تأثیر تهدیدات نرم فرهنگی بر مؤلفه‌های غیر فیزیکی توان رزمی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا

چکیده

تحقیق حاضر با هدف پاسخگویی به این سؤال صورت گرفته است که تهدیدات نرم فرهنگی دشمن چه تأثیری بر توان رزمی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران دارد. این تحقیق از نوع کاربردی- توسعه‌ای و از نظر روش زمینه‌ای- موردی است. پس از بررسی دیدگاه‌های نظری در حوزه تهدیدات نرم فرهنگی و توان رزمی نیروهای مسلح، ابعاد و مؤلفه‌های آن شناسایی شده و به منظور تعیین میزان تأثیر مؤلفه‌ها، نسبت به تنظیم پرسشنامه بین جامعه آماری اقدام گردید. جامعه آماری این پژوهش شامل 70 نفر از اساتید دانشگاه عالی دفاع ملی و فرماندهان سطح استراتژیک نیروهای مسلح بوده که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 32 به عنوان حجم نمونه تعیین گردیدند. روش جمع‌آوری اطلاعات و داده‌ها به روش کتابخانه‌ای و میدانی بوده و با استفاده از ابزارهای پرسشنامه و فیش‌برداری کتابخانه‌ای، داده‌های لازم جمع‌آوری گردیده است. داده‌های تحقیق با استفاده از شیوه‌های آماری توصیفی و تحلیل‌های کیفی مورد تجزیه‌وتحلیل قرارگرفته‌اند. نتیجه تحقیق بیانگر این است که دشمنان برای مقابله با انقلاب اسلامی و ارزش‌های اسلامی و جلوگیری از نفوذ فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تضعیف ارکان اقتدار آفرین جمهوری اسلامی ایران بخصوص تضعیف توان رزمی نیروهای مسلح در حوزه عوامل غیر فیزیکی برتر ساز توان رزمی یعنی شهادت طلبی و ولایت مداری، با ابزارهای مختلف نسبت به عملی کردن اهداف خود، سرمایه گذاری و برنامه‌ریزی کرده است. با عملی کردن اهداف خود، کارکنان نیروهای مسلح را از فرهنگ غنی دفاع مقدس دور می‌کند و بعضاً پیامدهای آن در نیروهای مسلح مشاهده می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of soft cultural threats on non-physical components of combat capability Armed Forces of the Islamic Republic of Iran

نویسنده [English]

 • Ali Ojaqi
Faculty member of AJA Command and Staff University
چکیده [English]

The present study aims to answer the question of what effect the soft cultural threats of the enemy have on the combat capability of the armed forces of the Islamic Republic of Iran. This research is of applied-developmental type and in terms of contextual-case method. After reviewing the theoretical perspectives in the field of soft cultural threats and combat capability of the Armed Forces, its dimensions and components were identified and in order to determine the impact of the components, a questionnaire was prepared among the statistical population. The statistical population of this study included 70 professors of the Higher National Defense University and commanders of the strategic level of the Armed Forces who were determined using the Cochran's formula of 32 as the sample size. The method of collecting information and data is library and field method and the necessary data has been collected using questionnaire and library filing tools. Research data are analyzed using descriptive statistical methods and qualitative analysis. The result of the research indicates that the enemies to counter the Islamic Revolution and Islamic values ​​and prevent the cultural influence of the Islamic Republic of Iran and weaken the authoritarian pillars of the Islamic Republic of Iran, especially weakening the combat power of the armed forces And the orbital province has invested and planned with various tools to achieve its goals. By carrying out its objectives, it alienates the personnel of the armed forces from the rich culture of sacred defense, and its consequences are sometimes observed in the armed forces.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Soft threats
 • culture
 • combat capability
 • armed forces of the Islamic Republic of Iran
 • فهرست منابع:

