واکاوی آینده‌پژوهانه مؤلفه‌های الگوی مدیریت دانش نظامی در دفاع همه جانبه نبرد‌های آینده با رویکرد جنگ ترکیبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی کارشناسی ارشد آینده پژوهی دفاعی، دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران، تهران، ایران

10.22034/qjws.2023.703823

چکیده

هم‌راستا با تعاریف مختلف از مدیریت دانش، مدل‌های مختلفی از آن نیز ارائه شده که اهمّیت و گستردگی این موضوع سبب شده اندیشمندان مختلف، برداشت‌های متنوعی از فعالیت‌های مدیریت دانش ارائه دهند. این تفسیرها و برداشت‌ها، دارای نقاط اشتراک و افتراقی است که در قالب الگوهای مختلف مطرح شده است. نقش مدیریت دانش نظامی در نبردهای آینده که بیشتر مبتنی بر جنگ ترکیبی خواهد بود، ضرورت آینده‌نگاری الگوی مطلوب را در این حوزه طلب می‌نماید که پژوهش حاضر با این هدف انجام شده است. از این رو نوع پژوهش کاربردی-توسعه‌ای با رویکرد آمیخته است و جامعه آماری آن به‌صورت هدفمند از بین صاحب‌نظران نظامی و غیرنظامی و متخصصان امور دفاعی، مطالعات راهبردی و آینده‌پژوهی در سطح نیروهای مسلح با ویژگی‌ سابقه خدمت در مشاغل راهبردی (27) نفر در نظر گرفته شده است. جمع‌آوری اطلاعات با استفاده از روش کتابخانه‌ای و برگزاری پنل‌های خبرگی صورت پذیرفته است. روش انجام پژوهش، استفاده از روش آینده‌پژوهی پنل خبرگی با بهره‌گیری از روش‌های آماری است. خروجی پنل‌های خبرگی تعیین (82) مؤلفه مرتبط با موضوع پژوهش بود که با نظر کارشناسی خبرگان مؤلفه‌های احصاء شده در (6) بُعد پایش و جمع‌آوری داده‌ها، اعتبارسنجی و تقلیل داده‌ها، تجمیع و داده‌‌کاوی، پردازش و تحلیل داده‌ها، تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری و راهبردپردازی و بازخوردگیری، دسته‌بندی و صحت‌سنجی شدند که در نهایت هم الگوی نهایی ترسیم شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Futuristic analysis of the components of the military knowledge management model in the all-round defense of future battles with a combined warfare approach

نویسنده [English]

  • Khalil Koulivand
Student of the Faculty of Social Studies - Command and Headquarters University of the Islamic Republic of Iran Army - Iran - Tehran
چکیده [English]

In line with different definitions of knowledge management, different models of it have also been presented, and the importance and breadth of this issue has caused different thinkers to present different perceptions of knowledge management activities. These interpretations and perceptions have points of commonality and difference which are presented in the form of different patterns. The role of military knowledge management in future battles, which will be mostly based on combined warfare, calls for the necessity of foresight of the ideal model in this field, and the current research was done with this aim. Therefore, the type of applied-developmental research is a mixed approach, and its statistical population is targeted from among military and civilian experts and specialists in defense affairs, strategic studies and future studies at the level of the armed forces with the characteristic of service history in strategic jobs (27) people has been taken Data collection has been done using the library method and holding expert panels. The research method is to use the expert panel prospective research method using statistical methods. The output of the expert panels was the determination of (82) components related to the research subject, which, according to the expert opinion of the experts, were the components counted in (6) dimensions of monitoring and data collection, validation and reduction of data, aggregation and data mining, processing and analysis of data, decision making and decision making and strategizing. And feedback was collected, categorized and validated, and finally the final pattern was drawn.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Future Studies
  • Military knowledge Management
  • Comprehensive Defense
  • Future Battles
  • Hybrid Warfare Approach