تعیین شاخص‌های سامانه فرماندهی و کنترل پهپادها در عملیات جنگ‌الکترونیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا

10.22034/qjws.2023.1983200.1105

چکیده

امروزه اهمیت و اثربخشی به‌کارگیری پهپادها در انواع عملیات نظامی و غیرنظامی ازجمله در عملیات جنگ‌الکترونیک بر کسی پوشیده نیست. سامانه‌ فرماندهی و کنترل متناسب با مقدورات و محدودیت‌های پهپادهای جنگال، یکی از ملزومات اساسی در به‌کارگیری مؤثر و موفق پهپادهای نظامی در این نوع عملیات است، بنابراین احصاء معیارها و شاخص‌های فرماندهی، کنترل و ارتباطات پهپادها در عملیات جنگ‌الکترونیک اهمیت بالایی دارد.
این تحقیق از نوع کاربردی-توسعه‌ای و روش توصیفی و با رویکرد آمیخته (کیفی/کمی) صورت پذیرفته و به‌منظور بررسی عوامل اساسی و اعتبار سنجی، تعداد 7 نفر خبره به‌صورت هدفمند قضاوتی انتخاب گردیده و جهت تکمیل نمودن پرسشنامه‌ها، از تعداد 90 نفر به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقاتی ساده تعداد 81 نفر انتخاب شده است. در این تحقیق، ابتدا اطلاعات جمع‌آوری‌شده حاصل از منابع، اسناد و مدارک در قالب متغیرهای پژوهش و مؤلفه‌های مربوطه مرتب گردیده و هم‌پوشانی آن با نظرات صاحب‌نظران در خصوص شاخص‌ها و مؤلفه‌ها، مورد تحلیل (تحلیل محتوا) قرار گرفت و پراکندگی نظرات صاحب‌نظران با تحلیل تلفیق با منابع همگرا ‌گردید. پس‌ازآن داده‌های کمی با استفاده از تحلیل خوشه‌ای با استفاده از نرم‌افزار اس پی اس. اس ۲۲ انجام ‌گردیده و درنهایت هر دو گروه را به‌صورت آمیخته مورد تحلیل قرار گرفته است. به‌این‌ترتیب با تحلیل خوشه‌ای، شاخص‌های سامانه فرماندهی و کنترل جهت به‌کارگیری پهپادها در عملیات جنگ‌الکترونیک را در قالب 6 شاخص معرفی و اولویت‌بندی نموده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determining the indicators of the command-and-control system of UAVs in electronic warfare operations

نویسنده [English]

  • Morteza Talebi
command & staff university of Army of IRI
چکیده [English]

Today, the importance and effectiveness of using UAVs in all kinds of military and civilian operations, including in electronic warfare operations, is not hidden from anyone. Command and control system according to the capabilities and limitations of forest drones is one of the basic requirements in the effective and successful use of military drones in this type of operation, therefore, the calculation of the criteria and indicators of command, control and communication of drones in electronic warfare operations is of great importance.
This research is applied-developmental type and descriptive method and with a mixed approach (qualitative/quantitative) and in order to investigate the basic factors and validation, 7 experts were selected in a purposeful way and to complete the questionnaires, out of 90 people A simple stratified random sampling method of 81 people was selected. In this research, firstly, the information collected from sources, documents and documents was arranged in the form of research variables and relevant components, and its overlap with the opinions of experts regarding indicators and components was analyzed (content analysis) and the dispersion of opinions The experts converged with the analysis of the sources. After that, quantitative data were analyzed using cluster analysis using SPS software. S22 was done and finally both groups were analyzed in a mixed manner. In this way, with cluster analysis, it has introduced and prioritized the indicators of the command-and-control system for the use of drones in electronic warfare operations in the form of 6 indicators.

کلیدواژه‌ها [English]

  • electronic warfare
  • command
  • control
  • UAV
  • communication