تبیین ابعاد تهدیدات داخلی و خارجی با تأکید بر اهمیت تهدیدات نظامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

قابلیت­ها، نیّات و اقدامات دشمنان برای ممانعت از دستیابی موفّقیت­آمیز خودی به علائق و مقاصد امنیت ملی را تهدید می­گویند. تهدید را می­توان از منظرهای متفاوتی مورد بررسی قرار داد که رایج­ترین آن تقسیم­بندی ابعاد تهدید است که چهار بعد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و بعد تهدید نظامی می­باشد. تقسیم­بندی­های دیگری نیز از انواع تهدیدات توسط صاحب‌نظران بیان گردیده است که از جمله به تقسیم­بندی جوزف نای که تهدیدات را به دو گروه  تهدیدات سخت و نرم تقسیم­بندی نموده است. تهدید نظامی، مرکز سنتی نگرانی­های مربوط به امنیت ملی است. تهدیدات نظامی از آن جهت مهم هستند که تهدیدات دیگر نیز در شرایط حاد به این نوع تهدید منتهی می­شوند. در این مقاله که از نوع کاربردی با روش توصیفی- تحلیلی است سؤال تحقیق "ابعاد تهدیدات داخلی و خارجی چیست و جایگاه تهدیدات نظامی در میان تهدیدات چگونه می­باشد؟" بوده و سعی شده است به تبیین کلی ابعاد مختلف تهدیدات داخلی و خارجی و ویژگی‌های تهدیدات نظامی پرداخته شود. در بررسی تهدیدات نظامی بایستی توان نظامی دشمن را هم از لحاظ کمی و هم از لحاظ کیفی مورد بررسی و تحلیل قرار داد، قدرت نظامی مدرن، نه به شجاعت فردی وابسته است و نه به ذخایر قابل توجه آمادی بلکه عمدتاً به کار گروهی  و دیگر عوامل دخیل در توان رزمی بستگی دارد.

کلیدواژه‌ها


  • مرادیان، محسن (1389)، مبانی نظری امنیت، انتشارات دانشکده علوم و فنون فارابی، تهران.
  • جان.ام، کالینز (1370)، استراتژی بزرگ، دفتر مطالعات سیاسی و بین­المللی، تهران.
  • افتخاری، اصغر (1385)، کالبد شکافی تهدید، انتشارات دانشگاه امام حسین (ع)، تهران.
  • نوروزی، محمدتقی (1385)، فرهنگ دفاعی - امنیتی، انتشارات سنا، تهران.
  • عبدا... خانی، علی (1384)، امنیت بین‌الملل 3، انتشارات ابرار معاصر تهران، تهران.
  • اردبیلی، محمد علی (1380)، انتشارات میزان. چاپ سوم، تهران.