تروریسم تکفیری در خاورمیانه و لزوم جرم‌انگاری آن (نمونه موردی: داعش)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران .

چکیده

تروریسم از مقوله های مهم در زمینه امنیت ملی و بین المللی در جهان امروز است. این پدیده به علّت پیوندی که با فنّاوری‌های نو پیدا کرده، به‌صورت معضلی راهبردی درآمده است که در سایه آن، گروه‌های کوچک اما سازمان‌یافته و پیچیده، بازیگرانی مهم در پهنه بین المللی شده اند. با توجه به اینکه در زمان حاضر با اشکال نوینی از تروریسم را شاهیم،  اما همچنان در منطقه خاورمیانه شاهد حضور شکل سنتی آن در قالب گروه های تکفیری همانند داعش هستیم. با توجه به اینکه پدیده تروریسم یک مشکل جهانی می باشد که تقریباً هیچ دولت و ملتی نمی توان از مصائب آن به دور باشد. لازم است تا به بررسی این موضوع به‌صورت جامع پرداخته شود. تروریسم، ارزش هایی که بنیان منشور ملل متحد است از قبیل: احترام به حقوق بشر، حاکمیت قانون، قوانین و مقررات ناظر به حمایت از غیرنظامیان در جنگ، بردباری میان ملت‌ها و کشورها و حل‌ وفصل مسالمت آمیز اختلافات را زیر سؤال می برد. بدین سبب سازمان ملل متحد تاکنون کنوانسیون‌های متعددی در زمینه مبارزه با تروریسم تدوین کرده است. با توجه به تنوع و پیچیدگی اعمال تروریستی، سازمان‌یافتگی و فرا ملّی شدن آن ضرورت بازنگری و جرم انگاری تروریسم احساس می گردد. بنابراین در این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی ابتدا به بیان زمینه های شکل‌گیری تروریسم و داعش در و زمینه‌های روحی روانی آن ها در منطقه خاورمیانه می پردازیم. سپس به بررسی کنوانسیون های حقوقی مرتبط با این موضوع در عرصه بین‌المللی خواهیم پرداخت.

کلیدواژه‌ها