) تیپ­های مستقل زرهی نزاجا در مقابله با گروه­های مسلح غیردولتی تارشگری-تکفیری را در مرحله هماهنگی پشتیبانی آتش ارتقاء خواهد داد.

طرح­ریزی در هماهنگی پشتیبانی آتش

نتایج حاصل از تحلیل داده­های کیفی که به تأیید­92 درصد افراد نمونه آماری (با میانگین 6/4 %) نیز رسیده حاکی از آن است که موارد زیر تأثیر خیلی زیادی در چگونگی بکارگیری آتش پشتیبانی گردان توپخانه صحرایی(کمک مستقیم) تیپ­های مستقل زرهی نزاجا در مقابله با گروه­های مسلح غیردولتی تارشگری-تکفیری در مرحله هماهنگی پشتیبانی آتش دارند: طرح­ریزی هماهنگی پشتیبانی آتش در رکن سوم گردان توپخانه طرح­ریزی میگردد.

در مرحله هماهنگی پشتیبانی آتش باید کنترل کامل منابع پشتیبانی آتش، اجرای سریع آتش، تمرکز آتش همزمان روی یک یا چند آماج، تطبیق آتش­های توپخانه با هوانیروز و نیروی هوایی را جهت طرح­ریزی هماهنگی پشتیبانی آتش در نظر بگیرند. هنگام هماهنگی پشتیبانی آتش گردان­ توپخانه صحرایی، در تهیه طرح­ریزی پشتیبانی آتش باید با نهایت شفافیت و سادگی منظور اصلی اجرای طرح­ریزی پشتیبانی آتش را بیان کرد. در هنگام تشکیل مرکز هماهنگی پشتیبانی آتش(مهپا)، که فرمانده گردان توپخانه کمک مستقیم مسئول این مرکز است مؤلفه­هایی همچون انتخاب یک چانل ربط بین تیپ و گردان توپخانه صحرایی مستقیم، هماهنگ کردن آتش­های توپخانه در تک به آماج­های زمینی، نظارت بر انجام وظیفه افسران رابط توپخانه صحرایی در گردان­های مانوری در خصوص هماهنگی پشتیبانی آتش الزامی است. بعد از مرکز هماهنگی پشتیبانی آتش(مهپا)، مناسب­ترین اعمال پشتیبانی آتش است که یک سری موارد را باید در نظر گرفت که شامل مقرون به صرفه بودن، در دسترس بودن، سرعت در اجراء، تأمین نیروهای خودی و تسهیلات ارتباطی الزامی است. هماهنگی پشتیبانی آتش در یگان توپخانه برای پشتیبانی مؤثر از نیروهای مانوری و به­دست آوردن نتیجه مطلوب باید یک سری اصول هماهنگی پشتیبانی آتش را در نظر گرفت که شامل مؤلفه­هایی همچون استفاده از کلیه وسایل پشتیبانی آتش، واگذاری مأموریت به یگانی که مؤثرترین آتش­ها را فراهم کند، فراهم نمودن هماهنگی سریع، حذف آماج­های مضاعف و هماهنگی فضای هوایی در خصوص هماهنگی پشتیبانی آتش الزامی است. و در مورد مسئولیت­های ذاتی توپخانه در هماهنگی پشتیبانی آتش مؤلفه­­هایی همچون کمک مستقیم ، تقویت، عمل کلی تقویت و عمل کلی در هماهنگی پشتیبانی آتش در نظر می­گیرند.

طرح­ریزی آتش

نتایج حاصل از تحلیل داده­های کیفی که به تأیید 94 درصد افراد نمونه آماری( با میانگین 5/4 %) نیز رسیده حاکی از آن است که موارد زیر تأثیر زیادی در چگونگی بکارگیری آتش پشتیبانی گردان توپخانه صحرایی(کمک مستقیم) تیپ­های مستقل زرهی نزاجا در مقابله با گروه­های مسلح غیردولتی تارشگری-تکفیری در مرحله طرح­ریزی آتش دارند. در تهیه طرح­ریزی آتش در گردان­ توپخانه صحرایی(کمک مستقیم) باید رکن سوم گردان توپخانه( کمک مستقیم)، بعد از تهیه هماهنگی پشتیبانی آتش اقدام به طرح­ریزی آتش نمود. در زمانی که انواع آماج­ها در نظر گرفته می­شود باید مؤلفه­هایی همچون آماج­های طرح­ریزی شده و آماج­های ناگهانی در خصوص طرح­ریزی آتش را در نظر گرفت و در زمینه آتش­های طرح­ریزی شده که در گردان توپخانه( کمک مستقیم) تدوین و تهیه می­شود مؤلفه­هایی همچون مواضع تأیید شده دشمن، مواضع مشکوک دشمن و مواضع احتمالی دشمن در خصوص طرح­ریزی آتش در نظر گرفته می­شود.

