نویسنده = محسن رحمانی
نقش نیروی دریایی در محیط عملیات و جنگ دریایی آینده

دوره 3، شماره 10، آذر 1400، صفحه 127-154

حمیدرامین شایگان؛ حبیب‌الله سیاری؛ محسن رحمانی؛ عرفان آهنگری