شناسایی و رتبه‌بندی اصول نبردهای نوین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت راهبردی دفاعی دانشگاه عالی دفاع ملی.

2 کارشناس ارشد مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه شهید بهشتی.

چکیده

در راستای تدبیر نیروی زمینی ارتش ایران و به‌منظور تقلیل فشار دشمن، از اوایل مهرماه تلاش جهت یافتن منطقه ای برای انجام عملیات آغاز گردید. بنابراین با توجه به این وضعیت، عملیات مطلع‌الفجر طراحی و اجرا شد. برای اجرای عملیات تیپ 58 ذوالفقار طرح ذوالفقار 1 را تهیّه و منتشر نمود و برای اولین بار در غرب، هدف درعمق 10 کیلومتری پشت دشمن انتخاب گردید و سرانجام در 20 آذر ماه 1360 عملیّات مطلع الفجردر مناطق چرمیان و شیاکوه، تنگ قاسم آباد و دشت گیلان‌غرب (منطقه عمومی گیلان‌غرب) با فرماندهی وهدایت قرارگاه مقدم نیروی زمینی ارتش با رمز یا مهدی (عج) ادرکنی آغاز شد و مدت 27 روز ادامه یافت. تحقیق حاضر به تبیین عملیات مطلع‌الفجر با تأکید بر اصول جنگ پرداخته و هدف این تحقیق تبیین عملیات مطلع‌الفجر با تأکید بر اصول جنگ می باشد. روش تحقیق توصیفی- تاریخی و ابزار جمع‌آوری اطلاعات در این تحقیق ا‌سناد و مدارک معتبر علمی در ارتباط با موضوع تحقیق می‌باشد. محققین از طریق مطالعات کتابخانه ای اطلاعات لازم را اخذ و مورد استفاده قرار دادند. یافته های این تحقیق نشان می دهد که هرچند اصول جنگ به کار رفته در عملیات مطلع الفجر تا حدودی با اصول جنگ مورد قبول همخوانی دارد اما تمامی اصول در آن رعایت نشده بود و یا کمتر توجّه شده بود.

کلیدواژه‌ها