عادی‌سازی روابط سیاسی رژیم صهیونیستی و بحرین و تأثیر آن بر امنیت نظامی ج.ا.ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد مدیریت دفاعی، دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا، تهران، ایران

10.22034/qjws.2023.1989931.1117

چکیده

حمایت آمریکا از اقدامات اخیر رژیم صهیونیستی در منطقه خلیج فارس در ائتلاف با بازیگران منطقه‌ای و برای ایجاد پیمانی منطقه‌ای، منجر به امضای تفاهم‌نامه آبراهام گردیده که با هدف عادی‌سازی روابط با کشورهای منطقه، اجرای پروژه ایران‌هراسی، امنیت‌زدایی و تعمیق شکاف فرهنگی و قومیتی بین کشورهای منطقه در حال شکل‌گیری است. با وجود اهمیت بسیار بالایی که روابط رژیم صهیونیستی و بحرین در منطقه خلیج فارس در معادلات منطقه‌ای دارد، محقق در پی پاسخ به این سؤال است که این عادی‌سازی چه تأثیری بر امنیت نظامی ج. ا. ایران دارد؟ متغیرهای این تحقیق ابعاد برقراری روابط دیپلماتیک، توافقات سیاسی و بازیگران منطقه‌ای را شامل می‌شود. این تحقیق از نوع کاربردی است که با روش توصیفی و رویکرد کیفی انجام شده و تجزیه‌وتحلیل داده‌های حاصل از 14 سند مصاحبه و مطالعه اسناد و مدارک طی فرآیند تحلیل محتوا صورت گرفت. نتایج این تحقیق حکایت دارد شکل‌گیری روابط سیاسی رژیم صهیونیستی و بحرین منجر به قبح‌زدایی ارتباط سایر کشورها با رژیم صهیونیستی و تشدید همگرایی با اعراب، مشروعیت‌بخشی به حاکمیت این رژیم، تنش‌زایی، ایران‌هراسی، انزوای سیاسی ایران، تقابل با محور مقاومت در منطقه و در نهایت کاهش عمق راهبردی ج. ا. ایران می‌گردد. در پایان نیز بر مبنای فرآیند این تحقیق، پیشنهادهایی در راستای مقابله با این تأ‌ثیر و حفظ و ارتقای امنیت نظامی ج. ا. ایران ارائه شده است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The normalization of political relations between the Zionist regime and Bahrain and its effect on the military security of Iran

نویسنده [English]

 • Mohammad Haji Ali Akbari
Vice President of Research and Knowledge Production/ Dafoos Aja/ Tehran/ Iran
چکیده [English]