شناسایی، انتخاب و اشغال موضع

نتایج حاصل از تحلیل داده­های کیفی که به تأیید 89 درصد افراد نمونه آماری(با میانگین 5/4 %) نیز رسیده حاکی از آن است که موارد زیر تأثیر خیلی زیادی در چگونگی بکارگیری آتش پشتیبانی گردان توپخانه صحرایی(کمک مستقیم) تیپ­های مستقل زرهی نزاجا در مقابله با گروه­های مسلح غیردولتی تارشگری-تکفیری در مرحله شناسایی، انتخاب و اشغال موضع دارند. هنگام شناسایی، انتخاب و اشغال موضع در گردان­ توپخانه صحرایی(کمک مستقیم) باید تمام اقدامات انجام شده در راستای شناسایی، انتخاب و اشغال موضع توسط رکن سوم گردان توپخانه( کمک مستقیم) انجام گیرد. در رابطه با بررسی و شناسایی زمین به منظور تعیین مناسب آن برای اجرای مأموریت­ از مؤلفه­هایی مثل به­موقع بودن اشغال موضع و مداوم بودن در خصوص شناسایی را در نظر می­گیرند. در گردان توپخانه شناسایی جاده­ای، شناسایی زمینی، هوایی و ترکیبی بهترین روش­های اجرای شناسایی است. در شناسایی جاده باید مناسب­ترین جاده، پوشش و اختفاء جاده از نظر شیب­ها گردنه­ها، میادین مین، موانع جاده­ای و مناطق توقف را در نظر گرفت. موضع توپخانه محلی است که توپ در آنجا حاضر به جنگ و آماده اجرای تیراندازی می­گردد، در گردان توپخانه از نظر مواضع، مؤلفه­هایی همچون موضع اصلی، موضع تعویضی(فرعی) و موضع تکمیلی در نظر می­گیرند و موضع تعویضی(فرعی) در قبال موضع اصلی مشخص می­شود که برای هر موضع اصلی یکی در نظر می­گیرند یا برای هر موضع اصلی دو موضع تعویض در نظر می­گیرند یا اصلاً برای موضع اصلی، موضع تعویضی(فرعی) در نظر نمی­گیرند.

