تأثیر تهدیدات زیست ‌محیطی ژئوپلیتیک حوزه دریای خزر بر تدوین راهبرد دفاعی جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری رشته مدیریت راهبردی نظامی دانشگاه عالی دفاع ملی

2 دکتری رشته مدیریت راهبردی نظامی دانشگاه عالی دفاع ملی.

چکیده

منطقه ژئوپلیتیک دریای خزر پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و جایگزین شدن چهار کشور تازه استقلال‌یافته به‌جای آن، دچار تحولاتی عمیق گردید. بی‌تردید، پس از فروپاشی اتحاد شوروی، تغییرات ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک دریای خزر، واجد چنان اهمیت منطقه­ای و جهانی است که نمی­توان نفوذ و تأثیر همه‌جانبه آن را بر کل مسائل منطقه، ازجمله مسائل زیست‌محیطی نادیده گرفت. بر این اساس، محققین، سعی کرده­اند این تحولات را از دریچه تهدیدات زیست­محیطی ژئوپلیتیک مؤثر بر تدوین راهبرد دفاعی کشور موردبررسی قرار دهند. لذا در تحقیق حاضر که از نوع کاربردی است با بهره‌گیری از روش توصیفی - تحلیلی تلاش گردیده تا عوامل تهدیدات زیست­محیطی ژئوپلیتیک دریای خزر مرتبط و مؤثر بر تدوین راهبرد دفاعی ج.ا.ایران شناسایی گردد. بنابراین به‌منظور تائید این عوامل، پرسشنامه­ای‌ تنظیم و طراحی گردید که در ابتدا، پرسشنامه به‌منظور تائید روایی و پایایی و تأیید عوامل احصاء شده  ژئوپلیتیک زیست­محیطی مؤثر بر تدوین راهبرد دفاعی بین جامعه آماری 12 نفری و سپس به‌منظور تعیین میزان نقش تهدیدزایی عوامل، در جامعه آماری 49 نفری به‌صورت تمام شمار توزیع و پس از اخذ نظر جامعه آماری، با استفاده از فن‌ها و روش‌های آماری، تجزیه­وتحلیل شده و در ادامه به جمع­بندی و ارزیابی سؤالات تحقیق پرداخته ‌شده ‌است. درنهایت، نتایج حاصل از این تحقیق نشان می­دهد؛ مهم­ترین بسترهای تهدیدزای زیست­محیطی دریای خزر که در تدوین راهبرد دفاعی ج.ا.ایران مؤثر می‌باشند؛ در قالب 19 عامل احصاء گردیدند. همچنین تهدیدات زیست‌محیطی دریای خزر که در این تحقیق احصاء شده­اند به میزان 79.82% در تدوین راهبردهای دفاعی ج.ا.ا. در حوزه خزر اثرگذار بوده­اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Geopolitical Environmental Threats in the Caspian Sea on the Development of the Defense Strategy of the Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

  • Ali Asghar Beik Bilandī 1
  • Reza Yadollahi 2
1 PhD in Strategic Military Management, National Defense University
2 PhD in Military Strategic Management, Higher National Defense University.
چکیده [English]

The geopolitical region of the Caspian Sea underwent profound changes after the collapse of the Soviet Union and the replacement of the four newly independent states. Undoubtedly, after the collapse of the Soviet Union, the geopolitical and geostrategic changes of the Caspian Sea are of such regional and global importance that its comprehensive influence on all regional issues, including environmental issues, cannot be ignored. Accordingly, researchers have tried to examine these developments through the lens of geopolitical environmental threats that affect the development of the country's defense strategy. Therefore, in the present study, which is of applied type, using descriptive-analytical method, efforts have been made to identify the factors of environmental threats of the Caspian Sea geopolitics related to and effective in formulating the defense strategy of the Islamic Republic of Iran. Therefore, in order to confirm these factors, a questionnaire was developed and designed. The statistical population of 49 people was analyzed as a whole and after obtaining the opinion of the statistical population, using statistical techniques and methods, it was analyzed and then summarized and evaluated the research questions. Finally, the results of this research show; The most important environmental threats to the Caspian Sea environment that are effective in developing the defense strategy of the Islamic Republic of Iran; They were calculated in the form of 19 factors. Also, the environmental threats of the Caspian Sea, which are included in this study, amounted to 79.82% in the formulation of the defense strategies of the Islamic Republic of Iran. They have been influential in the Caspian region.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Environmental Geopolitical Factors
  • Caspian Sea
  • Strategy
  • Defense Strategy