  الف- منابع فارسی

  • جلالی نسب، عبدالله. رئوفیان، محمود، (1390)، "نقش GIS در راستای بهره‌وری C4I در امور دفاعی"، پنجمین کنفرانس ملی فرماندهی و کنترل ایران، دانشگاه تهران.
  • امام خمینی (ره)، صحیفه امام، جلد 22، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره) تهران 1379
  • آزاد مرزآبادی، اسفندیار، رساله دکتری آسیب‌شناسی فرهنگی نوجوانان با رویکرد امنیت ملی و ارائه راهبرد بهینه، دانشگاه عالی دفاع ملی، تهران 1386
  • آکسفورد، باری (1378) نظام جهانی: اقتصاد، سیاست، فرهنگ، ترجمه حمیرا مشیر زاده، تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی
  • آشتیانی، محمدرضا، تبیین مؤلفه‌های نظری عوامل نامحسوس تأثیرگذار بر توان رزمی نیروهای نظامی، فصلنامه راهبرد دفاعی، سال نهم شماره 32 بهار 1390
  • امیری، ابوالفضل، تهدید نرم تهاجم فرهنگی ناتوی فرهنگی و راه کارها، کلک، تهران 1388
  • افتخاری، اصغر (1390) «برآورد نظامی تهدید»، تهران، نشر دانشگاه عالی دفاع ملی.
  • افتخاری، اصغر (1382) «سناریوهای امنیتی در قرن 21»، نیمه اول اسفندماه همشهری دیپلماتیک شماره 8.
  • افتخاری، اصغر، «فصلنامه مطالعات راهبردی شماره 10»
  • افتخاری، اصغر و علی‌اکبر کمالی، (1377) رویکرد دینی در تهاجم فرهنگی. تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
  • افتخاری، اصغر (1379) انتظام ملی: جامعه‌شناسی سیاسی نظم از دیدگاه امام خمینی (ره). تهران: عقیدتی سیاسی
  • افتخاری، اصغر (1380-الف)((فرهنگ امنیت ملی))، در: مک‌کین لای- و – آر. لیتل، امنیت جهانی: رویکردها و نظریه‌ها. تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی
  • افتخاری، اصغر (1380-ب) اقتدار ملی: جامعه‌شناسی سیاسی قدرت از دیدگاه امام خمینی (ره). تهران: عقیدتی –سیاسی ناجا
  • افتخاری، اصغر (1385)، کالبدشکافی تهدید، تهران، دانشگاه امام حسین (ع)، دانشکده و پژوهشکده فرماندهی و ستاد و علوم دفاعی، مرکز مطالعات دفاعی و امنیت ملی
  • بدخشان، نعمت‌الله، ایمان و فضائل اخلاقی، فصل‌نامه اندیشه دینی، دانشگاه شیراز، پیاپی 14، بهار 1384
  • بزرگ‌زاده، مهدی، بررسی تدوین الگوی سنجش آمادگی دفاعی افسران پایور سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با تأکید بر رضایت شغلی و تعهد سازمانی رساله دکتری، دانشگاه عالی دفاع ملی،1381
  • بشیریه، حسین (1379)، نظریه‌های فرهنگ در قرن بیستم، تهران، نشر طلوع
  • تیلیخ، پل، پویایی ایمان، ترجمه حسین نوروزی، تهران، انتشارات حکمت،1379
  • جانونی، باتان اف، مدیریت پرسنل پلیس، ترجمه گروه مترجمین اداره کل تالیفات معاونت آموزش ناجا، تهران، معاونت آموزش ناجا،1376
  • ثابت راسخ، رحمت الله. رساله دکتری: بررسی مصرف بهینه در نیروهای مسلح از دیدگاه امنیت ملی با تأکید بر توان رزمی. دانشگاه عالی دفاع ملی، تهران 1381
  • جعفری، محمد تقی، ترجمه و تفسیر نهج البلاغه، نشرفرهنگ اسلامی، تهران 1367
  • جمعی از نویسندگان، درآمدی بر نظام ارزشی و سیاسی اسلام، مرکز انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، تهران،1384.
