فرهنگ، نبرد نوینی در عملیات روانی و قدرت نرم دشمن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری تخصصی الکترونیک، مرکز مطالعات و تحقیقات، منطقه پدافند هوایی شمال غرب، تبریز، ایران

چکیده

از فرهنگ در قاموس و عرف سیاست بین‌الملل به‌عنوان قدرت نرم یاد می‌شود؛ چراکه قدرت نرم، توانایی شکل‌دهی به ترجیحات دیگران است و جنس آن از نوع اقناع است. به‌نحوی‌که امروزه این قرائت از قدرت در مقابل قدرت سخت (قدرت نظامی و تسلیحاتی) که توأم با اجبار و خشونت است به کار می‌رود. اخیراً عرصه روابط بین‌الملل، به شدت، تحت تأثیر عوامل فرهنگی و هویتی قرار دارد. ازاین‌رو، کسب وجهه و اعتبار بین‌المللی و نفوذ در افکار عمومی و به عبارتی، دسترسی به قدرت نرم، از جمله اهداف مهم و در عین حال، تصریح نشده دیپلماسی کشورها در حوزه‌ی سیاست بین‌الملل است که این مهم، به تناسب موقعیت، جایگاه، امکانات، فرصت‌ها و ظرفیت‌های فرهنگی هر کشور به شیوه‌ها و مکانیسم‌های مختلف تعقیب می‌گردد. از سویی، قدرت‌یابی و کسب و تولید قدرت در دنیای جدید در مقایسه باگذشته از الگوهای متفاوتی پیروی می‌کند و به نوعی، متغیرهای جدیدی را جهت تولید و اعمال قدرت و نیز تحلیل مسائل بین‌المللی، وارد حوزه روابط بین‌الملل نموده است. ازاین‌رو، این مقاله در صدد بررسی جایگاه و نقش قدرت فرهنگی در سیاست خارجی کشورها و تأثیر آن بر روند تحولات جهانی، به ویژه پس از حادثه یازده سپتامبر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Culture, a bloody battle in psychological operations and the soft power of the enemy

نویسنده [English]

 • Azizullah Mohebbi Gargari
PhD Student in Electronics, Center for Studies and Research, Northwest Air Defense Zone, Tabriz, Iran
چکیده [English]

Culture is referred to in the lexicon and tradition of international politics as soft power; Because soft power is the ability to shape the preferences of others, and its material is persuasive. In a way, today this reading of power is used against hard power (military power and weapons) which is accompanied by coercion and violence. Recently, the field of international relations has been strongly influenced by cultural and identity factors. Therefore, gaining international prestige and influence in public opinion, in other words, access to soft power, is one of the important and at the same time unspecified goals of countries' diplomacy in the field of international politics. , Cultural facilities, opportunities and capacities of each country are pursued in different ways and mechanisms. On the other hand, the acquisition and acquisition of power in the new world follows different patterns compared to the past, and in a way, has introduced new variables for the production and exercise of power as well as the analysis of international issues. Therefore, this article seeks to examine the position and role of cultural power in the foreign policy of countries and its impact on global developments, especially after the events of September 11.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Cultural power (soft power)
 • foreign policy
 • world politics
 • culture of resistance
 • الف- منابع فارسی

  • توحیدفام، محمد. فرهنگ در عصر جهانی شدن، چالش‌ها و فرصت‌ها. تهران: نشر روزنه، ۱۳۸۲ ص ۴۵.
  • تاجیک، محمدرضا. جنبش دانشجویی و سیاست فرهنگی، ماهنامه آیین، ش ۱۰، دی ماه ۸۶، ص ۴۴.
  • بشیریه، حسین. نظریه‌های فرهنگ در قرن بیستم. تهران: نشر طلوع، ۱۳۷۹.
  • گی‌روشه، کنش اجتماعی، ترجمه هما زنجانی. مشهد: نشر دانشگاه فردوسی، ۱۳۶۷ ص ۱۲۰.
  • نای، جوزف. کاربرد قدرت نرم، ترجمه سید رضا میرطاهر تهران: نشر قومس، ۱۳۸۲ ص ۱۰.
  • شیلر، هربرت. وسایل ارتباطی جمعی و امپراتوری امریکا، ترجمه احمد عابدینی. تهران: نشر سروش، ص ۱۳۷۷ ص ۱۰۰.
  • نای، جوزف. نقش قدرت در جامعه و روابط بین‌الملل. ترجمه علی اصغر کاظمی. تهران: نشر قومس، ۱۳۶۹ ص ۱۳۸.
  • مشفق، محمدعلی. قدرت نرم، روزنامه اعتماد ملی، ۳۰/۱۰/۸۶، ص ۴.
  • نقیب‌زاده، احمد. تأثیر فرهنگ ملی بر رفتار سیاسی ایرانیان. تهران: مرکز بازشناسی اسلام و ایران، ۱۳۸۲.
  • تراسبی، دیوید. اقتصاد و فرهنگ، ترجمه کاظم فرهادی. تهران: نشر نی، ۱۳۸۲ ص ۱۷۲.
  • قوام، عبدالعلی. فرهنگ بخش فراموش شده و عنصر ذاتی نظریه روابط بین‌الملل. مجله سیاست خارجی، سال ۱۹، تابستان ۱۳۸۴، ص ۲۹۱.
  • قوام، عبدالعلی. روابط بین‌الملل نظریه‌ها و رویکردها. تهران: انتشارات سمت، ۱۳۸۴ ص ۱۲۳.
  • هینه‌بوش، زیموند. روابط بین‌المللی کشورهای خاورمیانه. ترجمه عسگر قهرمان‌پور، فصلنامه مطالعات راهبردی، سال هشتم، ش ۳، ۱۳۸۴، ص ۶۳۸.
  • بیلیس، جان و اسمیت، استیو. جهانی شدن سیاست: روابط بین­الملل در عصر نوین، ترجمه ابوالقاسم راه چمنی و دیگران، تهران: مؤسسه فرهنگی ابرار معاصر، ۱۳۸۳، ج ۲.
  • سجادپور، سیدکاظم. ایران، ۱۱ سپتامبر: چارچوبی مفهومی برای درک سیاست خارجی. مجله سیاست خارجی، زمستان ۸۱.
  • ونت، الکساندر. نظریه اجتماعی سیاست بین‌الملل. ترجمه حمیرا مشیرزاده. تهران: انتشارات وزارت امور خارجه، ۱۳۸۴ ص ۴۶۸ ـ ۲۴۸.
  • کاظمی، سید علی‌اصغر. دیپلماسی نوین در عصر دگرگونی روابط بین‌الملل، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی، ۱۳۷۰ ص ۲۳.
  • راست، بروست و استار، هاروی. سیاست جهانی محدودیت‌ها و فرصت‌های انتخاب، ترجمه علی امیدی. تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی، ۱۳۸۱ ص ۲۰۹.
  • میلز، سی‌رایت. نخبگان قدرت، ترجمه بنیاد فرهنگی پژوهشی غرب شناسی. تهران: انتشارات فرهنگ مکتوب، ۱۳۸۳ ص ۲۱۹.

  ب – منابع انگلیسی

  • Thompson, R. Ellis and A. Vildarski cultural theory (Boulder: westview. 1990) p.5-1.
  • Samuel Huntington, the erison of American Dational interest foreign Aff/air septamber/ octobere 1997 p.18-19.
  • AleXander wendt, SOCIAL theory of international politics, Cambridge 1999 p.35.
  • Gabriel Almond and Sidney verba, the civil culture Revisited (Boston: little Browny and co 1980) p.35.