نقش سرمایه فیزیکی در ارتقاء تحرک گروه‌های مهندسی رزمی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد مدیریت دفاعی، دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا، تهران، ایران

10.22034/qjws.2023.1990709.1122

چکیده

این مقاله با هدف تبیین چگونگی ارتقاء تحرک گروه‌های مهندسی رزمی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران با تکیه‌بر تجارب دوران دفاع مقدس و نیازهای آینده با بهره‌گیری از سرمایه فیزیکی انجام شده است. بنابر این سوال تحقیق عبارت است از: چگونه می‌توان با بهره‌گیری از سرمایه فیزیکی تحرک گروه‌های مهندسی رزمی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران با تکیه‌بر تجارب دوران دفاع مقدس و نیازهای آینده را ارتقاء بخشید؟ نوع تحقیق کاربردی، روش تحقیق توصیفی و رویکرد تحقیق آمیخته (کمی و کیفی) می‌‌باشد؛ به‌منظور جمع‌‌آوری اطلاعات و یافته‌های پژوهشی از ابزارهای پرسشنامه و مطالعه اسناد، مدارک و منابع موردنظر (کتب، نشریات، منابع اینترنتی) استفاده شده است. برای اندازه‌گیری شاخص‌ها از طیف لیکرت استفاده‌ شد و با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی و از طریق آزمون تی-تست (T-test)، یافته‌های تحقیق را با ضریب اطمینان 95% مورد تجزیه‌ و تحلیل قرار داده است. حجم نمونه در نظر گرفته‌شده طبق محاسبه فرمول کوکران، 100 نفر از تعداد 135 نفر پژوهش‌‌خواندگان می‌باشد که 1/88 درصد از جامعه نمونه معتقدند متغیرهای مستقل تحقیق شامل؛ فضای فیزیکی، تجهیزات پیشرفته و تجهیزات سازمانی تحرک گروه‌های مهندسی رزمی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران را با تکیه‌بر‌تجارب دوران دفاع مقدس و نیازهای آینده در حد خیلی‌‌خوب ارتقاء می‌‌بخشند. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The role of capital in improving the mobility engineering of combat groups of the ground forces of the Islamic Republic of Iran Army

نویسندگان [English]

 • Ebrahim Ijabi 1
 • Ali Atazadeh 2
1 Teacher
2 partner
چکیده [English]

This article aims to explain how to improve the mobility of the combat engineering groups of the Army of the Islamic Republic of Iran by relying on the experiences of the sacred defense period and the future needs by using physical capital. According to this question, the research question is: How can the mobility of the combat engineering groups of the ground forces of the Islamic Republic of Iran be improved by using the physical capital, relying on the experiences of the holy defense period and future needs? The type of applied research is descriptive research method and mixed research approach (quantitative and qualitative); In order to collect information and research findings, questionnaire tools and study documents, documents and sources (books, publications, internet resources) have been used. The Likert scale was used to measure the indicators, and by using descriptive and inferential statistics and through the T-test, the research findings were analyzed with a confidence factor of 95%. According to Cochran's formula, the considered sample size is 100 people out of 135 people who read the research, and 88.1% of the sample population believe that the independent variables of the research include; The physical space, advanced equipment and organizational equipment improve the mobility of the combat engineering groups of the Islamic Republic of Iran Army's ground forces by relying on the experiences of the holy defense period and the future needs to a very good extent.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Engineering groups
 • physical capital
 • mobility
 • future needs
 • اساتید گروه آموزش‌های تخصصی زمینی، (1388)، جنگ ناهمتراز، دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا.
 • جعفری، محمد، (1401)، استحکامات و موانع، بروجرد، انتشارات مرکز آموزش شهدای مهندسی، 1401.
 • جلالی، غلامرضا و هاشمی فشارکی، سیدجواد، پدافند غیر عامل در آیینه قوانین و مقررات، سازمان پدافند غیرعامل، تهران، 1389.
 • جلیلیان، سیروس، (1400)، بهبود عملکرد یگان‌های مهندسی پل شناور نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران با بهره‌گیری از تجارب دوران دفاع مقدس.
 • حسینی، سید مجتبی، (1397)، عملیات مهندسی، بروجرد: انتشارات مرکز آموزش مهندس.
 • حسینی، سیدمجتبی، (1396)، آیین‌نامه عملیات مهندسی، انتشارات مرآمهن، چاپ اول.
 • ذوالفقاری، علی صفر، (1395)، بررسی تاکتیک‌‌ها و تکنیک‌های یگان‌های مهندسی رزمی جهت پشتیبانی از یگان‌های رزمی در جنگ‌های آینده.
 • رستمی، محمود، (1386)، فرهنگ واژگان نظامی، انتشارات سبز.
 • سزا، امیر هوشنگ، (1389)، به‌‌کارگیری گردان مهندسی رزمی در شرایط ناهمتراز، فصلنامه علوم و فنون نظامی، شماره 16.
 • شریعتمداری، نادر، (1397)، چشم‌‌انداز سازمانی، ناشر آینده‌پژوه.
 • شکوهی، حسین، شیخ محمدرضا، (1395)، تدوین الگوی تشکیل فرماندهی مشترک منطقه‌‌ای آجا مبتنی بر تهدیدات آینده.
 • عملیات مهندس، (1382)، دستور رزمی 5-5، دانشکده مهندسی بروجرد.
 • فریبا، رضا، (1398)، نگهداری از امکانات و تجهیرات، خبرگزاری مهر، فروردین.
 • قلخانباز، خلیل، (1394)، کاربرد قدرت هوشمند آمریکا علیه ایران و راهکارهای مقابله با آن، انتشارات حنیفا. 1394.
 • کشاورز، محمد‌‌یار، (1396)، عملیات مشترک تازش هوایی، تیپ 55 هوابرد، چاپ اول.
 • مرادی، محمد، حسینی، مجتبی، (1400)، عملیات مهندس مرآمهن.
 • معین وزیری، یاسینی، نصرت‌‌ا... ، حسین، (1379)، آیین‌نامه عملیات، جلد یکم، تهران، انتشارات دافوس.
 • مک‌‌کالو، تیموتی، جانسون، ریچارد، (2013)، جنگ ترکیبی، (ترجمه احمد الهیاری)، تهران: انتشارات دافوس.
 • مکنزی، کلت، (1382)، جنگ نامتقارن، مترجم حیدری، عبدالمجید، نمایی، محمد، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، دوره عالی جنگ، تهران.
 • نظامی، جعفر، (1394)، تاکتیک‌های به‌کارگیری یگان‌های مهندسی رزمی نزاجا جهت مقابله با نیروهای تکفیری.