 پیشنهادها

معاونت عملیات و آموزش نزاجا

 • تدوین دستورالعمل جهت تهیه کتابچه چگونگی کاربرد توپخانه صحرایی در پشتیبانی از تیپ­های مستقل زرهی نزاجا در مقابله با گروه­های مسلح غیردولتی تارشگری-تکفیری توسط دانشکده توپخانه و در اختیار قراردادن این کتابچه در اختیار یگان­های عمل کننده
 • پیش­بینی زمین تمرین، منطبق با شرایط و ویژگی­های منطقه عمل یگان مجری، از طریق انجام هماهنگی­های لازم از طریق قرارگاه­های منطقه­ایی
 • انجام هماهنگی لازم با معاونت طرح و سازمان نیروی زمینی و اختصاص تجهیزات لازم در خصوص مقابله با این گروه­های مسلح غیردولتی تارشگری-تکفیری به سازمان گردان­های توپخانه نزاجا
 • تدوین دستورالعمل تأمین منابع قرارگاه­های عمده، جهت پیگیری و تهیه اعتبارات اجرای تمرین، شرکت کنندگان، منطقه رزمایش و تسهیلات مربوطه که در کتابچه فوق مشخص گردیده­ است.
 • تشکیل بانک اطلاعاتی در خصوص مدیریت دانش با موضوع چگونگی کاربرد توپخانه صحرایی در پشتیبانی ازتیپ­های مستقل زرهی نزاجا در مقابله با گروه­های مسلح غیردولتی تارشگری-تکفیری با استفاده از تجربیات نفراتی که در عملیات­های استشهادی و مستشاری در عراق و سوریه شرکت داشته­اند.
 • تهیه آیین­نامه­ها و دستورالعمل­های چگونگی کاربرد توپخانه صحرایی در پشتیبانی ازتیپ­های مستقل زرهی نزاجا در مقابله با گروه­های مسلح غیردولتی تارشگری-تکفیری و در اختیار قرار­دادن این مدارک به گردان­های توپخانه تیپ­های مستقل زرهی نزاجا
 • تهیه سوابق تجربیات جنگ کسانی که در عملیات­های استشهادی و مستشاری در عراق و سوریه شرکت داشته­اند و در اختیار قرار دادن این کتابچه­ها به گردان­های توپخانه
 • تهیه و در دسترس قراردادن آیین­نامه­های چگونگی کاربرد توپخانه صحرایی در پشتیبانی ازتیپ­های مستقل زرهی نزاجا در مقابله با گروه­های مسلح غیردولتی تارشگری-تکفیری با اقتباس از آیین­نامه آموزشی اف ام 2-20 به گردان­های توپخانه
 • تشکیل کارگروه متشکل از نمایندگانی از دانشکده توپخانه و ستاد رده بالاتر از تیپ، هنگام تهیه دستورالعمل چگونگی کاربرد توپخانه صحرایی در پشتیبانی ازتیپ­های مستقل زرهی نزاجا در مقابله با گروه­های مسلح غیردولتی تارشگری-تکفیری
 • برنامه ریزی و اجرای آموزش تخصصی فرماندهان در کلیه سطوح در خصوص نحوه چگونگی کاربرد توپخانه صحرایی در پشتیبانی ازتیپ­های مستقل زرهی نزاجا در مقابله با گروه­های مسلح غیردولتی تارشگری-تکفیری با امکانات روز و جدید
 • پیش­بینی برنامه آموزش تکمیلی با موضوع چگونگی کاربرد توپخانه صحرایی در پشتیبانی ازتیپ­های مستقل زرهی نزاجا در مقابله با گروه­های مسلح غیردولتی تارشگری-تکفیری برای به روز رسانی آموزش افسران در دوره­های مقدماتی و عالی رسته­ای
 • پیش­بینی دوره­های عرضی برای افسران جزء رسته توپخانه در خصوص دوره هماهنگی پشتیبانی آتش در مقابله با این گروه­های مسلح غیردولتی تارشگری-تکفیری در رده­های تیپ­های مستقل زرهی نزاجا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] - دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دفاعی

