اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر حسین ولی‌وند زمانی

مدیر مسئول فصلنامه

hvz42hotmail.com
02166414199

سردبیر

دکتر حسین ولی‌وند زمانی

دکتری مدیریت راهبردی دفاعی دانشیار دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران

hvz42hotmail.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتر محمدرضا سلطان‌پور

مهندسی برق (کنترل) استاد مهندسی برق کنترل، دانشگاه هوایی شهید ستاری

soltanporssau.ac.ir

h-index: 22  

دکتر زهرا تنهامعافی

نماتدشناسی استاد بخش تحقیقات نماتدشناسی موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور

zahramaafigmail.com
0000-0002-9417-0072

h-index: 17  

دکتر منصور نجاتی جهرمی

دانشیار مهندسی برق عضو هیئت علمی دانشگاه هوایی شهید ستاری

nejatiaut.ac.ir

دکتر حسن محجوب عشرت آبادی

علوم شناختی دانشیار دانشکده مدیریت، دانشگاه هوایی شهید ستاری

hassanmahjubalumni.ut.ac.ir

دکتر فتح الله کلانتری

مدیریت راهبردی دفاعی عضو هیئت علمی دانشگاه عالی دفاع ملی

ff.kachmail.ir

دکتر وحید ریاضی

سیاست دفاعی دانشیار دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا

v.riaziyahoo.com

دکتر محمد اکرمی‌نیا

مدیریت راهبردی دفاعی دانشیار دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا

m.akraminiairan.ir

h-index: 5  

مدیر اجرایی

حمید همت

مدیریت دفاعی- پدافند غیرعامل عضو هیئت علمی دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا

hahe1350gmail.com

مدیر داخلی

دکتر بهنام گلشاهی

مدیریت منابع انسانی استادیار مدیریت منابع انسانی، دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا

b.golshahicasu.ac.ir
0000-0002-2239-3242

h-index: 4  

دستیار مدیر اجرایی

علیرضا میرجمهری

عضو هیئت علمی دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش

a.mirjomehricasu.ac.ir

کارشناس نشریه

دکتر اصغر اصغرزاده

مدیریت منابع انسانی استادیار، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا، تهران، ایران

asgharzad221gmail.com
0000-0001-5064-200X