بهبود مدیریت بحران‌های احتمالی در مأموریت‌های نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران از طریق پیشگیری و کاهش اثرات (مطالعه ی موردی: آب‌های جنوب کشور)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مدیر گروه آموزشی مدیریت بحران دانشگاه فرماندهی و ستاد

چکیده

تنوع و گسترش مأموریت‌های نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران طی چند سال اخیر و حضور مداوم و مستمر ناوگروه‌های رزمی در آب‌های جنوب کشور موجب گردیده، احتمال وقوع بحران‌های گوناگون متصور باشد. لذا مدیریت علمی و صحیح بحران‌ها و ارائه راه‌کار به‌منظور بهبود این فرایند بسیار حائز اهمیت بوده و منجر به حفظ سرمایه‌های انسانی و مادی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران می‌گردد. در تحقیق پیش رو راه‌کارهای لازم به‌منظور بهبود فرآیند مدیریت بحران‌های احتمالی در مأموریت‌های نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در آب‌های جنوب کشور از طریق پیشگیری و کاهش اثرات ارائه گردیده است. تحقیق انجام‌شده از نوع کاربردی با روش توصیفی و رویکرد آمیخته هست. جامعه آماری این تحقیق شامل دو گروه از خبرگان و کارشناسان شاغل در مناطق جنوبی نیروی دریایی ارتش هستند، که به‌منظور دست‌یابی به هدف محقق، اثر متغیر مستقل پیشگیری و کاهش اثرات، بر متغیر وابسته موردبررسی قرار گرفت و پس از مصاحبه با صاحب‌نظران و مطالعه اسناد و مدارک مرتبط با تحقیق نتایج ذیل حاصل گردید:
نتایج به‌دست‌آمده از تجزیه‌وتحلیل اسناد و مدارک، تحقیقات پیشین و مصاحبه با صاحب‌نظران (کیفی) و نیز تجزیه‌وتحلیل آماری نتایج حاصله از برگه‌های پرسش‌نامه (کمی) بیانگر آن است که متغیر موردنظر محقق یعنی پیشگیری و کاهش اثرات، در بهبود فرآیند مدیریت بحران‌های احتمالی در مأموریت‌های نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران به میزان بالایی اهمیت داشته و با توجه به راه‌کارهای ارائه‌شده می‌توان مدیریت بحران‌های احتمالی در مأموریت‌های نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در آب‌های جنوب کشور را بهبود بخشید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Improvement of possible critical management in the naval missions of the Islamic Republic of Iran's Army through the prevention and reduction of effects(Case study: South Water Country)

نویسنده [English]

  • javad Asadi
Director of the Crisis Management Department of the Command and Staff University
چکیده [English]