America's support for the recent actions of the Zionist regime in the Persian Gulf region, in alliance with regional actors and to create a regional agreement, led to the signing of the Abraham Memorandum, which aims to normalize relations with the countries of the region, implement the Iranophobia project, de-security and deepen the cultural and ethnic gap between the countries. The region is being formed. Despite the great importance of the relations between the Zionist regime and Bahrain in the Persian Gulf region in regional equations, the researcher seeks to answer the question of what effect this normalization has on military security. A. Iran has? The variables of this research include the dimensions of establishing diplomatic relations, political agreements and regional actors. This is an applied research which was conducted with a descriptive method and a qualitative approach, and the analysis of the data obtained from 14 interview documents and the study of documents and documents was done during the content analysis process. The results of this research indicate that the formation of political relations between the Zionist regime and Bahrain has led to the denigration of other countries' relations with the Zionist regime and intensified convergence with the Arabs, legitimizing the rule of this regime, creating tension, Iranophobia, Iran's political isolation, confrontation with the axis of resistance in the region, and finally Reducing strategic depth c. A. Iran returns. In the end, based on the process of this research, suggestions are made in order to deal with this influence and maintain and improve military security c. A. Iran is provided.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Military security c. A. Iran
 • Zionist regime
 • political relations
 • normalization
 • احدی، محمد، (1387)، جغرافیای امنیتی کشورهای هم‌جوار، چاپ اول، تهران، مرکز آموزشی و پژوهشی شهید سپهبد صیاد شیرازی.
 • آقابخشی، علی، افشاری‌راد، مینو، (1385)، فرهنگ علوم سیاسی، تهران، نشر چاپار.
 • اکرمی‌نیا، محمد، عمادی، سید رضی، (1397)، تهدیدات عادی‏سازی روابط عربستان سعودی با رژیم صهیونیستی علیه امنیت نظامی جمهوری اسلامی ایران، نخستین همایش ملی واکاوی تهدیدهای نوپدید دفاعی- نظامی، دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا
 • آلتون، روی و پلینو، جک سی، (۱۳۹۷)، فرهنگ روابط بین‌الملل، مترجم حسن پستا، چاپ پنجم، تهران، انتشارات فرهنگ معاصر
 • امامزاده‏فرد پرویز، (1390)، سیاست‏های رژیم صهیونیستی و عربستان سعودی در قبال یکدیگر در دهه‏های اخیر، فصلنامه تخصصی علوم سیاسی، 1(16): 188-169.
 • بیک بیلندی، علی‌اصغر، (1395)، تأثیر عوامل ژئوپلیتیک دریای خزر مؤثر بر تدوین راهبردهای دفاعی ج. ا. ایران، رساله دکتری، دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی، دانشکده امنیت ملی.
 • تقی‌پور، محمدتقی، (1397)، استراتژی پیرامونی اسرائیل، چاپ دوم، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی
 • تهامی، مجتبی، (۱۳۹۰)، امنیت ملی، دکترین و سیاست‌های دفاعی و امنیتی، چاپ دوم، تهران، نشر دانشگاه عالی دفاع ملی.
 • ثابت، علی، (1398)، بررسی «چشم‌انداز اسرائیل در 5 سال آینده» در‌بخش‌های امنیتی، نظامی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سایبری- اطلاعاتی، صورتجلسه کارگروه شامات دانشگاه عالی دفاع ملی.
 • حاجی علی اکبری، محمد، (1401)، تأثیر عادی‌سازی روابط رژیم صهیونیستی و بحرین بر امنیت نظامی جمهوری اسلامی ایران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران.
 • حافظ‌نیا، محمدرضا، (1396)، اصول و مفاهیم ژئوپلیتیک، چاپ پنجم، تهران، نشر پاپلی
 • حکمتیان‌راز، حسن، پرنیان، امیرحسین، (1399)، محیط‌شناسی رژیم صهیونیستی، دانشگاه عالی دفاع ملی
 • رفیعی‌راد، جواد، (1400)، راهبردهای دفاعی جمهوری اسلامی ایران متأثر از علائق ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیکی آمریکا و روسیه در سوریه، رساله دکتری، دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی، دانشکده امنیت ملی
 • زارعی، بهادر، موسوی شهیدی، سیدمهدی، (1398)، چالش‌های شکل‌گیری نظام امنیت دسته‌جمعی در منطقه خلیج فارس و سناریوهای احتمالی، فصلنامه جغرافیای نظامی و امنیتی، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، 2(6): 70- 37.
 • سیاری، حبیب‌الله و همکاران، (1397)، تهدیدها و چالش‌های امنیتی خاموش در حوزه دریای خزر، نخستین همایش ملی واکاوی تهدیدهای نوپدید دفاعی- نظامی، دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا.
 • صدیق بطحایی، میر ابراهیم، صبری، محسن، (1394)، بررسی تأثیر حضور امنیتی آمریکا و چین در حوزه ژئوپلیتیک خلیج فارس بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه مطالعات فرهنگی و سیاسی خلیج فارس، 2(6): 35- 9.
 • عباسی، محمود، (1399)، فصلنامه مطالعات راهبردی جهان اسلام، 21(2): 106- 83.
 • عبدللهی، اسماعیل و زیبایی، مهدی، (1391)، برآورد استراتژیک اسرائیل، جلد اول، چاپ سوم، تهران، مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران
 • علی بابایی، غلامرضا، (۱۳۸7)، فرهنگ روابط بین‌المللی، چاپ پنجم، تهران، مرکز چاپ وزارت خارجه
 • غازی‌اسماعیل، ربابعه، (1392)، استراتژی اسرائیل، مترجم محمدرضا فاطمی، چاپ پنجم، تهران، نشر سفیر
 • قوام، سید عبدالعلی، (1400)، روابط بین‌الملل: نظریه‌ها و رویکردها، چاپ سیزدهم، تهران، انتشارات سمت
 • قوام، سید عبدالعلی، ایمانی، همت، (1391)، نظریه رئالیستی اتحاد در روابط بین‌الملل، فصلنامه علمی رهیافت‌های سیاسی و بین‌المللی، دانشگاه شهید بهشتی، 7(30): 66-37.
 • مرادی، عبدلله، (1397)، بی‌نظمی ساختاری و بی‌ثبات‌سازی‌ها در محیط امنیتی خلیج فارس جهت تقابل با جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه مطالعات سیاسی بین‌المللی، 3(6): 77- 54.
 • مظلوم، محسن و سایرین، (1397)، نزدیکی اعراب و اسراییل، تهدید نوپدید سیاسی بر امنیت ج. ا. ایران، نخستین همایش ملی واکاوی تهدیدهای نوپدید دفاعی- نظامی، دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا.