نویسنده = عباسعلی سلمانی
سناریوهای پیش رو بحران سوریه

دوره 2، شماره 4، خرداد 1399، صفحه 72-104

حسین عباسی؛ محمد شعبانی فرد؛ عباسعلی سلمانی