تروریسم تکفیری در خاورمیانه و لزوم جرم‌انگاری آن (نمونه موردی: داعش)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران .

چکیده

تروریسم از مقوله های مهم در زمینه امنیت ملی و بین المللی در جهان امروز است. این پدیده به علّت پیوندی که با فنّاوری‌های نو پیدا کرده، به‌صورت معضلی راهبردی درآمده است که در سایه آن، گروه‌های کوچک اما سازمان‌یافته و پیچیده، بازیگرانی مهم در پهنه بین المللی شده اند. با توجه به اینکه در زمان حاضر با اشکال نوینی از تروریسم را شاهیم،  اما همچنان در منطقه خاورمیانه شاهد حضور شکل سنتی آن در قالب گروه های تکفیری همانند داعش هستیم. با توجه به اینکه پدیده تروریسم یک مشکل جهانی می باشد که تقریباً هیچ دولت و ملتی نمی توان از مصائب آن به دور باشد. لازم است تا به بررسی این موضوع به‌صورت جامع پرداخته شود. تروریسم، ارزش هایی که بنیان منشور ملل متحد است از قبیل: احترام به حقوق بشر، حاکمیت قانون، قوانین و مقررات ناظر به حمایت از غیرنظامیان در جنگ، بردباری میان ملت‌ها و کشورها و حل‌ وفصل مسالمت آمیز اختلافات را زیر سؤال می برد. بدین سبب سازمان ملل متحد تاکنون کنوانسیون‌های متعددی در زمینه مبارزه با تروریسم تدوین کرده است. با توجه به تنوع و پیچیدگی اعمال تروریستی، سازمان‌یافتگی و فرا ملّی شدن آن ضرورت بازنگری و جرم انگاری تروریسم احساس می گردد. بنابراین در این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی ابتدا به بیان زمینه های شکل‌گیری تروریسم و داعش در و زمینه‌های روحی روانی آن ها در منطقه خاورمیانه می پردازیم. سپس به بررسی کنوانسیون های حقوقی مرتبط با این موضوع در عرصه بین‌المللی خواهیم پرداخت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Takfiri terrorism in the Middle East and the need to criminalize it (case study: ISIL)

نویسنده [English]

  • Reyhaneh Saleh Abadi
PhD student in Political Geography, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Terrorism is an important issue in national and international security in today's world. Due to its connection with new technologies, this phenomenon has become a strategic problem in the shadow of which small but organized and complex groups have become important actors in the international arena. Given that we are witnessing new forms of terrorism at the present time, we are still witnessing the presence of its traditional form in the Middle East in the form of takfiri groups such as ISIS. Given that the phenomenon of terrorism is a global problem that almost no government or nation can avoid. It is necessary to examine this issue comprehensively. Terrorism calls into question the values ​​that underlie the UN Charter, such as respect for human rights, the rule of law, laws and regulations governing the protection of civilians in war, tolerance between nations and countries, and the peaceful settlement of disputes. That's why the United Nations has already drafted several conventions on combating terrorism. Given the diversity and complexity of terrorist acts, their organization and transnationalization make it necessary to reconsider and criminalize terrorism. Therefore, in this article, with a descriptive-analytical method, we first describe the backgrounds of the formation of terrorism and ISIL and their psychological backgrounds in the Middle East. We will then examine the international conventions related to this issue in the international arena

کلیدواژه‌ها [English]

  • Terrorism
  • criminality
  • ISIS
  • the Middle East