تهدیدات سیاست‌های خارجی ترکیه در قبال گروه‌های تارشگری در سوریه علیه امنیت نظامی جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

پژوهشگر مسائل منطقه غرب آسیا

چکیده

هدف این پژوهش شناخت تهدیدات سیاست‌های خارجی ترکیه در قبال گروه‌های تارشگری در سوریه علیه امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران است. و به دنبال پاسخ به این سؤال که تهدیدات سیاست‌های خارجی ترکیه در قبال گروه‌های تارشگری در سوریه علیه امنیت نظامی جمهوری اسلامی ایران کدام‌اند؟ تحقیق از نوع کاربردی بوده و با روش توصیفی و موردی زمینه‌ای انجام شده است. ابتدا مؤلفه‌های سیاست‌های خارجی ترکیه در قبال گروه‌های تارشگری از طریق اسناد و مدارک دست‌اول احصا شده سپس با شاخص‌سازی و طراحی پرسشنامه، سیاست‌های خارجی ترکیه مورد تائید قرارگرفته است در ادامه تحقیق، با استفاده از اسناد و مدارک تهدیدات سیاست‌های خارجی ترکیه در قبال گروه‌های تارشگری در سوریه علیه امنیت نظامی ایران برشمرده و بررسی‌شده است. صاحب‌نظران مسائل منطقه و حوزه امنیت نظامی به‌عنوان جامعه آماری در نظر گرفته شده اند که تعداد آن ها حدود 250 نفر برآورد شده و حجم جامعه نمونه با استفاده از روش کوکران حدود 55 نفر تعیین گردیده است. تهدیدات سیاست‌های خارجی ترکیه در قبال گروه های تارشگری در سوریه به‌عنوان متغیر مستقل و امنیت نظامی ایران به‌عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده‌اند. بر اساس نتایج حاصل از تجزیه‌وتحلیل اسناد و مدارک و پرسشنامه تحقیق، تهدیدات سیاست‌های خارجی ترکیه در قبال گروه‌های تارشگری در سوریه عبارت بوده است از: تغییر موازنه قوای منطقه ای به زیان ایران، ظهور و تقویت گروه های تارشگری ضد ایران، افزایش تهدیدات قومیتی در ایران، افزایش فرقه گرایی در منطقه، افزایش تهدیدات مرزی، تضعیف محور مقاومت در منطقه، شکل گیری الگوی منازعه در منطقه، افزایش حضور قدرت های فرامنطقه‌ای در منطقه، بر امنیت نظامی جمهوری اسلامی ایران تأثیر منفی دارد.

کلیدواژه‌ها