*   آدمی، علی، نکویی، سیداحمد،(1397) نقش و جایگاه رسانه در ­راهبردهای گروه­های سلفی­جهادی و تاثیر آن بر خاورمیانه،سال چهارم، شماره سیزدهم، فصلنامه مطالعات رسانه­های نوین.
*   آذر­افروز، محسن،(1382) طرح­ریزی آتش، چاپ اول، انتشارات مرکز آموزش توپخانه.
  *   آقا محمدی، داود،(1388)، انتشارات معاونت آموزشی نزاجا.
* احمدی، میثم،(1398) آیین­نامه هدایت آتش توپخانه صحرایی، مرکز مطالعات و تحقیقات و تدوین آیین­نامه­های رزمی نزاجا.
*   انوری، حسن،(1381) فرهنگ بزرگ سخن، جلد8، انتشارات سخن.
*   برزگر، ابراهیم،(1392)، مجرای فهم تکفیری­ها، مشابهت تکفیری­ها وخوارج،سال دوم، شماره هفتم، فصلنامه پژوهش­های راهبردی سیاست.
*   پیمبری، سید­کمال،(1397) دستور­رزمی عملیات تامین و ضد نفوذ(در مقابله با گروه­های تکفیری)، چاپ اول، انتشارات معاونت آموزشی نزاجا، چاپ اول.
*   توکلی، سعید، (1396) القاعده،داعش، افتراقات و تشابهات، سال هفتم، شماره 23، فصلنامه آفاق امنیت 
*  جعفری، حسین، نواب­رضوی، علی،­ (1388)،آیین­نامه توپخانه صحرایی در پشتیبانی از رزم ناهمطراز، چاپ اول، انتشارات معاونت آموزشی نزاجا.
 *   جلالوند، محمد، حسن­پور، مرتضی، (1396)شیوه­های رزم گروه­های تکفیری و راه­های مقابله با آنها، پاپ اول، انتشارات معاونت آموزشی نزاجا.
*   حاتمی، محمدرضا، (1394) شکل­گیری داعش در­کانون پویش جهانی­شدن، فصلنامه دانشگاه پیام نور.
*   دارابی، سیاوش، ملکی عزین آبادی، روح الله، (1393)،  آمریکا و سلفی­گری در­خاورمیانه؛ ازقدرت سخن تا بینش هوشمند، سال 28، شماره سوم، فصلنامه سیاست خارجی­.
*   دستور رزمی­30-17/ ز، (1353)، تیپ زرهی، چاپ یکم
*   رضوی سید­علی، (1388)، دستور رزمی­1-­20-6 ز، تاکتیک­های گردان توپخانه صحرایی، انتشارات مرکز آموزش توپخانه
*   رستمی، محمود، (1386)، فرهنگ واژ های نظامی، انتشارات ایران سبز.
*   روحی دهینه، مجید، مرادی­کلارده، سجاد، (1397)، واکاوی نقش عربستان سعودی در­گسترش تروریسم تکفیری در آسیای مرکزی با تمرکز بر رویکرد رسانه، سال سوم، شماره سوم، پژوهشنامه رسانه بین­الملل.
*   عارف، غلامرضا، (1380)،تاکتیک تخصصی توپخانه، مرکز آموزش توپخانه.
*   عباس زاده، مهدی، نخعی زرندی، نصرالله­، (1398)، بررسی شکل­گیری داعش براساس نظریه پسا بین­الملل فرگوسن منزیاخ، سال نهم، شناره سوم، فصلنامه پژوهش­های سیاسی جهان اسلام.
*   علی­پور، جواد، قیطاسی، جواد، دارابی، مهدی، (1396)، تاثیر اندیشه­های ابن­تیمیه بر خطوط­فکری و خط­مشی گروه های سلفی-تکفیری، شماره دوازدهم، فصلنامه اندیشه سیاسی در اسلام.
*   فرمانیان، مهدی، چیستی و چرایی شکل­گیری جریان­های تکفیری و دلائل قدرت­یابی آنها در دهه­اخیر،  انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب قم
*   فوزی، یحیی، (1389)، گونه شناسی فکری جنبش های اسلامی معاصروپیامد­های سیاسی-امنیتی آن در­جهان اسلام، سال سیزدهم، شماره چهارم، فصلنامه مطالعات راهبردی، سال سیزدهم.
*   کامیاب، سعید، (1387)، تاکتیک توپخانه، چاپ دوم، انتشارات مرکز اموزش توپخانه.
*   کامیاب، سعید، (1383)، هماهنگی پشتیبانی آتش، چاپ اول، انتشارات مرکز آموزش توپخانه.
*   کریمی، علی، گرشاسبی، رضا، (1395)، شیوه های بسیج سیاسی گروه­های تکفیری، مطالعه موردی سوریه­، دوره چهارم، شماره دوم، فصلنامه علمی-پژوهشی جامعه شناسی سیاسی جهان اسلام.
*   معین، (1390)، فرهنگ فارسی، جلد دوم، انتشارات بهزاد.
*   مومنی­، مجید­رضا، رستمی، بنفشه، رحیمی­لهی­، آزاده­، (1395)، مطالعه جریان­های افراطی­گری اسلامی، مطالعه موردی داعش، سال سی­ام، شماره 2، فصلنامه سیاست خارجی.
*   نظام اکبری، امیر، (1393)، کاربرد توپخانه صحرایی در عملیات نامنظم، چاپ اول، انتشارات مرکز آموزش توپخانه
*   هراتی، محمد جواد، قاسمی، بهزاد، (1395)، وجوه تمایز نهضت­های انقلابی و گروه­های افراطی در­جهان اسلام، سال ششم، شماره چهارم، فصلنامه علمی-پژوهشی، پژوهش­های سیاسی جهان اسلام.
دوره 4، شماره 12
خرداد 1401
صفحه 187-209
 • تاریخ دریافت: 14 فروردین 1401
 • تاریخ بازنگری: 12 اردیبهشت 1401
 • تاریخ پذیرش: 20 خرداد 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 31 خرداد 1401