ضرورت ایجاد و توسعه MSDI در نیروهای مسلح

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه افسری امام علی (ع)، تهران، ایران

2 ستاد نیروی زمینی ارتش، معاونت اطلاعات نزاجا

چکیده

پیامدهای رشد سریع اطلاعات و استفاده از آن‌ها برای اهداف ارتش­ها، اطلاعات را به یکی از مفاهیم کلیدی جنگ بدل نموده است. امروزه عملیات نظامی در یک محیط دینامیک و غیرقابل پیش­بینی هدایت می­شوند و فرماندهان، طراحان و سربازان در صحنه نبرد مدرن با طیف پیچیده­ای از چالش­ها مواجه هستند. در قالب نظامی گسترده، دسترسی به اطلاعات مکانی دقیق و بهنگام یک مشکل اساسی محسوب می­گردد. این نیاز توسط اپراتورهای نظامی، برنامه­ریزان، فرماندهان و تصمیم­گیران سطوح بالا به صورت یکسان می­باشد. در ساده­ترین سطح ممکن این اطلاعات در مورد موقعیت­های نیروهای دشمن و خودی، خطوط ارتباطی، موانع، مراکز جمعیتی و زمین­های کلیدی برای عملیات نظامی می­باشند. هدف و رویکرد جامع این پژوهش، لزوم و ضرورت بکارگیری و توسعه زیرساخت داده­های مکانی نظامی (MSDI) به منظور تعامل نزدیک­تر و به اشتراک­گذاری داده­ها و اطلاعات بین همه بازیگران صحنه نبرد در شرایط پیچیده و گوناگون می­باشد. در این دیدگاه استراتژیک، زیرساخت اطلاعاتی دارای مدیریت مرکزی بوده و قادر است داده­ها و اطلاعات موردنیاز بخش­های مختلف را با فرمت­های مشخص و مصوب در یک شبکه امن بین کاربران با تعیین سطح دسترسی مناسب به اشتراک گذاشته تا فرماندهان صحنه نبرد بتوانند مدیریت و کنترل آگاهانه­تری را ارائه نمایند. پیاده­سازی این استراتژی از تلاش­های هم ارز بین سازمان‌های نظامی که موجب صرف هزینه­های هنگفت می­گردد جلوگیری نموده و موجب بهبود کیفیت و دسترسی به موقع، امن و همه جانبه به اطلاعات مکانی موردنیاز در صحنه عملیات می­گردد. تصمیم­گیران و سایر عناصر عملیاتی در این گستره، خواهند توانست در این فضا تصمیم­گیری بهتر و مؤثرتری را به دلیل دسترسی مناسب و مفید به اطلاعات اتخاذ نمایند.

کلیدواژه‌ها


  • جلالی نسب، عبدالله. رئوفیان، محمود، (1390)، نقش GIS در راستای بهره‌وری C4I در امور دفاعی، پنجمین کنفرانس ملی فرماندهی و کنترل ایران، دانشگاه تهران.
  • حمید، حسین، (1389)، تدوین استراتژی زیرساخت داده­های مکانی (SDI) با استفاده از SWOT-AHP، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران.
  • شمعی، بابک، (1387)، نیاز یا ضرورت زیرساخت ملی اطلاعات مکانی (NSDI) ، همایش ملی سامانه اطلاعات جغرافیایی، سازمان نقشه­برداری کشور.
  • کلانتری، علی، (1395)، توسعه مدل پایدار زیرساخت داده­های مکانی SDI از منظر داده­ها، رساله دکتری رشته سیستم اطلاعات مکانی، دانشگاه صنعتی مالک اشتر.
  • مددی، سعید. تومانیان، آرا. کاظم­پور، ذکریا، (1395)، تدوین راهبردهای ایجاد زیرساخت داده­های مکانی (SDI) در سامانه­های فرماندهی و مدیریت نظامی در افق 1404 با نگاه آینده­پژوهی، مجله آینده­پژوهی دفاعی، سال اول، شماره 1،ص 65-88.
  • مدیری، مهدی. آقاطاهر، رضا. ززولی، محمدفلاح. جعفری، محسن، (1392)، اهمیت جایگاه سیستم اطلاعات مکانی در فرماندهی و کنترل C4I ، فصلنامه پژوهشی اطلاعات جغرافیایی، شماره 89، تهران.

ب – منابع انگلیسی

- Bryan, W. (2006), "Geospatial Data Strategy, Office of the Assistant Secretary of Defense for Homeland" Defense-OASD(HD) Critical Infrastructure Protection (CIP).

