رویکرد قوانین کیفری ایران و انگلیس در مبارزه با جرایم تروریستی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی داخلی دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش

2 دانشگاه علامه،دانشکده حقوق و علوم سیاسی،رشته حقوق،گرایش کیفری اطفال و نوجوانان

10.22034/qjws.2023.1975385.1102

چکیده

تحقیق حاضر با هدف شناسایی راهبردهای کیفری موجود در قوانین کیفری ایران و انگلیس علیه تروریسم انجام گرفت.در این پژوهش با روش توصیفی و تحلیلی با توصل بر منابع کتابخانه ای و اسناد داخلی و خارجی ،به تجزیه و تحلیل موضوع پرداخته شد.تروریسم و جرایم مرتبط با آن از جرایم شنیع علیه بشریت محسوب می گردد.این سری جرایم علاوه بر امنیت ملی،تهدیدی برای امنیت بین المللی و در حالت گسترده آن،حیات بشری می باشند.با دقت در رویکرد قوانین کیفری ایران،قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم (اصلاحی1397) گامی ارزنده در جهت بیان مصادیق جرایم تروریستی برداشته ولیکن سخنی از مجازات این جرایم در قانون مذکور به میان نیامده.با این وجود امکان مجازات مرتکبین با توصل به سایر مقررات کیفری وجود دارد که البته خالی از اشکال نیست.در قوانین انگلیس شاهد نظام یکپارچه ای در تعریف جرایم تروریستی و مجازات آن هستیم.ابتدای این قوانین را قانون ضد تروریسم2000 تشکیل می دهد.کشور انگلیس با حفظ این یکپارچگی،در جهت پویا ماندن قوانین ضد تروریستی خود با تکمیل قوانین قبلی،مقررات دیگری را نیز به تصویب رسانده.در این بین نظام انگلیس در مواجه با جرایم تروریستی از نظام واحدی برخوردار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the approach of the criminal laws of Iran and England in the fight against terrorist crimes

نویسندگان [English]

  • amir mesbahkiya 1
  • Saeed Asadzadeh 2
1 Member of the internal academic faculty of the Army Command and Staff University
2 Allameh University, Faculty of Law and Political Sciences, Faculty of Law, Criminal Orientation of Children and Adolescents
چکیده [English]

The current research was conducted with the aim of identifying the existing criminal strategies in the criminal laws of Iran and England against terrorism. In this research, the topic was analyzed with descriptive and analytical methods by accessing library sources and internal and external documents. Terrorism and related crimes are heinous crimes against humanity. In addition to national security, this series of crimes is a threat to international security and, in its broadest form, human life. Carefully in the approach of Iran's criminal laws, the Law on Combating the Financing of Terrorism (Amendment 2017) has taken a valuable step towards stating the examples of terrorist crimes, but there is no mention of the punishment of these crimes in the said law. However, it is possible to punish the perpetrators by resorting to other criminal regulations, which is not without problems. In English laws, we see a unified system in defining terrorist crimes and their punishment. The beginning of these laws is the Anti-Terrorism Law 2000. By maintaining this integrity, in order to keep its anti-terrorist laws dynamic, the UK has passed other regulations by supplementing the previous laws. In the meantime, the British system has a single system in the face of terrorist crimes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Criminal approach
  • Iranian laws
  • English laws
  • terrorist crimes
  • terrorism