  • جمعی از دانشجویان، مطالعات گروهی: تدوین راهبرد ارتقاء توان رزمی آجا (مبتنی بر عوامل برتر ساز) با رویکرد تهدیدات ناهمطراز، دانشگاه عالی دفاع ملی، تهران 1390
  • خراسانی اباصلت، حسن زاده بارانی کرده، سودابه، راهبردها و استراتژی‌های نیازسنجی آموزشی، تهران، مرکز آموزش تحقیقات صنعتی ایران،1386
  • چیلکوت، رونالد (1377) نظریه‌های سیاست مقایسه‌ای، ترجمه وحید بزرگی و علیرضا طیب، تهران، رسا
  • حاجی کریمی، عباسعلی، رنگریز، حسن، مدیریت منابع انسانی، شرکت چاپ و نشر بازرگانی، تهران 1379.
  • حسینی، حسین (1390) «ارتباط اقناعی از آموزه‌های عملی تا یافته‌های علمی» دانشگاه امام حسین (ع)
  • دکوئیار، خاویرپرز (1377) تنوع خلاق ما (گزارش کمسیون جهانی و فرهنگ توسعه) ترجمه گروه مترجمان یونسکو، تهران، مرکز انتشارات کمسیون ملی یونسکو در ایران
  • سیف، علی اکبر، روان شناسی پرورشی، روان‌شناسی یادگیری و آموزش، تهران، انتشارات آگاه،1386
  • سنجابی، علیرضا، استراتژی و قدرت نظامی، تهران، انتشارات پاژنگ،1379
  • رحیمی ابراهیم، تدوین استراتژی ارتقاء منزلت اجتماعی نظامیان خاصه ارتش با تعیین عوامل اثرگذار در راستای امنیت ملی ج.ا.ا، تهران دانشگاه عالی دفاع ملی،1382
  • رزمجو، حسین، انسان آرمانی و کامل در حماسه‌های عرفانی، انتشارات امیرکبیر، تهران 1368
  • رستمی، محمود، فرهنگ واژه‌ها نظامی، چاپ آجا،1378
  • رستمی، محمود، فرهنگ واژه‌ها نظامی، انتشارات ایران سبز، تهران 1386
  • ساعتچی، محمود، روانشناسی کاربردی برای مدیران، مؤسسه نشر، تهران 1385
  • شاعری، محمدحسین، جامعه‌شناسی شهادت طلبی و انگیزه‌های شهیدان، نشرشاهد، تهران 1381
  • شیلر، هربرت (1377). وسایل ارتباطی جمعی و امپراتوری امریکا، ترجمه احمد عابدینی، تهران، نشر سروش
  • شریعتمداری، مهدی، بررسی رابطه بین سلامت سازمانی با اثربخشی مدیران مدارس مدیریت آموزش و پرورش شهر تهران، فصلنامه علوم تربیتی، سال دوم، شماره ششم تابستان 1388
  • فخرایی، سیروس، وجدان کاری و انضباط اجتماعی از دیدگاه جامعه‌شناسی، مجموعه مقالات همایش وجدان کاری و انضباط اجتماعی، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی، آذربایجان غربی،
  • گودرزی، غلامرضا (1387) مقاله «فرهنگ بسیجی و نظام تصویرسازی آینده‌نگرانه از منظر قدرت نرم»- مجموعه مقالات قدرت نرم 3، فرهنگ و امنیت
  • گی روشه (1367) کنش اجتماعی، ترجمه هما زنجانی، مشهد، نشر دانشگاه فردوسی
  • طباطبایی، محمد حسین، تفسیر المیزان، انتشارات اسلامی، قم،1374
  • عمید، حسن، فرهنگ عمید، مؤسسه انتشارات امیرکبیر، تهران 1371
  • غفاری هشجین، زاهد، افضلیان سلامی، موسی، گفتمان ایثار و شهادت در انقلاب اسلامی، انتشارات دانشگاه شاهد، تهران،1390.
  • محمدی، حسین، رساله تدوین راهبرد نزاجا در خصوص ارتقاء عوامل نامحسوس توان رزمی، دانشگاه عالی دفاع ملی، تهران 1392.
  • محمدزاده، لیلا و دیگران، بررسی تأثیر ایمان بر شخصیت دانشجویان علوم پزشکی اردبیل، نشریه طب و تزکیه، سال چهارم، تابستان 1384