- Coleman, D. J., Rajabifard, A., & Kolodziej, K. W. (2016). "Expanding the SDI environment: comparing current spatial data infrastructure with emerging indoor location-based services". International Journal of Digital Earth, 9(6), 629-647.

- Dawidowicz, A., & Zrobek, R. (2016, June). "Hierarchical development of the Spatial Data Infrastructures as a globalization trend. In Geodetic Congress (Geomatics)", Baltic (pp. 147-153). IEEE.

- Delgado, T., Lance, K., Buck, M. and Onsrud, H.J., (2005). "Assessing an SDI Readiness Index. Proceedings from Pharaohs to Geoinformatics", FIG Working week 2005 and 8th International conference on Global Spatial Data Infrastructure, Egypt,Cairo, April 2005.

- Georis-Creuseveau, J., Claramunt, C., & Gourmelon, F. (2017). "A modelling framework for the study of Spatial Data Infrastructures applied to coastal management and planning". International Journal of Geographical Information Science, 31(1), 122-138.

- Hlela, S., Coetzee, S., & Cooper, A. (2016). "Evaluating a public sector organisation for SDI Readiness–The case of a South African government department". South African Journal of Geomatics, 5(2), 95-107.

- Hu, Y. & Li, W. (2017). "Spatial Data Infrastructures", The Geographic Information Science & Technology Body of Knowledge, John P. Wilson (ed.). http://dx.doi.org/10.22224/gistbok/2017.2.1

- KPMG. (2016). 2015. "Assessment of the Canadian Geospatial Data Infrastructure". CANADIAN GEOSPATIAL DATA INFRASTRUCTURE INFORMATION PRODUCT 49e.

- Koerten, H. (2008). Assessing the organisational aspects of SDI: metaphors matter. A Multi-View Framework to Assess SDIs. J. Crompvoets, A. Rajabifard, B. Van Loenen and T. Delgado. Melbourne, 235-254.

- Makanga, P. and J. Smit, (2010); "A Review of the Status of Spatial Data Infrastructure Implementation in Africa". South Africa Computer Journal, Vol. 45 pp. 18-25.

- Mansourian, A., Rajabifard, A., Valadan Zoej, M. J., & Williamson, I. (2004). "Facilitating disaster management using SDI".

- Okuku, J., Bregt, A., & Grus, L. (2014). "Assessing the Development of Kenya National Spatial Data Infrastructure (KNSDI)". South African Journal of Geomatics, 3(1), 95-112.

- Rajabifard, A., Feeney, M., and Williamson, I.P.,(2002); "Future directions for SDI development". International Journal of Applied Earth Observation and Geo-information Vol. 4, pp.11-22.

- Rajabifard, A. (2008), "Spatial Data Infrastructure for a Spatially Enabled Government & Society", Space for Geo-Information(RGI), Wageningen Univercity,Wageningen.

- Steenis, W. M. (2011). "Developing a Spatial Data Infrastructure for use in the military, how to assess progress?" (Doctoral dissertation, The Manchester Metropolitan University).

- Siebritz, L., & Fourie, H. (2015). "The South African spatial data infrastructure: A collaborative SDI. Proceedings of Geomatics Indaba", Stream, 1.

- Toomanian.A, (2012), "Methods to Improve Evaluate Spatial Data Infrastructure,Center for Geographic Information Systems (GIS Center)",PhD Thesis, Department of Physical Geography and Ecosystem Science, Lund University, Sweden.

- Williamson, I. Grant, D. Rajabifard, A, (2010), "Land administration and Spatial Data Infrastructures". FIG Working Week 2009 and GSDI-8.

- Yalcin, G. (2014). "Initial organizational studies on national Spatial Data Infrastructure at government level". Procedia Technology, 12, 572-576.

- ARMY, G. MSc Aleksandar Petrovski, PhD student BSc Mihajlo Toshesvki. (2016)“GIS IN ARMY: "APPLICATION OF GIS IN GEO- RECONNAISSANCE AND C4IS IN ARMY PURPOSES”, 2nd International Scientific Conference GEOBALCANICA 2016  DOI: http://dx.doi.org/10.18509/GBP.2016.21, UDC: 004:528.85]:355.31(497.7).

دوره 2، شماره 5
شهریور 1399
صفحه 5-19
  • تاریخ دریافت: 08 اردیبهشت 1399
  • تاریخ بازنگری: 28 اردیبهشت 1399
  • تاریخ پذیرش: 12 خرداد 1399
  • تاریخ اولین انتشار: 01 شهریور 1399