تأثیر سیاست‌های منطقه‌ای ترکیه بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران (سال‌های 2015 الی 2020)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت دفاعی، دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا، تهران، ایران

2 عضو هیئت علمی و مدرس دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا، تهران، ایران

10.22034/qjws.2023.703824

چکیده

هدف کلی در این تحقیق، تبیین سیاست‌های منطقه‌ای ترکیه و تأثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران است. روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی است، جامعه آماری در نظر گرفته‌شده شامل گروه‌های کانونی حوزه سیاست و امنیت(استادان و نظامیان و کارشناسان وزارت امور خارجه در حوزه ترکیه و عراق و سوریه) در مجموع 45 نفر و همچنین اسناد و مدارک معتبر چاپ‌شده پیرامون موضوع پژوهش است. روش پژوهش به‌کاررفته در این پژوهش توصیفی(زمینه‌ای موردی) با رویکرد ترکیبی(آمیخته) است. یافته‌های پژوهش حاکی از این واقعیت است که دو کشور ایران و ترکیه به‌عنوان دو قدرت منطقه‌ای در عرصه‌های مختلف از جمله اقتصاد، ژئوپلیتیک و گسترش حوزه نفوذ با یکدیگر در حال رقابت هستند اما رقابت‌های فی‌مابین و شرایط ناپایدار منطقه هر لحظه می‌تواند به چالش‌های بغرنجی ختم شود. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The impact of Turkey's regional policies on the national security of the Islamic Republic of Iran (2015-2020)

نویسندگان [English]

 • Mahdi Mosayebi 1
 • Masoud Mosaddegh 2
 • Kamel Moniri 2
1 Command and Staff University,Tehran, Iran.
2 Command and Staff University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The overall goal of this research is to explain Turkey's regional policies and its impact on the national security of the Islamic Republic of Iran. The research method is descriptive-analytical, the considered statistical population includes focal groups in the field of politics and security (professors and military personnel and experts of the Ministry of Foreign Affairs in Turkey, Iraq and Syria) in total 45 people as well as authentic documents and documents printed on the subject It is research. The research method used in this research is descriptive (case-based) with a combined (mixed) approach. The findings of the research indicate the fact that the two countries of Iran and Turkey as two regional powers are competing with each other in various fields, including economy, geopolitics and the expansion of the sphere of influence, but the rivalry between them and the unstable conditions of the region can end up in serious challenges at any moment.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Politics
 • foreign policy
 • Turkey
 • Iran
 • Syria
 • Iraq
 • national security
 • military security
 • strategic
 • secularism
 • Sunni
 • takfiri groups
 • territorial expansion
 • جاوید، منتظران و حسین تاج آبادی، (1395)، بررسی اهداف و اصول امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران از منظر امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، دو فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات قدرت نرم، شماره چهاردهم، ص ۷۷.
 • حمیدی، یونس، (1395)، جایگاه امنیت غذایی در تامین امنیت ملی کجاست؟ ، اندیشکده تبیین، ص 22.
 • طاهایی، سیدجواد، (1392)، امنیت و ابعادآن، نشریه روابط خارجی، سال پنجم، شماره پنجم، ص 264.
 • عباس بشیری، (1388)، بررسی امنیت از تئوری تا عمل، مولفه‌های امنیت ملی»، روزنامه جام جم، ص 44.
 • عمید، حسن، فرهنگ عمید، انتشارات راه رشد، (1389)، ص 676.
 • ماندل، رابرت، (1387)، چهره متغیر امنیت ملی، مترجم پژوهشکده مطالعات راهبردی، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی، ص 102.
 • محسنی، رضا علی، طاهری، سلیمان، (1398)، میزان احساس امنیت عمومی و تعیین عوامل مؤثر بر آن در استان مازندران، فصلنامه امنیت ملی، سال نهم، شماره سی و چهارم، صص 245-275.
 • محمدرضا اسکندری، (1394)، شبکههای اجتماعی؛ ترفندی برای تهدید امنیت ملی، ص 11.
 • نصری، قدیر، (1380)، نفت و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی، ص 149.
 • نویدنیا، منیژه، تابستان، (1388)، تحلیل رابطه شرایط اجتماعی و گفتمان امنیت، آشتیان: فصلنامه تخصصی جامعه‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آشتیان، سال پنجم، شماره دو.