سناریوی حفاظت از سامانه های دفاعی و تقابل در برابر سلاح و تجهیزات جنگ الکترونیک آمریکا در افق 1410

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی phd دانشگاه جامع امام حسین (ع)،

2 استادیار دانشگاه جامع امام حسین (ع)،

3 دانشجوی phd دانشگاه جامع امام حسین(ع)،

4 دانشجوی phd دانشگاه جامع امام حسین(ع

چکیده

در این مقاله به نحوه حفاظت از سامانه های دفاعی و تقابل در برابر سلاح و تجهیزات جنگ الکترونیک آمریکا در افق 1410 توسط گروه مقاومت­های اسلامی منطقه با آمریکا و متحدانش پرداخته شده است. هدف از این تحقیق تدوین سناریوهای حفاظت از سامانه های دفاعی و نحوه تقابل با آنها به همراه تعیین نحوه سرمایه­گذاری در صنایع دفاعی و روش انجام آن برای دفاع بهینه در برابر تجهیزات جنگ الکترونیک آمریکا با تاکید بر مؤثرترین روش­های دفاع و تقابل است. در این تحقیق، ابتدا چشم انداز جنگ الکترونیک آمریکا در توانمندی­های نظامی از سند منتشر شده توسط وزارت دفاع آمریکا و رصد و دیده بانی روندهای موجود توسط کارشناسان جنگ الکترونیک به روش استفاده ازخبرگان با 154 روند در 9 کلان روند استخراج گردید.  سپس به روش دلفی، روندهای با اهمیت و با احتمال وقوع بالا احصاء گردید. در نهایت با نرم افزار سناریو ویزارد از 18 روند به دست آمده و روش های مختلف دفاع برای هر یک از این توصیف کننده­ها، مؤثرترین روش­ها در قالب سناریوهای سازگار انتخاب گردید. پیشنهاد تحقیق، اولویت سرمایه­گذاری در این روش­های دفاعی است. به عبارتی با این تحقیق،­ اقدامات دفاعی که بر بیشترین تهدیدات اثر دارد، به دست آمده است. هدف از این تحقیق رسیدن تدوین سناریوهای حفاظت دفاع الکترونیکی با تاکید بر اولویت­ دارترین و مؤثرترین روش­های دفاع به منظور رسیدن به حداکثر بهره وری در حوزه فناوری می باشد. 

کلیدواژه‌ها