  • محمدی، محمد مهدی، عوامل مؤثر برکاهش منزلت اجتماعی نظامیان، نشریه حصون، شماره 5، 1384
  • میر سپاسی، ناصر، مدیریت منابع انسانی و روابط کار، چاپ نقش جهان،1382
  • محمدی، حسین، تدوین راهبرد نزاجا در خصوص ارتقاء عوامل نامحسوس توان رزمی، رساله دکترا،1392، دانشگاه عالی دفاع ملی
  • مجیدی بیدگلی، کبری، معنا و مفهوم ایمان از دیدگاه علامه طباطبایی، فصل نامه اندیشه دینی، دانشگاه شیراز، پیاپی 22،1386
  • معین وزیری، نصرت‌الله و حسین یاسینی، آئین‌نامه عملیات: اصول جنگ، توان رزمی و عملیات آفندی، اداره مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران،1379
  • معین، محمد، فرهنگ معین، تهران،1376
  • موحد، خسرو، نقش وجدان کاری و انضباط در توسعه پایدار، مقالات دومین اجلاس بررسی راه‌های علمی حاکمیت وجدان کاری و انضباط اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران،1377
  • مرادیان، محسن، نقش روحیه توان رزمی، فصلنامه راهبرد دفاعی سال هفتم شماره 27 زمستان 1388
  • مطهری، مرتضی، حماسه حسینی، انتشارات صدرا، تهران 1366
  • معین، محمد، فرهنگ فارسی معین (یک جلدی کامل)، نشر ندا، تهران 1382
  • معین وزیری، نصرت الله، آیین‌نامه عملیات (2/01-3 م) جلد یکم، چاپ آجا، تهران،1379
  • نائینی، علی محمد (1387)، معنا و مفهوم قدرت و تهدید نرم در مطالعات امنیتی، مجموعه مقالات برگزیده همایش بسیج و قدرت نرم، جلد 1، تهران، پژوهشکده مطالعات و تحقیقات بسیج، دانشگاه امام صادق (ع)
  • نوروزی فرانی، محمد تقی، تبیین الگوی اثربخش سازمان‌های دولتی بر اساس نقش رهبری خدمت گذار، رساله دکتری، تهران، دانشگاه تربیت مدرس،1386
  • هاشمی، مه سیما، بررسی عوامل انگیزش شغلی در سازمان بر اساس تئوری هرزبرگ، مطالعه موردی شرکت توسعه صنایع نفت و انرژی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، تهران، دانشگاه تربیت مدرس،1385
  • هرسی پال و بلانچارد، کنت، مدیریت رفتار سازمانی، کاربرد منابع انسانی، ترجمه علی علاقه بند، تهران، انتشارات امیرکبیر 1389
  • هاگمن، گیزلا، انگیزش و مدیریت تحول، ترجمه علی محمد گودرزی، تهران، مؤسسه خدمات فرهنگی رسا،1380
  • وحیدی مهرجردی، ایمان از دیدگاه ملا صدرا، فصل نامه علمی و پژوهشی اندیشه نوین دینی، سال پنجم، شماره هفدهم، تابستان 1388

  ب – منابع انگلیسی

  • Kuper,Adam,Jessica Kuper(1985).The Social Seience Eneyclopdia. London Routedge &Row.
  • Atkinson J. (1994) An introductuin to Motivation. New Jersey:van Reinhold.
  • (2009).Dictionary of army Ferms.deparment of us defenses
  • FM#-0 operations (2001) Headqurters Department of the Army
  • Miskel, c.G. (1983). Motivation in educational organization.Education Administration
  • Robbins,s.p. (1995). Organizational behavior. New York prentice – Hall international
  • Martin V.A. (2004) leadership. Skills development
  • G-and-Sayles.l.r.personnal:the Human problem of management. New Jersey prentice –hall.Ine. 1997