دوره و شماره: دوره 3، شماره 10، آذر 1400، صفحه 5-154