تهدیدات سیاست‌های خارجی ترکیه در قبال گروه‌های تارشگری در سوریه علیه امنیت نظامی جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

پژوهشگر مسائل منطقه غرب آسیا

چکیده

هدف این پژوهش شناخت تهدیدات سیاست‌های خارجی ترکیه در قبال گروه‌های تارشگری در سوریه علیه امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران است. و به دنبال پاسخ به این سؤال که تهدیدات سیاست‌های خارجی ترکیه در قبال گروه‌های تارشگری در سوریه علیه امنیت نظامی جمهوری اسلامی ایران کدام‌اند؟ تحقیق از نوع کاربردی بوده و با روش توصیفی و موردی زمینه‌ای انجام شده است. ابتدا مؤلفه‌های سیاست‌های خارجی ترکیه در قبال گروه‌های تارشگری از طریق اسناد و مدارک دست‌اول احصا شده سپس با شاخص‌سازی و طراحی پرسشنامه، سیاست‌های خارجی ترکیه مورد تائید قرارگرفته است در ادامه تحقیق، با استفاده از اسناد و مدارک تهدیدات سیاست‌های خارجی ترکیه در قبال گروه‌های تارشگری در سوریه علیه امنیت نظامی ایران برشمرده و بررسی‌شده است. صاحب‌نظران مسائل منطقه و حوزه امنیت نظامی به‌عنوان جامعه آماری در نظر گرفته شده اند که تعداد آن ها حدود 250 نفر برآورد شده و حجم جامعه نمونه با استفاده از روش کوکران حدود 55 نفر تعیین گردیده است. تهدیدات سیاست‌های خارجی ترکیه در قبال گروه های تارشگری در سوریه به‌عنوان متغیر مستقل و امنیت نظامی ایران به‌عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده‌اند. بر اساس نتایج حاصل از تجزیه‌وتحلیل اسناد و مدارک و پرسشنامه تحقیق، تهدیدات سیاست‌های خارجی ترکیه در قبال گروه‌های تارشگری در سوریه عبارت بوده است از: تغییر موازنه قوای منطقه ای به زیان ایران، ظهور و تقویت گروه های تارشگری ضد ایران، افزایش تهدیدات قومیتی در ایران، افزایش فرقه گرایی در منطقه، افزایش تهدیدات مرزی، تضعیف محور مقاومت در منطقه، شکل گیری الگوی منازعه در منطقه، افزایش حضور قدرت های فرامنطقه‌ای در منطقه، بر امنیت نظامی جمهوری اسلامی ایران تأثیر منفی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Threats of Turkey's foreign policy towards militant groups in Syria against the military security of the Islamic Republic of Iran

نویسنده [English]

  • Mohammad Akraminiya
Researcher on West Asia
چکیده [English]

The purpose of this study is to identify the threats of Turkey's foreign policy towards militant groups in Syria against the national security of the Islamic Republic of Iran. And following the answer to the question, what are the threats of Turkey's foreign policy towards militant groups in Syria against the military security of the Islamic Republic of Iran? The research is applied and has been done by descriptive and case study method. First, the components of Turkey's foreign policy towards the diversion groups were counted through the first documents. Then, by indexing and designing a questionnaire, Turkey's foreign policies were approved. Syria has been listed and investigated against Iran's military security. Experts in regional and military security issues are considered as a statistical population, the number of which is estimated at about 250 people and the size of the sample population is determined using the Cochran method of about 55 people. Threats of Turkey's foreign policy towards extremist groups in Syria are considered as an independent variable and Iran's military security as a dependent variable. According to the results of the analysis of documents and research questionnaire, the threats of Turkey's foreign policy towards extremist groups in Syria have been: changing the balance of regional forces to the detriment of Iran, the emergence and strengthening of anti-Iranian extremist groups, increasing ethnic threats. In Iran, increasing sectarianism in the region, increasing border threats, weakening the axis of resistance in the region, forming a pattern of conflict in the region, increasing the presence of supra-regional powers in the region, have a negative impact on the military security of the Islamic Republic of Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Threat
  • foreign policy
  • Turkey
  • Syria
  • Iran
  • militant groups
  • military security