تنوع و گسترش مأموریت‌های نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران طی چند سال اخیر و حضور مداوم و مستمر ناوگروه‌های رزمی در آب‌های جنوب کشور موجب گردیده، احتمال وقوع بحران‌های گوناگون متصور باشد. لذا مدیریت علمی و صحیح بحران‌ها و ارائه راه‌کار به‌منظور بهبود این فرایند بسیار حائز اهمیت بوده و منجر به حفظ سرمایه‌های انسانی و مادی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران می‌گردد. در تحقیق پیش رو راه‌کارهای لازم به‌منظور بهبود فرآیند مدیریت بحران‌های احتمالی در مأموریت‌های نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در آب‌های جنوب کشور از طریق پیشگیری و کاهش اثرات ارائه گردیده است. تحقیق انجام‌شده از نوع کاربردی با روش توصیفی و رویکرد آمیخته هست. جامعه آماری این تحقیق شامل دو گروه از خبرگان و کارشناسان شاغل در مناطق جنوبی نیروی دریایی ارتش هستند، که به‌منظور دست‌یابی به هدف محقق، اثر متغیر مستقل پیشگیری و کاهش اثرات، بر متغیر وابسته موردبررسی قرار گرفت و پس از مصاحبه با صاحب‌نظران و مطالعه اسناد و مدارک مرتبط با تحقیق نتایج ذیل حاصل گردید:
نتایج به‌دست‌آمده از تجزیه‌وتحلیل اسناد و مدارک، تحقیقات پیشین و مصاحبه با صاحب‌نظران (کیفی) و نیز تجزیه‌وتحلیل آماری نتایج حاصله از برگه‌های پرسش‌نامه (کمی) بیانگر آن است که متغیر موردنظر محقق یعنی پیشگیری و کاهش اثرات، در بهبود فرآیند مدیریت بحران‌های احتمالی در مأموریت‌های نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران به میزان بالایی اهمیت داشته و با توجه به راه‌کارهای ارائه‌شده می‌توان مدیریت بحران‌های احتمالی در مأموریت‌های نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در آب‌های جنوب کشور را بهبود بخشید.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Possible crises
  • crisis management
  • prevention and mitigation
  • Navy of the Army of the Islamic Republic of Iran
1- اردلان، علی و دیگران، سلامت در حوادث و بلایا، جلد اول و دوم، 1395، انتشارات مهر راوش، تهران
2- اردلان، علی و دیگران، بازتوانی در حوادث طبیعی، اصول و رویکردها، 1393، انتشارات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
3- پیام دریا، آذر 1385، اخبار و رویدادهای خارجی، شماره 154
4- پیام دریا، اسفند 1385، درسی بر آینده، نگاه دبیر کل IMO به ایمنی، شماره 157
5- تی‌ین‌میتراف، مترجم: توتونچیان، محمود، مدیریت بحران پیش از روی دادن، 1381، ناشر: موسسه آموزش عالی آموزش و پژوهش مدیریت برنامه‌ریزی.
6- جهانگیری، کتایون، اصول و مبانی مدیریت بحران، موسسه آموزش عالی علمی–کاربردی هلال‌احمر ایران، 1393، انتشارات نقش‌آفرینان بابکان.
7- جمشیدی، حمداله و دیگران، روش تحقیق با رویکرد نظامی، 1390، انتشارات دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا، تهران.
8- حافظ نیا، محمدرضا، مقدمه‌ای بر روش تحقیق در علوم انسانی، چاپ 22، 1395، انتشارات سمت، تهران.
9- حسینی، مازیار، مدیریت بحران، سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، 1387، موسسه نشر شهر
10- رزاقی دلارستانی، محسن، شناسایی عوامل مؤثر بر سوانح دریایی در یگان‌های شناور سطحی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در ده اخیر، دافوس آجا،1398، صص 16-15
11- رستمی محمود، فرهنگ واژه‌های نظامی، 1378، انتشارات ستاد مشترک آجا، تهران
12- طبری، غلامعلی، کتاب بررسی و تبیین شاخص‌های امداد و نجات با رویکرد استانداردسازی عملیات امداد و نجات،1381، انتشارات سازمان هلال‌احمر.
13- ورکانی، ابوطالب، عنوان پژوهش، مدیریت بحران در صیانت از مرزهای آبی دریای مازندران، دبیرخانه شورای عالی تحقیقات نظری آجا، 1393، ص 26.
ب- انگلیسی
1-Anderson,The Relevance of the ISM Code and its Impact on Shipping Practices. London: International human element bulletin(alert), p (2004), No.4, P 2
2-Boards of enquiry Book, 2009, P 153
3-James. E.H. and Wooten L.P, 2005, Leader ship as (UN) usual: How to display compentence in times of- Crisis. Organizational Dynamics, page 34(2) 141-152.
4- Jung,SE.improving national crisis and emergency management through a core system.2020.26,23-24.
5-kent R.Disaster preparedness, UNDP Disaster management training programe, 2nd edition,1999.
6- UNDP Excutive summary, 2005.Redusing risk: a challenge for development, Geneva.
7- Yaghoobi, E and Irey,S and khaniadimi,S.an analysis and prioritization of the effective factors on the crisis management of marine adventures in makran cost.4(11);sci jrescue Rehef 201